link do geopartalu miejskiego - ofert sprzedaży nieruchomości

Informacje o terminie przetargów są umieszczane na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świdnicy oraz na stronie www.nieruchomosci-swidnica.pl (wersja desktop)

Informacji udzielają:

Sprzedaż gruntów

Małgorzata Synowiec - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
tel. +48 74 856 28 84 / e-mail: geodezja@um.swidnica.pl

Sprzedaż mieszkań, lokali użytkowych i budynków
Paulina Jeżewska - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
tel. +48 74 856 28 67 / e-mail: p.jezewska@um.swidnica.pl

Wsparcie dla Inwestora
Paula Pilarska-Skoruch - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego
tel. +48 74 856 28 60 / e-mail: p.skoruch@um.swidnica.pl

Przetargi i rokowania odbywają się w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy 58-100 Świdnica, ul. Armii Krajowej 47.
Numer konta na które należy wpłacać wadium na zakup nieruchomości:
Gmina Miasto Świdnica | Bank Pekao S. A. I O/Świdnica Rynek 30 | 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724

 

Informacje na temat procedury
Szczegółowe informacje na temat procedury do uzyskania w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów pok. 124 - I piętro – Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Małgorzata Prorok - Jurek - tel. 74 856-29-24 e-mail: mbp@um.swidnica.pl m.prorok@um.swidnica.pl
Monika Naskręt - Kozak - tel. 74 856-29-24 e-mail: mbp@um.swidnica.pl m.naskret-kozak@um.swidnica.pl
Katarzyna Wrona - tel. 74 856-28-50 e-mail: mbp@um.swidnica.pl k.wrona@um.swidnica.pl

Oglądanie mieszkań i lokali użytkowych:
Miejski Zarząd Nieruchomości - Dział Czynszowy -  tel. +48 74 852-40-71

Terminy ogłądania nieruchomości:
Paulina Jeżewska - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
tel. +48 74 856-28-67 / e-mail: p.jezewska@um.swidnica.pl

Oferty najmu nieruchomości
 

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy dysponuje wykazem lokali użytkowych do najmu w drodze przetargu oraz oferty poprzetargowej. Wykaz tych lokali jest dostępny w siedzibie ww. Wydziału Urzędu Miejskiego – II piętro pokój 220. Wykaz do pobrania ( plik pdf).

 

Oferty sprzedaży nieruchomości
 

zobacz więcej na stronie www.nieruchomosci-swidnica.pl


 

Ogłoszone przetargi

 

I przetarg ustny nieograniczony P-56/VII/21 na sprzedaż nieruchomości składającej się z działki nr 2685/9 o powierzchni 0,3545 ha położonej przy ul. Leśnej w Świdnicy pod zabudowę mieszkaniowo - usługową


Prezydent Miasta Świdnicy

ul. Armii Krajowej nr 49, 58-100 Świdnica, tel. 74 856-28-00 fax 74 852-32-00

ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony P-56/VII/21 na sprzedaż nieruchomości składającej się z działki nr 2685/9 o powierzchni 0,3545 ha położonej przy ul. Leśnej w Świdnicy pod zabudowę mieszkaniowo - usługową

Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem nieruchomości, składającej się z działki nr 2685/9 o powierzchni 0,3545 ha położonej przy ulicy Leśnej w Świdnicy (Obręb 5, AM 12). Przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniowo - usługową. Dla przedmiotowych Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00080400/4. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw innych osób.

Przedmiotowa nieruchomość objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „ulicy Leśnej”, który został zatwierdzony uchwałą nr XXIV/285/13 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 15 lutego 2013 roku, gdzie oznaczona jest na rysunku planu symbolem 28.M/U o przeznaczeniu podstawowym jako tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, z dopuszczeniem realizacji obu lub tylko jednego przeznaczenia. Zakazuje się lokalizacji funkcji związanych z obsługą komunikacji. Dopuszcza się wyłącznie usługi użyteczności publicznej tj. usługi administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług turystyki, obsługi pasażerów w transporcie drogowym, świadczenie usług pocztowych i telekomunikacyjnych oraz inne podobne.

Na przedmiotowej działce znajduje się rozpoczęta budowa budynku usługowego. Zgodnie z decyzją nr 871/2014 z dnia 01 sierpnia 2014 roku zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę budynku usługowego hospicjum (kategoria obiektu budowlanego: XI) z oddziałem stacjonarnym i oddziałem opieki długoterminowej o powierzchni użytkowej 1 699,1 m2 i kubaturze 7 127,5 m3 wraz z wykonaniem wewnętrznych i zewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz układu komunikacji wewnętrznej, w tym drogi, chodniki, 13 miejsc parkingowych, przewidziana do realizacji w Świdnicy przy ul. Leśnej, na działce nr 2685/9, AM -12, obręb 0005-Zachód. Zaprojektowano budynek użytkowy, wolnostojący, niepodpiwniczony o trzech kondygnacjach nadziemnych: parter, I piętro, poddasze użytkowe. Konstrukcja budynku tradycyjna, murowa, stropy monolityczne żelbetowe, schody monolityczne żelbetowe, dach o konstrukcji drewnianej kryty dachówką ceramiczną.

