Punkt Potwierdzający Profile Zaufane

Profil Zaufany to Twoje darmowe narzędzie, które umożliwia m.in. logowanie i składanie podpisu elektronicznego, dzięki któremu można załatwiać, określone sprawy urzędowe online, w serwisach administracji publicznej, bez wychodzenia z domu.
Aby potwierdzić Profil Zaufany wypełnij prosty formularz. Następnie w ciągu 14 dni udaj się do dowolnego Punktu Potwierdzającego z dowodem osobistym lub paszportem. Używaj Profilu Zaufanego do logowania się do systemów administracji publicznej i skutecznego korzystania z elektronicznych usług publicznych.

Ważne! Aby możliwe było odbieranie wiadomości wysyłanych przez Urząd elektronicznie, konieczne jest utworzenie skrzynki na portalu ePUAP. Tworzy się ją automatycznie poprzez zalogowanie się na stronie: https://epuap.gov.pl/wps/portal  i potwierdzenie chęci jej założenia. Czytaj więcej...


Znajdź punkt potwierdzający

Uwaga: Profil Zaufany możesz założyć bez wychodzenia z domu, jeśli masz:

 • konto w systemie banku lub innego przedsiębiorcy, który ma zgodę na potwierdzanie profilu zaufanego (ich listę znajdziesz na stronie profilu zaufanego),
 • kwalifikowany podpis elektroniczny.

W Urzędzie Miejskim w Świdnicy funkcjonuje punkt potwierdzający profile zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Punkt potwierdzający znajduje się w Wydziale Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego w pokoju nr 1.
Stanowisko potwierdzania Profilu Zaufanego zostało oznaczone w sposób zapewniający jego łatwe odszukanie przez klientów.


Dostęp do punktu potwierdzającego jest możliwy w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku  w godzinach 7.30-15.30.

e-Polak potrafi! Michał Czernecki tłumaczy, jak przez internet założyć profil zaufany

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta

Sprawy załatwiane w Urzędzie Miejskim za pośrednictwem platformy ePUAP…                  

Informujemy, że podania w postaci elektronicznej można wnosić do Urzędu Miejskiego za pośrednictwem platformy ePUAP czyli Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Złożenie podpisu elektronicznego lub podpisanie formularza za pomocą profilu zaufanego sprawi, że będzie on traktowany jako podstawa do przeprowadzenia postępowania administracyjnego.
 
Korzystanie z Elektronicznej Skrzynki Podawczej zlokalizowanej na platformie ePUAP wymaga posiadania bezpłatnego konta użytkownika, które można założyć rejestrując się na stronie: http://epuap.gov.pl/
 
Szczegółowa instrukcja, opisująca poniższe kroki znajduje się pod adresem: http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_Pomoc

Po zalogowaniu niezbędne jest:
1. Zlokalizowanie formularza udostępnionego przez Urząd Miejski w Świdnicy na platformie ePUAP
2. Wypełnienie elektronicznego formularza na stronie ePUAP.

Możliwe jest dołączenie załączników. Akceptowalne formaty załączników to: doc, docx, gif, jpg (jpeg), ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif (tiff), txt, xls, xlsx, xml.
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5 MB. Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane przez system i nie zostaną rozpatrzone.

3. Podpisanie za pomocą podpisu elektronicznego (certyfikatu kwalifikowanego) lub profilu zaufanego.
 
Informacja o złożeniu formularza w ePUAP zostanie automatycznie przekazana do Urzędu Miejskiego drogą elektroniczną oraz automatycznie zostanie wystawione Urzędowe Poświadczenie Odbioru.
 
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:         /012ku4hqdf/SkrytkaESP
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:        https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika...

Informujemy również, że dokumenty w postaci elektronicznej podpisane podpisem elektronicznym można wnosić do Urzędu Miejskiego na informatycznym nośniku danych takim jak: płyta CD, DVD.

