A
A+
A++

Mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego

Mapy Zagrożenia Powodziowego i Mapy Ryzyka Powodziowego stanowią zbiór informacji przestrzennej opracowany dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi wskazanych we Wstępnej Ocenie Ryzyka Powodziowego (WORP).
Część dotycząca Map Zagrożenia Powodziowego przedstawia:

  • obszary na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%),
  • obszary na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q 1%),
  • obszary na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q 10%),
  • obszary obejmujące tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego lub wału przeciwsztormowego na wybranym odcinku,
  • głębokości wody, prędkości wód i kierunków przepływu wód (dla miast wojewódzkich i miast na prawach powiatu oraz innych miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 000 osób),
  • maksymalne rzędne zwierciadła wody, wałów przeciwpowodziowych, rzędne korony wałów przeciwpowodziowych.

Część dotycząca Map Ryzyka Powodziowego przedstawia:

  • liczbę osób zagrożonych powodzią, wartości potencjalnych strat powodziowych, budynki mieszkalne,
  • obiekty o szczególnym znaczeniu społecznym, obiekty zabytkowe,
  • obszary chronione (ujęcia wód, strefy ochronne ujęć wody, kąpieliska, obszary ochrony przyrody), potencjalne ogniska zanieczyszczeń wody narażone na zalanie w przypadku wystąpienia powodzi o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia.

Zbiór informacji przestrzennej zapisany jest w postaci wektorowych warstw tematycznych.

Mapy pochodzą serwisu – Informatyczny System Osłony Kraju – ISOK