A
A+
A++

Polityka reklamowa

Logo strony Polityka Reklamowa Miasta Świdnica W dniu 11 września 2015 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Miasto podjęło pierwsze kroki w celu jej wdrożenia.

Władze Miasta przystąpiły do działań, które mają za zadanie przywrócenie piękna naszej Świdnicy, nie tylko poprzez uporządkowanie nośników reklamowych i szyldów, ale także zmierzających do podniesienia jakości wszystkich miejsc spotkań Świdniczan.

Głównym celem jest wypracowanie nie tylko precyzyjnych regulacji prawnych, dotyczących umieszczania reklam, które ostatecznie zafunkcjonują jako prawo miejscowe i będą obowiązywać na terenie całego miasta, ale również stworzenia właściwych mechanizmów stymulujących podnoszenie jakości form plastycznych.

Ideą jest tworzenie zasad i ich jednoczesne wdrażanie na mieniu miejskim oraz przy udziale zainteresowanych podmiotów, w taki sposób, aby ostateczne rozwiązania były dobrym kompromisem pomiędzy estetyką a potrzebami wszystkich użytkowników przestrzeni publicznych.

Strona Polityka Reklamowa Miasta Świdnica