Aktualne ogłoszenia konkursów

2021

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta ( pobierz plik) przez Fundację z Innej Bajki na realizację zadania publicznego z zakresu nauki,szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pt. „I Konferencja Świadomej Edukacji - Szkoła przyjazna dla uczniów, nauczycieli, rodziców”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 23 czerwca 2021r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl
 
Opublikowano: 16.06.2021r.
 
Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta ( pobierz plik) przez Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pod Grzybem” na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pt. „Pasieka ekologiczna - uczymy i chronimy!”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 23 czerwca 2021r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl
 
Opublikowano: 16.06.2021r.
 
Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta ( pobierz plik) przez Świdnickie Stowarzyszenie AMAZONKI w Świdnicy na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej pt. „Szybkie wykrycie to życie”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 4 czerwca 2021r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl
 
Opublikowano: 28.05.2021r.
 
Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta ( pobierz plik) przez TKKF Licznikowiec 2009 w Świdnicy na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa pt. „Organizacja zajęć rekreacyjno - turystycznych promujące zdrowie”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 26 maja 2021r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl
 
Opublikowano: 19.05.2021r.

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta ( pobierz plik) przez TKKF Licznikowiec 2009 w Świdnicy na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „Dzieci Dzieciom XI Blok sportowo - rekreacyjnych zawodów dla dzieci i młodzieży Kraszowice 2021”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 26 maja 2021r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl

Opublikowano: 19.05.2021r.

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta ( pobierz plikprzez TOZ oddział w Świdnicy na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pt. „Prowadzenie domów tymczasowych dla zwierząt na terenie miasta Świdnica”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 5 maja 2021r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl

Opublikowano: 28.04.2021r.

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta ( pobierz plik) przez Parafię Prawosławną św. Mikołaja na realizację zadania publicznego z zakresu kultury,sztuki,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Konferencja naukowa z okazji 50 lecia Parafii Prawosławnej św. Mikołaja w Świdnicy”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 26 kwietnia 2021r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl

Opublikowano: 19.04.2021r.

Informacja

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że nie wpłynęły żadne uwagi do ofert złożonych w 2020r. w trybie art. 19a  ustawy   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oznacza to zawarcie umów na wsparcie realizacji zadań z organizacjami pozarządowymi - informacja w pliku do pobrania.

Informacja - ( plik do pobrania)

Opublikowano: 22.02.2021r.

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta ( POBIERZ PLIK) przez Dolnośląski Klub Curlingowy „Dzik” na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 4 lutego 2021r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl

Opublikowano: 28.01.2021r.

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań publicznych z budżetu Miasta Świdnicy na 2021 rok z zakresu art. 19a. ustawy o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie (Dz.U.2020.1057 z późn.zm.). Propozycję uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego należy:

1) złożyć w Generatorze  eNGO: www.swidnica.engo.org.pl

2) ofertę po złożeniu w postaci elektronicznej należy  wydrukować, podpisać i złożyć

w kopercie z pieczątką oferenta i dopiskiem: „Referat Organizacji Pozarządowych - uproszczona oferta złożona w trybie art. 19 a” w Wydziale Administracyjno- Gospodarczym (Obsługa Interesantów- pokój nr 1a Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49) lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Świdnicy, Referat Organizacji Pozarządowych, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica.

UWAGA! Wysłanie oferty w generatorze e-NGO nie jest jednoznaczne z formalnym jej złożeniem. Aby oferta została złożona formalnie należy złożyć ją w postaci elektronicznej oraz w wersji papierowej należy pamiętać, iż suma kontrolna oferty w wersji papierowej musi być tożsama z sumą kontrolną oferty złożonej drogą elektroniczną.

Oferent, który przewiduje w uproszczonej ofercie ponoszenie kosztów z tytułu użytkowania sal i obsługi technicznej (np. prowadzenie zajęć w salach, noclegi, nagłośnienie, oświetlenie, plakatowanie afiszy, itp.) na organizację zadania/projektu powinien wykazać je

w szacunkowej kalkulacji kosztów. Jeśli oferent uzgodnił w tym zakresie współpracę nieodpłatną z instytucją miejską, zobowiązany jest dostarczyć stosowny dokument świadczący o tym fakcie. Środki finansowe rozdzielane będą z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie (Dz.U.2020.1057 z późn.zm.). Możliwość wsparcia zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert zwana jest trybem uproszczonym lub trybem małych zleceń (trybem małych grantów). W przeciwieństwie do otwartego konkursu ofert, uruchamiany jest on na wniosek organizacji pozarządowej lub innego uprawnionego podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego. Przedmiotowy tryb zlecania zadań ograniczony jest maksymalną wysokością przekazywanej dotacji (do 10 tys. zł), okresem wykonania zadań (do 90 dni) oraz ich zasięgiem terytorialnym (zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym). Należy pamiętać, iż odbiorcami zadań realizowanych w trybie art.19a muszą być mieszkańcy Świdnicy. Uprawniony podmiot składa ofertę do Prezydenta Miasta Świdnicy. Wzór oferty oraz sprawozdania określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty

i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego(Dz.U.2018.2055).

ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY:

1)      Kopia aktualnego odpisu z innego rejestru lub ewidencji zgodnego z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany, potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

W przypadku organizacji zarejestrowanych w KRS aktualny odpis nie jest wymagany. W sytuacji gdy aktualny stan faktyczny i prawny organizacji nie jest zgodny z zapisami KRS należy przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające obecny stan prawny organizacji.

2)      Pełnomocnictwa lub upoważnienia Zarządu Głównego lub oddziału posiadającego osobowość prawną do składania oświadczeń woli w jego imieniu, wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej. Za pełnomocnictwo należy uiścić opłatę skarbową w Kasie Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Kopię potwierdzenia należy dołączyć do oferty.

3)      Kopia statutu potwierdzona za zgodność z oryginałem.

WAŻNA INFORMACJA!  Należy pamiętać, iż wydatkowane środki z dotacji trzeba odpowiednio udokumentować ! Dokumentami są:

  1. dowody księgowo-finansowe, które dokumentują wydatkowanie środków pochodzących z dotacji oraz wkładu własnego;
  2. umowy partnerskie i/lub porozumienia o wolontariacie dokumentujące wkład własny niefinansowy rzeczowy lub osobowy;
  3. materiały dokumentujące działania merytoryczne oraz ich rezultaty.

Wszystkie dowody księgowe wydatków finansowych poniesionych ze środków własnych lub z innych źródeł, a także z dotacji muszą zostać wystawione i zapłacone w okresie realizacji zadania, z tym, że środki z dotacji – nie wcześniej niż po zawarciu umowy i nie później niż po terminie zakończenia realizacji zadania. Każda kopia faktury powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem podpisem i pieczęcią imienną osoby uprawnionej oraz pieczęcią organizacji. Ponadto faktury powinny zawierać sporządzony w sposób trwały opis (Opis faktury/rachunku - pobierz )

.

Załączniki:

Klauzula informacyjna ( pobierz plik)

Wytyczne ( pobierz plik)

Wzór oferty ( pobierz plik)

Wzór sprawozdania ( pobierz plik)

Formularz uwag ( pobierz plik)

Instrukcja wypełnienia oferty ( pobierz plik)

Opublikowano: 21.01.2021r.

2020

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta ( pobierz plik) przez Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pod Grzybem” na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pt. „Mała pszczoła, wielki problem!”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 23 października 2020r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl

Opublikowano: 16.10.2020r.

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta ( pobierz plik) przez Fundację Ładne Historie na realizację zadania publicznego z zakresu promocji i organizacji wolontariatu pt. „Projekt-Przyszłość”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 9 października 2020r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl

Opublikowano: 02.10.2020r.

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta ( pobierz plik) przez ZHP Chorągiew Dolnośląska, Hufiec w Świdnicy na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pt. „Ochrona sanitarna przed COVID członków Hufca ZHP Świdnica”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 22 września 2020r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl

Opublikowano: 15.09.2020r.

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta ( pobierz plik) przez Fundację Dobrej Muzyki na realizację zadania publicznego z zakresu kultury,sztuki,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „V Symfoniczne Organy Schlaga”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 21 września 2020r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl

Opublikowano: 14.09.2020r.

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta ( pobierz plik) przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219) pt. „Działania na rzecz osób chorych poprzez udostepnianie sprzętu medyczno-pielęgnacyjnego”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 01 września 2020r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl

Opublikowano: 25.08.2020r.

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta ( pobierz plik) przez Fundację Akademia Patriotów  na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości  pt. „Świat sera i wina”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 27 sierpnia 2020r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl

Opublikowano: 20.08.2020r.

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta ( pobierz plik) przez TOZ na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pt. „Prowadzenie domów tymczasowych dla zwierząt na terenie miasta Świdnica”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 11 sierpnia 2020r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl

Opublikowano: 04.08.2020r.

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta (pobierz plik) przez Związek Sybiraków Koło w Świdnicy na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych pt. „Sybiracka Niezapominajka”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 29 lipca 2020r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl

Opublikowano: 22.07.2020r.

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta ( pobierz plik) przez Stowarzyszenie "Bliżej Ciebie" przy Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219) pt. „Świdnickie Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 13 marca 2020r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl

Opublikowano: 06.03.2020r.

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta ( pobierz plik) przez Fundację Ładne Historie na realizację zadania publicznego z zakresu kultury,sztuki,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Najnaje poznają teatr”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 4 lutego 2020r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl

Opublikowano: 28.01.2020r.

