link do geopartalu miejskiego - ofert sprzedaży nieruchomości

Informacje o terminie przetargów są umieszczane na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świdnicy oraz na stronie www.nieruchomosci-swidnica.pl (wersja desktop)

Informacji udzielają:

Sprzedaż gruntów

Małgorzata Synowiec - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
tel. +48 74 856 28 84 / e-mail: geodezja@um.swidnica.pl

Sprzedaż mieszkań, lokali użytkowych i budynków
Paulina Jeżewska - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
tel. +48 74 856 28 67 / e-mail: p.jezewska@um.swidnica.pl

Wsparcie dla Inwestora
Paula Pilarska-Skoruch - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego
tel. +48 74 856 28 60 / e-mail: p.skoruch@um.swidnica.pl

Przetargi i rokowania odbywają się w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy 58-100 Świdnica, ul. Armii Krajowej 47.
Numer konta na które należy wpłacać wadium na zakup nieruchomości:
Gmina Miasto Świdnica | Bank Pekao S. A. I O/Świdnica Rynek 30 | 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724

 

Informacje na temat procedury
Szczegółowe informacje na temat procedury do uzyskania w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów pok. 124 - I piętro – Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Małgorzata Prorok - Jurek - tel. 74 856-29-24 e-mail: mbp@um.swidnica.pl m.prorok@um.swidnica.pl
Monika Naskręt - Kozak - tel. 74 856-29-24 e-mail: mbp@um.swidnica.pl m.naskret-kozak@um.swidnica.pl
Katarzyna Wrona - tel. 74 856-28-50 e-mail: mbp@um.swidnica.pl k.wrona@um.swidnica.pl

Oglądanie mieszkań i lokali użytkowych:
Miejski Zarząd Nieruchomości - Dział Czynszowy -  tel. +48 74 852-40-71

Terminy ogłądania nieruchomości:
Paulina Jeżewska - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
tel. +48 74 856-28-67 / e-mail: p.jezewska@um.swidnica.pl

Oferty najmu nieruchomości
 

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy dysponuje wykazem lokali użytkowych do najmu w drodze przetargu oraz oferty poprzetargowej. Wykaz tych lokali jest dostępny w siedzibie ww. Wydziału Urzędu Miejskiego – II piętro pokój 220. Wykaz do pobrania ( plik pdf).

 

Oferty sprzedaży nieruchomości
 

zobacz więcej na stronie www.nieruchomosci-swidnica.pl


 

Ogłoszone przetargi

 

II przetarg ustny ograniczony P-58/VII/21 na sprzedaż działki nr 91 o powierzchni 0,4206 ha położonej w Świdnicy przy ul. Przemysłowej


Prezydent Miasta Świdnicy

ul. Armii Krajowej nr 49, 58-100 Świdnica, tel. 74 856-28-00 fax 74 852-32-00

ogłasza
II przetarg ustny ograniczony P-58/VII/21 na sprzedaż działki nr 91 o powierzchni 0,4206 ha położonej w Świdnicy przy ul. Przemysłowej na rzecz współwłaścicieli i użytkownika wieczystego nieruchomości przyległych położonych przy ul. Szarych Szeregów oraz właściciela nieruchomości przy ul. Przemysłowej w Świdnicy

Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem działki nr 91 o pow. 0,4206 ha, położonej w Świdnicy przy ul. Przemysłowej (Obr. 3 AM 2), dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00020498/9. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw innych osób.

Działka nr 91 objęta jest ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta dla obszaru ,,Zarzecze II”, który został zatwierdzony przez Radę Miejską Świdnicy uchwałą nr XLI/468/14 z dnia 27 czerwca 2014 r., gdzie oznaczona jest na rysunku planu symbolem 3.U jako tereny zabudowy usługowej.

Działka nr 91 nie stanowi samodzielnej nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ze względu na położenie i zainteresowanie nabyciem przedmiotowego terenu, sprzedaż działki 91 zostanie przeprowadzona w trybie przetargu ograniczonego na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych działek nr: 90, stanowiącej stację paliw koncernu ORLEN i 92 zabudowanej budynkiem usługowym, położonych przy ul. Szarych Szeregów w Świdnicy oraz działki nr 94/1 położonej przy ul. Przemysłowej w Świdnicy.

Przez działkę nr 91 przebiega bezpośrednio wzdłuż granicy działki sieć wodociągowa woD25. W związku z powyższym należy zapewnić dostęp na wypadek przeprowadzenia prac konserwacyjnych, remontowych, modernizacyjnych i awaryjnych.

Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę wywoławczą do przetargu w wysokości:

Działka nr 91 o pow. 0,4206 ha – 615 000,00 zł brutto

tj. 500 000,00 zł netto + 23% VAT 115 000,00 zł

/słownie: sześćset piętnaście tysięcy złotych i 00/100/.

Dla działki przeznaczonej do sprzedaży nie wykonano badań geotechnicznych gruntu.

Przedmiotowa działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu i decyzją Starosty wydawaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów.

Przedmiotowa działka nie stanowi gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu przepisów z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów, pok. 124, I p. w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica w terminie do dnia 20-07-2021 r. do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie pisemnego zgłoszenia do przetargu. (Może zostać wykorzystany druk formularza - zał. nr 1).

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Wydziału Zamówień Publicznych i Przetargów obok pokoju 124, I p. oraz zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej UM w Świdnicy do dnia 23-07-2021 r.

Przetarg Nr P-58/VII/21 odbędzie się w dniu 26-07-2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00.

Uczestnicy licytacji proszeni są o punktualne przybycie.

Obowiązuje postąpienie w wysokości 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium wynosi 50 000,00 zł.

Wadium w ww. wysokości winno być wniesione w pieniądzu do dnia 20-07-2021 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A. I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w licytacji. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia przedmiotowej nieruchomości.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Jednocześnie Sprzedający przypomina, że od czynności udzielenia pełnomocnictwa lub prokury należy uiścić opłatę skarbową zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546), z wyłączeniem podmiotów zwolnionych z tego obowiązku.

Organizator informuje, że nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Warunki dla nabywcy:

 1. W ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium, nie podlega zwrotowi.
 3. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości, ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej oraz wznowieniem i stabilizacją granic pokrywa nabywca nieruchomości.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu został opublikowany w Gazecie Rzeczpospolita.

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy http://um.swidnica.pl/pages/pl/urzad-miejski/sprzedaz-nieruchomosci.php, w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.um.swidnica.pl w zakładce „Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości” oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń przy pok. 124 w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. 228-229, tel. 74 856-28-84 i 74 856-28-67 oraz w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów pok. 124-125 tel. 74 856-28-50 i 74 856-29-24.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica. Kontakt 74 856-28-00, e-mail um@um.swidnica.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Kinga Milczarek. Kontakt z inspektorem możliwy jest telefonicznie 74 856-28-23, osobiście w budynku Urzędu przy ul. Armii Krajowej 49 lub na adres e-mail iod@um.swidnica.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji usług.
 4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane osób fizycznych, niezbędne do  przeprowadzenia przetargu na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz.1990) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.).
 5. Dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy. Ponadto przechowywane będą w celach archiwalnych w okresach wymaganych przepisami prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania zadań Gminy Miasto Świdnica.
 7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane posiadają prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Osobom tym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 9. Urząd Miejski w Świdnicy nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w postaci profilowania.

 

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskal - Słaniewska
do góry