link do geopartalu miejskiego - ofert sprzedaży nieruchomości

Informacje o terminie przetargów są umieszczane na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świdnicy oraz na stronie www.nieruchomosci-swidnica.pl (wersja desktop)

Informacji udzielają:

Sprzedaż gruntów

Małgorzata Synowiec - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
tel. +48 74 856 28 84 / e-mail: geodezja@um.swidnica.pl

Sprzedaż mieszkań, lokali użytkowych i budynków
Paulina Jeżewska - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
tel. +48 74 856 28 67 / e-mail: p.jezewska@um.swidnica.pl

Wsparcie dla Inwestora
Paula Pilarska-Skoruch - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego
tel. +48 74 856 28 60 / e-mail: p.skoruch@um.swidnica.pl

Przetargi i rokowania odbywają się w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy 58-100 Świdnica, ul. Armii Krajowej 47.
Numer konta na które należy wpłacać wadium na zakup nieruchomości:
Gmina Miasto Świdnica | Bank Pekao S. A. I O/Świdnica Rynek 30 | 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724

 

Informacje na temat procedury
Szczegółowe informacje na temat procedury do uzyskania w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów pok. 124 - I piętro – Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Małgorzata Prorok - Jurek - tel. 74 856-29-24 e-mail: mbp@um.swidnica.pl m.prorok@um.swidnica.pl
Monika Naskręt - Kozak - tel. 74 856-29-24 e-mail: mbp@um.swidnica.pl m.naskret-kozak@um.swidnica.pl
Katarzyna Wrona - tel. 74 856-28-50 e-mail: mbp@um.swidnica.pl k.wrona@um.swidnica.pl

Oglądanie mieszkań i lokali użytkowych:
Miejski Zarząd Nieruchomości - Dział Czynszowy -  tel. +48 74 852-40-71

Terminy ogłądania nieruchomości:
Paulina Jeżewska - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
tel. +48 74 856-28-67 / e-mail: p.jezewska@um.swidnica.pl

Oferty najmu nieruchomości
 

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy dysponuje wykazem lokali użytkowych do najmu w drodze przetargu oraz oferty poprzetargowej. Wykaz tych lokali jest dostępny w siedzibie ww. Wydziału Urzędu Miejskiego – II piętro pokój 220. Wykaz do pobrania ( plik pdf).

 

Oferty sprzedaży nieruchomości
 

zobacz więcej na stronie www.nieruchomosci-swidnica.pl


 

Ogłoszone przetargi

 

IV przetarg ustny nieograniczony P-54/VI/21 na sprzedaż działki nr 18/2 o powierzchni 0,3012 ha położonej w Świdnicy przy ulicy Kazimierza Odnowiciela pod zabudowę usługową


 

 

                                                 Prezydent Miasta Świdnicy

ul. Armii Krajowej nr 49, 58-100 Świdnica, tel. 74 856-28-00 fax 74 852-32-00 ogłasza:

IV przetarg ustny nieograniczony P-54/VI/21 na sprzedaż:

- działki nr 18/2 o powierzchni 0,3012 ha położonej w Świdnicy przy ulicy Kazimierza Odnowiciela pod zabudowę usługową.

 

I przetarg odbył się w dniu 22 października 2020 r.

II przetarg odbył się w dniu 12 stycznia 2021 r.

III przetarg odbył się dnia 25.03.2021 r.

 

1. działka nr 18/2

 

Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem nieruchomości gruntowej – działki nr 18/2 o powierzchni 0,3012 ha, położonej przy ulicy Kazimierza Odnowiciela w Świdnicy (obręb 2, AM 2). Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00019918/0. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw innych osób. Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę usługową.

 

Przedmiotowa działka zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta dla obszaru Świdnicy – Osiedle Zawiszów, który został zatwierdzony uchwałą Nr XXXIV/356/17 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 czerwca 2017 roku oraz zmieniony w części tekstowej uchwałą Nr XIII/126/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 22 listopada 2019 roku oznaczona jest symbolem 1.U  z przeznaczeniem podstawowym: tereny zabudowy usługowej, przeznaczenie uzupełniające: zabudowa garażowa wbudowana w budynki usługowe, zabudowa  obsługi komunikacji w zakresie parkingów ogólnodostępnych i myjni samochodowych, zabudowa uzbrojenia technicznego.

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

  • maksymalny wskaźnik zabudowy: 0,35
  • minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1
  • maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,0
  • minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 20
  • zasady kształtowania zabudowy: układ głównych ścian zewnętrznych budynku wzajemnie równoległy lub prostopadły do wyznaczonej w terenie nieprzekraczalnej linii zabudowy.

 

 

Przedmiotowe działki znajdują się w sąsiedztwie linii kolejowej z czego wynikają ograniczenia w użytkowaniu, tj. brak zabudowy: terenów położonych w granicach strefy sąsiedztwa linii kolejowej, odległości do 10 m od granic działki i 20 m od osi skrajnego toru wyznaczonej na rysunku  ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Ustala się następujący sposób realizacji parkingów: dla nowej zabudowy ustala się minimalną ilość parkingów na działce budowlanej wg wskaźnika: 1 miejsce postojowe na 50 m2 powierzchni użytkowej obiektu usługowego.