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta ( pobierz plik) przez Fundację AKADEMIA PIŁKARSKA "13" JAROSŁAWA LATO na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „IV Edycja TURNIEJ TATUSIÓW”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 27 stycznia 2020r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl

Opublikowano: 20.01.2020r.

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań publicznych z budżetu Miasta Świdnicy na 2020 rok z zakresu art. 19a. ustawy o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie (Dz.U.2019.688 z późn.zm.). Propozycję uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego należy:

1) złożyć w Generatorze  eNGO: www.swidnica.engo.org.pl

2) ofertę po złożeniu w postaci elektronicznej należy  wydrukować, podpisać i złożyć w kopercie z pieczątką oferenta i dopiskiem: „Referat Organizacji Pozarządowych - uproszczona oferta złożona w trybie art. 19 a” w Wydziale Administracyjno- Gospodarczym (Obsługa Interesantów- pokój nr 1a Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49) lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Świdnicy, Referat Organizacji Pozarządowych, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica.

UWAGA! Wysłanie oferty w generatorze e-NGO nie jest jednoznaczne z formalnym jej złożeniem. Aby oferta została złożona formalnie należy złożyć ją w postaci elektronicznej oraz w wersji papierowej należy pamiętać, iż suma kontrolna oferty w wersji papierowej musi być tożsama z sumą kontrolną oferty złożonej drogą elektroniczną.

Oferent, który przewiduje w uproszczonej ofercie ponoszenie kosztów z tytułu użytkowania sal i obsługi technicznej (np. prowadzenie zajęć w salach, noclegi, nagłośnienie, oświetlenie, plakatowanie afiszy, itp.) na organizację zadania/projektu powinien wykazać je w szacunkowej kalkulacji kosztów. Jeśli oferent uzgodnił w tym zakresie współpracę nieodpłatną z instytucją miejską, zobowiązany jest dostarczyć stosowny dokument świadczący o tym fakcie. Środki finansowe rozdzielane będą z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie (Dz.U.2019.688 z późn.zm.). Możliwość wsparcia zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert zwana jest trybem uproszczonym lub trybem małych zleceń (trybem małych grantów). W przeciwieństwie do otwartego konkursu ofert, uruchamiany jest on na wniosek organizacji pozarządowej lub innego uprawnionego podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego. Przedmiotowy tryb zlecania zadań ograniczony jest maksymalną wysokością przekazywanej dotacji (do 10 tys. zł), okresem wykonania zadań (do 90 dni) oraz ich zasięgiem terytorialnym (zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym). Należy pamiętać, iż odbiorcami zadań realizowanych w trybie art.19a muszą być mieszkańcy Świdnicy. Uprawniony podmiot składa ofertę do Prezydenta Miasta Świdnicy. Wzór oferty oraz sprawozdania określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego(Dz.U.2018.2055).
 

WAŻNA INFORMACJA! Do sprawozdań z realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a wymaganym załącznikiem są kopie faktur oraz zawartych na potrzeby realizacji zadań umów. Należy pamiętać, iż wydatkowane środki z dotacji trzeba odpowiednio udokumentować ! Dokumentami są:

  1. dowody księgowo-finansowe, które dokumentują wydatkowanie środków pochodzących z dotacji oraz wkładu własnego;
  2. umowy partnerskie i/lub porozumienia o wolontariacie dokumentujące wkład własny niefinansowy rzeczowy lub osobowy;
  3. materiały dokumentujące działania merytoryczne oraz ich rezultaty.

Wszystkie dowody księgowe wydatków finansowych poniesionych ze środków własnych lub z innych źródeł, a także z dotacji muszą zostać wystawione i zapłacone w okresie realizacji zadania, z tym, że środki z dotacji – nie wcześniej niż po zawarciu umowy i nie później niż po terminie zakończenia realizacji zadania. Każda kopia faktury powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem podpisem i pieczęcią imienną osoby uprawnionej oraz pieczęcią organizacji. Ponadto faktury powinny zawierać sporządzony w sposób trwały opis, zawierający następujące informacje:

  1. w ramach jakiego projektu nastąpił wydatek i zgodnie z jaka umową,
  2. z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta i w jakiej części,
  3. informację o zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych,
  4. dekretację księgową potwierdzającą zaksięgowanie dokumentu.

Opis faktury/rachunku - pobierz

Załączniki:

Klauzula informacyjna ( pobierz plik)

Regulamin ( pobierz plik)

Wzór oferty ( pobierz plik)

Wzór sprawozdania ( pobierz plik)

Formularz uwag ( pobierz plik)

Instrukcja wypełnienia oferty ( pobierz plik)

Opublikowano: 13.01.2020r.


2019

Informacja o zawartych umowach

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że nie wpłynęły żadne uwagi do ofert złożonych w trybie art. 19a  ustawy   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych. Oznacza to zawarcie umów na wsparcie realizacji zadań z następującymi organizacjami pozarządowymi ( pobierz plik).