Stopień zaawansowania budowy określono na 27,21%. Wykonano ławy i stopy fundamentowe, ściany fundamentowe z bloczków betonowych, podkład z chudego betonu podposadzkowy, ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne parteru, część ścian działowych parteru, strop nad parterem, biegi schodowe z parteru na piętro, część szybu windowego z płytą fundamentową, część kominów parteru i piętra. Zgodnie z wpisami do dziennika budowy ułożono rury kanalizacji sanitarnej (podposadzkowe) na parterze budynku. Na poziomie piętra wykonano część ścian zewnętrznych oraz część ścian nośnych, zewnętrznych za szybem windowym. Wykonano przyłącze energetyczne, przyłącze wodne oraz część kanalizacji deszczowej.

Z ekspertyzy technicznej sporządzonej przez rzeczoznawcę budowlanego dla istniejącej zabudowy wynika, że ogólny stan techniczny wybudowanej części konstrukcji budynku jest dobry i kwalifikuje się do kontynuowania budowy. Budowa posiada czynne pozwolenie na budowę nr 871/2014 z dnia 01 sierpnia 2014 roku, prowadzony poprawnie dziennik budowy i projekt budowlany. Ostatni wpis w dzienniku budowy jest z dnia 11.09.2019 r.

Obsługa komunikacyjna do działki nr 2685/9 odbywać się będzie od strony ulicy Św. Brata Alberta istniejącym zjazdem z tej ulicy.

Określenie technicznych warunków podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz zapewnienie dostawy mediów określą właściwe służby na wniosek i koszt przyszłego właściciela nieruchomości, przy czym dla poszczególnych sieci ustala się:

 1. Przyłączenie do sieci energetycznej na warunkach Spółki Tauron Dystrybucja S.A.
 2. Podłączenie do sieci gazowej na warunkach wskazanych przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.
 3. Przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej na warunkach Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 4. Odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowej nieruchomości staraniem i na koszt Nabywcy w uzgodnieniu z Wydziałem Dróg i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Dla skutecznej realizacji terminu oraz właściwej zabudowy działki obiektem według wyżej wymienionej funkcji, zgodnie z art. 593 - 595 kodeksu cywilnego, zastrzega się prawo odkupu na rzecz Gminy Miasto Świdnica w przypadku nie zakończenia zabudowy w terminie 4,5 roku od daty nabycia gruntu przez nabywcę. Według ustawy o gospodarce nieruchomościami za zakończenie zabudowy uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym.

Prezydent Miasta Świdnicy - zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej działki cenę w wysokości:

Działka nr 2685/9 o powierzchni 0,3545 ha - 2 164 800,00 zł brutto

tj. 1 760 000,00 zł + 23% VAT tj. 404 800,00 zł

/słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych i 00/100/

Dla działki przeznaczonej do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.

Przedmiotowa działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu i decyzją Starosty wydawaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów.

Przedmiotowa działka nie stanowi gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu przepisów z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne.

Przetarg Nr P-56/VII/21 odbędzie się w dniu 19-07-2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00.

Uczestnicy licytacji proszeni są o punktualne przybycie.

Obowiązuje postąpienie w wysokości 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium wynosi 300 000,00 zł.

Wadium w ww. wysokości winno być wniesione w pieniądzu do dnia 13-07-2021 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A. I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w licytacji. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia przedmiotowej nieruchomości.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Jednocześnie Sprzedający przypomina, że od czynności udzielenia pełnomocnictwa lub prokury należy uiścić opłatę skarbową zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546), z wyłączeniem podmiotów zwolnionych z tego obowiązku.

Organizator informuje, że nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Warunki dla nabywcy:

 1. W ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium, nie podlega zwrotowi.
 3. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości, ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej oraz wznowieniem i stabilizacją granic pokrywa nabywca nieruchomości.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu został opublikowany w Gazecie Rzeczpospolita.

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy http://um.swidnica.pl/pages/pl/urzad-miejski/sprzedaz-nieruchomosci.php, w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.um.swidnica.pl w zakładce „Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości” oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń przy pok. 124 w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. 228-229, tel. 74 856-28-84 i 74 856-28-67 oraz w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów pok. 124-125 tel. 74 856-28-50 i 74 856-29-24.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica. Kontakt 74 856-28-00, e-mail um@um.swidnica.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Kinga Milczarek. Kontakt z inspektorem możliwy jest telefonicznie 74 856-28-23, osobiście w budynku Urzędu przy ul. Armii Krajowej 49 lub na adres e-mail iod@um.swidnica.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji usług.
 4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane osób fizycznych, niezbędne do  przeprowadzenia przetargu na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz.1990) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.).
 5. Dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy. Ponadto przechowywane będą w celach archiwalnych w okresach wymaganych przepisami prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania zadań Gminy Miasto Świdnica.
 7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane posiadają prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Osobom tym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 9. Urząd Miejski w Świdnicy nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w postaci profilowania.

 

Sporządziła: K. Wrona

 

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskal - Słaniewska
do góry