 

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie osiedla mieszkaniowego -,,Osiedle Zawiszów”, pomiędzy zakładem produkcyjnym Electrolux, a kompleksem sportowym przy Szkole Podstawowej nr 1 w Świdnicy stanowi obecnie teren niezagospodarowany i niezabudowany.

 

Obsługa komunikacyjna działki nr 18/2 odbywać się będzie zjazdami z drogi publicznej ul. Kazimierza Odnowiciela. Na projektowane zjazdy z ul. Kazimierza Odnowiciela należy uzyskać decyzję lokalizacyjną w Wydziale Dróg i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Określenie technicznych warunków podłączenia  do sieci uzbrojenia terenu oraz zapewnienie dostawy mediów  określą  właściwe służby na wniosek i koszt  przyszłego właściciela  nieruchomości, przy czym dla poszczególnych sieci ustala się:

 

- Odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowej nieruchomości staraniem i na koszt Nabywcy

w uzgodnieniu z Wydziałem Dróg i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy;

- Przyłączenie do sieci energetycznej w pasie drogowym ul. Kazimierza Odnowiciela na warunkach

Spółki Tauron Dystrybucja S.A. Przyłączenie wymagać będzie rozbudowy sieci 0,4 kV;

- Podłączenie do sieci gazowej na warunkach wskazanych przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp.

z o.o. Istnieje możliwość rozbudowy sieci gazowej, której miejscem wpięcia może być gazociąg

średniego ciśnienia w ul. Andersa lub gazociąg niskiego ciśnienia w ul. Henryka Brodatego;

- Przyłączenie do sieci wodociągowej w200 i kanalizacji sanitarnej ks200 na warunkach

Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o..

 

 

Dla skutecznej realizacji terminu oraz właściwej zabudowy działek obiektem według  wyżej wymienionej funkcji, zgodnie z art. 593 – 595 kodeksu cywilnego, zastrzega się prawo odkupu na rzecz Gminy Miasto Świdnica  w przypadku nie rozpoczęcia zabudowy w terminie  2 lat lub nie zakończenia zabudowy w terminie 4,5 roku od daty nabycia gruntu przez nabywcę. Według ustawy o gospodarce nieruchomościami za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie zabudowy wybudowanie  budynku  w stanie surowym zamkniętym.

 

Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art.67  ustawy o gospodarce nieruchomościami  na podstawie wartości określonej  przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości  cenę w wysokości:

 

                     Działka nr 18/2 o powierzchni 0,3012 ha  ̶  344 400,00 zł brutto tj.

                                          280 000,00 zł + 23%VAT tj.  64 400,00 zł

                    /słownie: trzysta czterdzieści cztery tysiące czterysta złotych i 00/100/

 

 

Dla działki przeznaczonej do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.

 

Przedmiotowa działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu i decyzją Starosty wydawaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów.

 

Przedmiotowa działka nie stanowi gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu przepisów z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne.

 

Wadium 30 000,00 zł

 

Przetarg Nr P-54/VI/21 odbędzie się w dniu 08-06-2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00.

 

Uczestnicy licytacji proszeni są o punktualne przybycie.

 

Obowiązuje postąpienie w wysokości 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

 

Wadium w ww. wysokości winno być wniesione w pieniądzu do dnia 01.06.2021 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w licytacji. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.

 

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

Jednocześnie Sprzedający przypomina, że od czynności udzielenia pełnomocnictwa lub prokury należy uiścić opłatę skarbową zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Z 2020 r. poz. 1546 t.j), z wyłączeniem podmiotów zwolnionych z tego obowiązku.

 

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia przedmiotowej nieruchomości.

 

Organizator informuje, że nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w przetargu.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

 

Warunki dla nabywcy:

  1. W ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
  2. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium, nie podlega zwrotowi.
  3. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości, ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej oraz wznowieniem i stabilizacją granic pokrywa nabywca nieruchomości.

 

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu został opublikowany w Gazecie Wyborczej - Wrocław, ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://um.swidnica.pl/pages/pl/urzad-miejski/sprzedaz-nieruchomosci.php, w Biuletynie Informacji www.bip.um.swidnica.pl w zakładce „Sprzedaż nieruchomości” oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń przy pok. 124 Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pok.228, tel. 74 856 28 84 oraz w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów, pok. 124, tel. 74 856 28 50 i 74 856 29 24.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

1.  Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica. Kontakt 74/865 28 00, e-mail um@um.swidnica.pl.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Kinga Milczarek. Kontakt z inspektorem możliwy jest telefonicznie 74 856 28 23, osobiście w budynku Urzędu przy ul. Armii Krajowej 49 lub na adres e-mail iod@um.swidnica.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji usług.

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane osób fizycznych, niezbędne do  przeprowadzenia przetargu na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 t.j.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.)

5. Dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy. Ponadto przechowywane będą w celach archiwalnych w okresach wymaganych przepisami prawa.

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania zadań Gminy Miasto Świdnica.

7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane posiadają prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8. Osobom tym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

9. Urząd Miejski w Świdnicy nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w postaci profilowania.

 

 

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskal - Słaniewska

 
do góry