Opublikowano:03.12.2019r.

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta ( pobierz plik) przez Świdnickie Stowarzyszenie Amazonki na realizację zadania publicznego z zakresu promocji i organizacji wolontariatu pt. „Śmiech to zdrowie”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 21 sierpnia 2019r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl

Opublikowano: 14.08.2019r.

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta ( pobierz plik ) przez Mamy co Kochamy czyli Stowarzyszenie Świdnickich Mam  na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny,macierzyństwa,rodzicielstwa,upowszechniania i ochrony praw dziecka  pt. „V Świdnicki Tydzień Bliskości”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 20 sierpnia 2019r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl

Opublikowano: 13.08.2019r.

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta ( pobierz plik) przez Stowarzyszenie Miłośników Tańca JUBILAT  na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej  pt. „Stragan Kultury Tutejsi VIII edycja”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 18 czerwca 2019r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl

Opublikowano: 11.06.2019r.

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta (pobierz plik) przez  Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oddział w Świdnicy na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pt. „X DNI LWOWA I KULTURY KRESOWEJ”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 11 czerwca 2019r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl

Opublikowano: 04.06.2019r.

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta ( pobierz plik) przez Klub Sportowy Żelazna Świdnica na realizację zadania publicznego z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  pt. „Wyjazdowe warsztaty sportowe. Zostań człowiekiem  z żelaza”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 10 czerwca 2019r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl

Opublikowano: 03.06.2019r.

KLAUZULA INFORMACYJNA - ( pobierz plik)


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuje, iż:

 
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Świdnicy z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica.

Może się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres podany wyżej,

- przez e-mail:  um@um.swidnica.pl

- telefonicznie:  074 8562827.
2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Pani Kinga Milczarek.

Z inspektorem można się skontaktować w następujący sposób:

- przez e-mail: iod@um.swidnica.pl

- telefonicznie: 074 8562823.

3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) wynikającego z art. 19a  Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie  przeprowadzenia postępowania ofertowego na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym.

W przypadku kiedy oferta została pozytywnie rozpatrzona przez Prezydenta Miasta Świdnica, dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz  wypłaty dotacji celowej na realizację zadania publicznego organizacji pozarządowej, a także złożenia przez organizację sprawozdania z realizacji zadania publicznego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania wymaganych danych jest brak możliwości przeprowadzenia postępowania ofertowego na realizację zadania publicznego.

5. Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom fizycznym, prawnym lub innym odbiorcom posiadającym podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcom, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania umowy na realizację zadania publicznego zgodnie z zapisami umowy oraz przez okres przechowywania dokumentów w archiwum zakładowym zgodnie z kategorią archiwalną, tj. 5 lat od roku następującego po dacie zaakceptowania sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego.

7. W uzasadnionych przypadkach przysługują Pani/Panu następujące prawa:

- dostępu do treści swoich danych,

- żądania sprostowania swoich danych

- żądania ograniczenia przetwarzania,

- przeniesienia swoich danych,

- wniesienia sprzeciwu,

- prawo do usunięcia swoich danych,

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 


Opublikowano 24.05.2019r.

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta ( pobierz plik) przez Parafię Prawosławną św. Mikołaja na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  pt. „Koncert Zaduszny muzyki cerkiewnej”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 15 maja 2019r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl

Opublikowano 08.05.2019 r.

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta ( pobierz plik) przez TOZ  na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego   pt. „Prowadzenie domów tymczasowych dla zwierząt na terenie miasta Świdnica”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 3 maja 2019r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl

Opublikowano 26.04.2019 r.

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta ( pobierz plik) przez Stowarzyszenie W KRĘGU TAŃCA  na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  pt. „TAŃCE DOLNOŚLĄSKIE - korzenie naszego regionu”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 24 kwietnia 2019r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl

Opublikowano:17.04.2019 r.

Instrukcja wypełnienia  uproszczonego wzoru oferty z realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie (Dz.U.2018.450 z późn.zm.).

( pobierz plik-instrukcja)

Opublikowano:02.04.2019r.

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta ( pobierz plik) przez Stowarzyszenie W DOBRYCH RĘKACH  na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży  pt. „Wiosna radością dzieci”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 01 kwietnia 2019r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl

Opublikowano:25.03.2019 r.

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta ( pobierz plik) przez Stowarzyszenie "Bliżej Ciebie" przy Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej  pt. „Świdnickie Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 14 marca 2019r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl

Opublikowano:07.03.2019 r.

UWAGA! Zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U.2018.2055) od 1 marca 2019r. obowiązują  nowe wzory ofert i sprawozdań  !!

