A
A+
A++

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Plany Zagospodarowania Przestrzennego zawiera obowiązujące rysunki, obszary MPZP (83,9%). Jest możliwość wyszukiwania planów miejscowych, terenów, działek, adresów jak również pozyskanie informacji o planie wraz z możliwością pobrania plików uchwały i rysunku planu.

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego, który wraz innymi przepisami kształtuje wykonanie prawa własności nieruchomości.
Plan miejscowy ustala przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określa sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenu.
Podstawą sporządzania miejscowych planów zagospodarowania jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, którego kierunki rozwoju muszą być uwzględnione w planach.
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy ma prawo wglądu do studium lub planu miejscowego oraz otrzymania tzw. wypisów i wyrysów z planu miejscowego, za opłatą skarbową zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006 Nr 225, poz.1635).

Rejestr obowiązujących planów miejscowych:

  Wykaz obowiązujących planów w Biuletynie Informacji Publicznej