moduł planowanie przestrzenne - geoportal świdnicki

 

Obowiązujące plany

CO TO JEST PLAN MIEJSCOWY

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego, który wraz innymi przepisami kształtuje wykonanie prawa własności nieruchomości.

Plan miejscowy ustala przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określa sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenu.

Plan miejscowy jako wyraz kształtowania polityki przestrzennej miasta uchwala Rada Miejska w trybie oraz zakresie określonym ustawą z dnia 27 marca 2013r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ustawa ta nakłada obowiązek na jednostki samorządu terytorialnego prowadzenia polityki przestrzennej przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań. Takie planowanie ma na celu prawidłowy rozwój miasta z punktu widzenia racjonalnego użytkowania przestrzeni i środowiska oraz zapewnienia warunków rozwoju społecznego w gospodarczego.

Podstawą sporządzania miejscowych planów zagospodarowania jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, którego kierunki rozwoju muszą być uwzględnione w planach.

Ustalenia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zawsze składają się z opisu, czyli tekstu planu zawartego w uchwale Rady Miejskiej i rysunku planu, który jest załącznikiem graficznym do uchwały.

Tekst i rysunek wzajemnie się uzupełniają.

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy ma prawo wglądu do studium lub planu miejscowego oraz otrzymania tzw. wypisów i wyrysów z planu miejscowego, za opłatą skarbową zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635).

 

REJESTR OBOWIĄZUJĄCYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH:

Mapa zasięgu Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz Wykaz obowiązujących planów.

 

 

 

Plany w toku

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA  OBSZARU ŚWIDNICY - KOLONIA PÓŁNOC


UCHWAŁA (tekst uchwały MPZP Świdnica - Kolonia północ) zobacz
RYSUNEK PLANU (MPZP Świdnica) zobacz
PROGNOZA ŚRODOWISKOWA (Prognoza) zobacz
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Świdnicy zobacz


WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY W CZĘŚCI TEKSTOWEJ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU ULICY LEŚNEJ

 
UCHWAŁA (projekt MPZP Leśna) zobacz
OBOWIĄZUJĄCA UCHWAŁA z naniesionymi projektowanymi zmianami zobacz
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Świdnicy zobacz

 

 

 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego

Studium jest dokumentem określającym kierunki polityki przestrzennej gminy i lokalnych zasad zagospodarowania.

Zapisy Studium... mają charakter ogólny, nie odnoszą się do pojedynczych działek czy budynków lecz do większych obszarów – zespołów urbanistycznych. Ustalenia Studium... są wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, nie stanowią jednak podstawy prawnej do wydawania decyzji administracyjnych.

Do pobrania: < link>

 

Wzory druków

I. Plany zagospodarowania przestrzeni

II. Opinie urbanistyczne

III. Opinie architektoniczne

IV. Zaświadczenia

V. Reklamy, słupy ogłoszeniowe


do góry