Ważna informacja! Do sprawozdań z realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a wymaganym załącznikiem są kopie faktur oraz zawartych na potrzeby realizacji zadań umów.

wzór oferty ( pobierz plik)

wzór sprawozdania ( pobierz plik)

Opublikowano 28.02.2019r.

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta ( pobierz plik) przez Uniwersytet Trzeciego Wieku na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej  pt. „IX Przegląd Piosenki Uniwersytetów Trzeciego Wieku - Piosenki lat 70”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 01 marca 2019r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl

Opublikowano:22.02.2019 r.

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta ( pobierz plik) przez Parafię Prawosławną św. Mikołaja na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  pt. „Koncerty Paschalne muzyki cerkiewnej z udziałem chóru Aksios Białoruś”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 20 lutego 2019r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl

Opublikowano:13.02.2019 r.

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta ( pobierz plik) przez TKKF Licznikowiec-2009 na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej  pt. „Turniej Halowej Petanki i Krokieta”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 12 lutego 2019r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl

Opublikowano:05.02.2019 r.

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta ( pobierz plik) przez Fundacje ładne Historie na realizację zadania publicznego z zakresu kulury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  pt. „Lekcje sztuki - Zrób to sam"”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 6 lutego 2019r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl

Opublikowano:29.01.2019 r.

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że organizacje pozarządowe mogą ubiegać się
o dofinansowanie zadań publicznych z budżetu Miasta Świdnicy na 2019 rok z zakresu art. 19a. ustawy o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie (Dz.U.2018.450 z późn.zm.). Propozycję uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego należy:

1) złożyć w Generatorze  eNGO: www.swidnica.engo.org.pl

2) ofertę po złożeniu w postaci elektronicznej należy  wydrukować, podpisać i złożyć
w kopercie z pieczątką oferenta i dopiskiem: „Referat Organizacji Pozarządowych - uproszczona oferta złożona w trybie art. 19 a” w Referacie Gospodarczym- Obsługa Interesantów- pokój nr 1a Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49 lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Świdnicy, Referat Organizacji Pozarządowych,
ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica.

 UWAGA! Wysłanie oferty w generatorze e-NGO nie jest jednoznaczne z formalnym jej złożeniem. Aby oferta została złożona formalnie należy złożyć ją w postaci elektronicznej oraz w wersji papierowej należy pamiętać, iż suma kontrolna oferty
w wersji papierowej musi być tożsama z sumą kontrolną oferty złożonej drogą elektroniczną.

Oferent, który przewiduje w uproszczonej ofercie ponoszenie kosztów z tytułu użytkowania sal i obsługi technicznej (np. prowadzenie zajęć w salach, noclegi, nagłośnienie, oświetlenie, plakatowanie afiszy, itp.) na organizację zadania/projektu powinien wykazać je
w szacunkowej kalkulacji kosztów. Jeśli oferent uzgodnił w tym zakresie współpracę nieodpłatną z instytucją miejską, zobowiązany jest dostarczyć stosowny dokument świadczący o tym fakcie. Na 2019 rok do dyspozycji oferentów przeznaczono środki w wysokości: 70.000,00 złotych. Środki te rozdzielane będą z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie (Dz.U.2018.450 z późn.zm.). Możliwość wsparcia zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert zwana jest trybem uproszczonym lub trybem małych zleceń (trybem małych grantów). W przeciwieństwie do otwartego konkursu ofert, uruchamiany jest on na wniosek organizacji pozarządowej lub innego uprawnionego podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego. Przedmiotowy tryb zlecania zadań ograniczony jest maksymalną wysokością przekazywanej dotacji (do 10 tys. zł), okresem wykonania zadań (do 90 dni) oraz ich zasięgiem terytorialnym (zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym). Należy pamiętać, iż odbiorcami zadań realizowanych w trybie art.19a muszą być mieszkańcy Świdnicy. Uprawniony podmiot składa ofertę do Prezydenta Miasta Świdnicy. Wzór oferty określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 570).

UWAGA! Zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty
i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U.2018.2055)
od marca 2019r. będą obowiązywały  nowe wzory ofert i sprawozdań  !!

Ważna informacja! Do sprawozdań z realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a wymaganym załącznikiem są kopie faktur.

Załączniki:

Regulamin ( pobierz plik)

Wzór oferty ( pobierz plik)

Wzór sprawozdania ( pobierz plik)

Formularz uwag ( pobierz plik)

Opublikowano: 22.01.2019r.

2018

 

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta ( pobierz plik) przez Stowarzyszenie Miłośników Tańca JUBILAT na realizację zadania publicznego z zakresu kulury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  pt. „Korowód Niepodległości”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 17 października 2018r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl

Opublikowano:10.10.2018r.

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta ( pobierz plik) przez Stowarzyszenie Music Label na realizację zadania publicznego z zakresu kulury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  pt. „XIV Świdnicki Przegląd Piosenki Mimozami jesień się zaczyna”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 26 września 2018r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl

Opublikowano:18.09.2018r.

Informacja o  zawartej umowie z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich na wsparcie realizacji zadań w trybie art. 19a ( pobierz plik).

Opublikowano: 18.09.2018r.

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta ( pobierz plik) przez  Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oddział w Świdnicy na realizację zadania publicznego z zakresu kultury,sztuki,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Jubileusz Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich – wydanie publikacji”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 13 września 2018r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl

Opublikowano: 6.09.2018r.

Informacja o  zawartych umowach na wsparcie realizacji zadań w trybie art. 19a ( pobierz plik).

Opublikowano: 5.09.2018r.

Informacja o  zawartych umowach na wsparcie realizacji zadań w trybie art. 19a ( pobierz plik).

Opublikowano: 29.08.2018r.

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta ( pobierz plik) przez Związek Sybiraków Koło w Świdnicy na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej  pt. „Obchody 90 rocznicy powstania Związku Sybiraków”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 13 sierpnia 2018r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl

Opublikowano:06.08.2018r.

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta ( pobierz plik) przez  Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oddział w Świdnicy na realizację zadania publicznego z zakresu kultury,sztuki,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „IX Dni Lwowa i Kultury Kresowej”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 6 sierpnia 2018r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl

Opublikowano:30.07.2018r.

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta ( pobierz plik) przez  Stowarzyszenie Przyjaciele Szkoły Muzycznej w Świdnicy na realizację zadania publicznego z zakresu kultury,sztuki,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Warsztaty Jazzowe”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 27 czerwca 2018r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl

Opublikowano:20.06.2018r.

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta ( pobierz plik) przez  Stowarzyszenie Miłosników Tańca JUBILAT w Świdnicy na realizację zadania publicznego z zakresu kultury,sztuki,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Stragan Kultury Tutejsi – VIII edycja”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 21 czerwca 2018r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl

Opublikowano:14.06.2018r.

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta ( pobierz plik) przez  Komendę Hufca w Świdnicy na realizację zadania publicznego z zakresu kultury,sztuki,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Przygotowanie i wydanie publikacji na temat 60-letniej historii 10 Świdnickiej Drużyny Harcerskiej Mrówkojady im. hm Aleksandra Kamińskiego w Świdnicy”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 14 czerwca 2018r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl

Opublikowano:7.06.2018r.

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta ( pobierz plik) przez  Fundację Małżeństwo Rodzina na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka  pt. „Święto Rodziny w Świdnicy”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 24 maja 2018r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl

Opublikowano:17.05.2018r.

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta ( pobierz plik) przez TOZ oddział w Świdnicy na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego  pt. „Prowadzenie domów tymczasowych dla zwierząt na terenie miasta Świdnica”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 4 maja 2018r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl

Opublikowano:27.04.2018r.

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta ( pobierz plik) przez Parafię Prawosławną na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania kultury,sztuki,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  pt. „Świdnicki Koncert Paschalny”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 30 kwietnia 2018r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl

Opublikowano:23.04.2018r.

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta ( pobierz plik) przez Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinnego Ogrodu Działkowego Pod Grzybem na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego  pt. „STAW EDUKACYJNY”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 27 kwietnia 2018r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl

Opublikowano:20.04.2018r.

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta ( pobierz plik) przez Świdnickie Stowarzyszenie Rajdowe na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji,oświaty i wychowania  pt. „BEZPIECZNY MALUCH”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 30 marca 2018r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl

Opublikowano:23.03.2018r.

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta ( pobierz plik) przez Stowarzyszenie "Bliżej Ciebie" na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia  pt. „Świdnickie Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 13 marca 2018r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl

Opublikowano:06.03.2018r.

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta ( pobierz plik) przez Mamy co kochamy czyli Stowarzyszenie Świdnickich Mam na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia ... pt. „Dietetyczne Rewolucje”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 1 marca 2018r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl

Opublikowano:22.02.2018r.


Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta ( pobierz plik) przez Mamy co kochamy czyli Stowarzyszenie Świdnickich Mam na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny ... pt. „Świdnicki Ekspres Rodzinny 2018”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 1 marca 2018r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl

Opublikowano:22.02.2018r.


Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta ( pobierz plik) przez Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,obywatelskiej i k

Archiwum rok 2016

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że zostało tylko 670 złotych na realizację zadań w trybie 19a.

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta przez Fundacje Ładne Historie w Świdnicy ( pobierz plik pdf)  na realizację zadania publicznego z zakresu kultura, sztuka i ochrona dziedzictwa narodowego  "Świdnicka Pracownia Opowiada". Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 2 listopada 2016 r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: m.oknianska@um.swidnica.pl.

opublikowano:  26 października 2016r.


 

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta przez Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy PCK w Świdnicy ( pobierz plik pdf)  na realizację zadania publicznego z zakresu ochrona i promocja zdrowia, działalność charytatywna, wypoczynek dzieci i młodzieży  ""Młodzieżowa" Pierwsza Pomoc.". Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 26 października 2016 r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: m.oknianska@um.swidnica.pl - NIE WPŁYNĘŁA ŻADNA UWAGA DO OFERTY.

opublikowano:  19 października 2016r.

Wzór formularza oferty w trybie art. 19a - ( pobierz plik doc).
Wzór formularza sprawozdania z realizacji zadania w tybie art. 19a - ( pobierz plik doc).


 

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce oddział w Świdnicy ( pobierz plik pdf)  na realizację zadania publicznego z zakresu ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego  "Prowadzenie domów tymczasowych dla zwierząt na terenie miasta Świdnica.". Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 23 sierpnia 2016 r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: m.oknianska@um.swidnica.pl - NIE WPŁYNĘŁA ŻADANA UWAGA DO OFERTY.

opublikowano:  16 sierpnia 2016r.


 

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta przez Wrocławską Fundację Filmową we Wrocławiu ( pobierz plik pdf)  na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego  "Wszystkie stany brzmienia. Event muzyczny.". Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 18 sierpnia 2016 r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: m.oknianska@um.swidnica.pl- NIE WPŁYNĘŁA ŻADNA UWAGA DO OFERTY.

opublikowano:  11 sierpnia 2016r.


 

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Licznikowiec" w Świdnicy ( pobierz plik pdf)  na realizację zadania publicznego z zakresu popularyzowanie kultury fizycznej i zdrowotnej  "SENIORADA 2016 - Seniorzy zawsze aktywni". Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 25 lipca 2016 r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: m.oknianska@um.swidnica.pl - NIE WPŁYNĘŁA ŻADNA UWAGA DO OFERTY.

opublikowano:  19 lipca 2016r.


 

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta przez Fundacje Zero Point w Świdnicy ( pobierz plik pdf)  na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz tradycji  "Realizacja wielkoformatowego muralu, podczas rezydencji artystycznej III Edycji Festiwalu Punkt Zero". Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 12 lipca 2016 r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: m.oknianska@um.swidnica.pl - BRAK ŚRODKÓW - OFERTA NIE MOŻE BYĆ ZREALIZOWANA.

W projekcie nie zostało wskazane dokładna lokalizacja wykonania muralu. W związku ze wskazaniem, że mural realizowany będzie w obszarze śródmieścia organizacja nie wykazała, że uzyska wszystkie niezbędne zgody i pozwolenia na wykonanie muralu w zabytkowej części miasta (pozwolenie konserwatora, pozwolenie właściciela nieruchomości, pozwolenie na zajęcia pasa drogowego pod podnośnik).

Organizacja nie wskazała również kim będzie artysta, który wykona mural, ani jakie są zadania kuratorów i koordynatora wykazanego w projekcie.

Na realizację zadania organizacja nie zapewnia również ze swojej strony żadnego wkładu osobowego, rzeczowego i finansowego. Całość zadania ma być realizowana ze środków miasta (powierzenie). Dotacja powinna być wsparciem realizacji zadania a nie zapewniać 100 % jego finansowania.

opublikowano:  5 lipca 2016r.


 

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta przez Stowarzyszenie Kulturalno - Ekologiczne Filtrator w Sokołowsku ( pobierz plik pdf) na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych  "Pełnia lata - organizacja pikniku rodzinnego". Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 10 lipca 2016 r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: m.oknianska@um.swidnica.pl - DZIAŁANIE ZOSTAŁO UZNANE ZA BEZCELOWE.

Jest to kolejne działanie organizowane w Mieście w okresie wakacyjnym przez organizacje społeczną. W związku z tym, że w okresie wakacji przewidziane jest wiele atrakcji dla mieszkańców realizacja kolejnego podobnego zadania  wydaje się być bezcelowe. Ponadto proponowane nakłady finansowe realizowane z dotacji są dość wysokie w stosunku do zaproponowanych w ramach realizacji zadania działań.

opublikowano:  1 lipca 2016r.


 

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta przez Fundacje Dom Pokoju we Wrocławiu ( pobierz plik pdf)  na realizację zadania publicznego z zakresu wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych  "Porozumienie bez przemocy". Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 12 lipca 2016 r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: m.oknianska@um.swidnica.pl.

opublikowano:  29 czerwca 2016r.


 

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta przez Fundacja Teatr Bezdomny ( pobierz plik pdf) w Świdnicy na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa kulturowego  "MamaJaTataJa - spektakl dla naj najów". Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 22 czerwca 2016 r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: m.oknianska@um.swidnica.pl - NIE WPŁYNĘŁA ŻADNA UWAGA DO OFERTY.

opublikowano:  20 czerwca 2016r.


 

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta przez Stowarzyszenie Miłosników Tańca "Jubilat" ( pobierz plik pdf) w Świdnicy na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa kulturowego  "Kultura Narodów". Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 23 czerwca 2016 r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: m.oknianska@um.swidnica.pl - NIE WPŁYNĘŁA ŻADANA UWAGA DO OFERTY.

opublikowano:  16 czerwca 2016r.


 

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta przez Fundację Symbioza Człowiek Region Integracja w Świdnicy ( pobierz plik pdf)na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa kulturowego  " Święto ul. Kościelnej 2016". Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 22 czerwca 2016 r. do Wydziału Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: m.oknianska@um.swidnica.pl - NIE WPŁYNĘŁA ŻADNA UWAGA DO OFERTY.

opublikowano:  14 czerwca 2016r.
 Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że zostały złożone oferty przez:
- Stowarzyszenie Melomanów Amplifikator we Wrocławiu ( pobierz plik pdf) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą "Animatorzy w podwórkach" - NIE WPŁYNĘŁA ŻADNA UWAGA DO OFERTY;
- Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej " Carpe diem" w Świdnicy( pobierz plik pdf)  na realizację zadania publicznego z zakresu działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pod nazwą "Counter Strike Global Offenive - turniej gier " - NIE WPŁYNĘŁA ŻADNA UWAGA DO OFERTY.
 

Uwagi do ofert można zgłaszać w terminie do  dnia 17 czerwca 2016 r.  do Wydziału Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy,
ul. Armii Krajowej 49 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: m.oknianska@um.swidnica.pl.

ZESTAWIENIE UWAG Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH do oferty Stowarzyszenia Żydowskiego CUKUNFT ( pobierz plik pdf) składanej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

opublikowano:  10 czerwca 2016r.


 

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że zostały złożone oferty przez:
- Stowarzyszenie Żydowskie Cukunft we Wrocławiu ( pobierz plik pdf) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą "Śladem zapomnianej kultury i historii świdnickich Żydów ";
- Stowarzyszenie Miłośników Tańca JUBILAT w Świdnicy( pobierz plik pdf)  na realizację zadania publicznego z zakresu propagowanie i rozwój kultury wśród dzieci, młodzież i dorosłych pod nazwą "KULTURA NARODÓW " - oferta odrzucona z przyczyn formalnych;
- Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej " Carpe diem" w Świdnicy( pobierz plik pdf)  na realizację zadania publicznego z zakresu kultura, sztuka i ochrona dziedzictwa narodowego pod nazwą " Spektakl plenerowy " Zgęstka" - nie wpłynęła żadna uwaga do oferty.

Uwagi do ofert można zgłaszać w terminie do  dnia 30 maja 2016 r.  do Wydziału Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy,
ul. Armii Krajowej 49 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: m.oknianska@um.swidnica.pl.

opublikowano:  23 maja 2016r.

 

Archiwum lata 2012-2015

Rok 2015

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce - Oddział w Świdnicy ( pobierz plik pdf) na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pod nazwą "Prowadzenie domów tymczasowych dla zwierząt na terenie miasta Świdnica".

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do  dnia 22 czerwca 2015 r.  do Wydziału Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: k.halak@um.swidnica.pl.

opublikowano: 15 czerwca 2015 r.


Dyrektor Wydziału
Danuta Nowicka

Urząd Miejski w Świdnicy
Wydział Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych
ul. Armii Krajowej 49
58-100 Świdnica

Informacja o nie wpłynięciu żadnej uwagi do oferty Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Świdnicy

[informacja]

opublikowano: 24 czerwca 2015 r.Rok 2014

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Zarzad oddziału w Świdnicy  na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pod nazwą "Prowadzenie domów tymczasowych dla zwierzat na terenie miasta Świdnica".
[ pobierz ofertę...]

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do  dnia 2 października 2014 r.  do Referatu Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: k.halak@um.swidnica.pl.

opublikowano 25.09.2014 r.

Informacja o nie wpłynięciu żadnej uwagi do oferty Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Świdnicy

[informacja]Rok 2013

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta przez Stowarzyszenie "Dobrainicjatywa.pl" na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - "Świdnicki Jednodniowy Maraton Filmowy".
[ pobierz ofertę...]

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do  dnia 23.05.2013r.  do Referatu Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: k.halak@um.swidnica.pl.

opublikowano 16.05.2013 r.Rok 2012

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta przez Rodzinny Ogród Działkowy  "Jabłoniec" na realizacja zadania publicznego z zakresu  działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - wykonanie urządzeń infrastruktury technicznej w rejonie Rodzinnych Ogródków Działkowych  pod nazwą "Remont kładek na potoku Jabłoniec".
[ pobierz ofertę..]

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do  dnia 18.07.2012r.  do Referatu Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: d.mielnik@um.swidnica.pl.

opublikowano 11.07.2012 r.


do góry