Doręczenie dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych zostanie potwierdzone dokumentem w postaci papierowej sporządzonym przez adresata lub na dodatkowym informatycznym nośniku danych, tego samego typu jak nośnik służący do doręczania dokumentu w postaci elektronicznej.
 

Razem dla e-Rozwoju

 

Nazwa zadania: "Razem dla e-Rozwoju"
Źródło: Projekt realizowany w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu wyniosła 2 532 000,00  PLN.
Wysokość wkładu własnego partnerów: 398 030,40  PLN (wkład w postaci wynagrodzeń uczestników projektu będących pracownikami Partnerów
Opis: Celem projektu zaproponowanego przez Spółkę Certes i Partnerów: Miasto Świdnicę, Miasto Duszniki Zdrój, Gminę Lądek Zdrój, Gminę Stronie Śląskie, Gminę Międzylesie, Gminę Bystrzyca Kłodzka, Gminę Kudowa Zdrój, Gminę Ząbkowice Śląskie, Gminę Korfantów, Gminę Ciepłowody, Gminę Lewin Kłodzki, Gminę Pokój i Gminę Kondratowice  jest wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w 13 ww. JST oraz monitorowanie procesu ich świadczenia poprzez wdrażanie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach podatków i opłat lokalnych oraz zarządzanie nieruchomościami.
Projekt przyczyni się do osiągnięcia odpowiednich celów POWER poprzez:

 •  wdrożenie systemu umożliwiającego elektronizację procesu obsługi podatkowej oraz zautomatyzowanie rozliczeń i poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy
 • podniesienie kompetencji kadr JST (600 os w tym 390K) przez szkolenia z obszarów:

a) podatków i opłat lokalnych (w zakresie m.in. obsługi podatkowej, stosowania narzędzi elektronicznych, obsługi klienta, orzecznictwa w procesie świadczenia e-usług w obszarach podatków, opłat lokalnych

b) zarządzania nieruchomościami (w zakresie orzecznictwa)

 • wdrożenie rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje w postaci platformy online
 • elektronizację procesu świadczenia usług przez nowe e-usługi w obszarze podatków i nieruchomości

 

Efekty rzeczowe projektu:

Platforma ds. nieruchomości

Interaktywna platforma informacyjna do prezentacji informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje umożliwia szybkie i efektywne zagospodarowanie zasobów gmin oraz zapewnia kompleksowe wsparcie dla udzielania informacji publicznej w tym zakresie.
Platforma zapewnia informacje o:

 • geolokalizacji
 • dokumentacji fotograficznej
 • możliwości powiększenia terenu

 

Platforma do obsługi e-usług w obszarze podatków i nieruchomości

System umożliwi:

 • identyfikację i uwierzytelnienie interesanta za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • dostęp interesanta do aktualnego stanu własnych zobowiązań,
 • dostęp interesanta do danych złożonych przez siebie wniosków i deklaracji,
 • wnoszenie płatności z tytułu opłat i podatków drogą elektroniczną,
 • wygodne składanie wniosków i deklaracji przez internet.

 

Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica

 

Nazwa zadania: "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica"
Źródło: Projekt realizowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działania 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałania 2.1.4 E-usługi publiczne - ZIT AW.
Cel projektu:
Celem projektu jest intensyfikacja wykorzystania technologii TIK do budowania, uruchomienia i upowszechnienia nowych, dojrzałych, elektronicznych usług publicznych oraz usprawnienia procesów administracji samorządowej Gminy Miasto Świdnica
Wartość umowy: 1 839 998,82 zł brutto
Wartość dofinansowania: 1 563 998,99 zł brutto
Zakończenie realizacji projektu: 30.06.2018 r.
 

Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica

Projekt obejmuje uruchomienie usług elektronicznych, dostawę niezbędnego sprzętu komputerowego oraz dostawę i wdrożenie współpracujących ze sobą systemów informatycznych dedykowanych dla Urzędu Miejskiego w Świdnicy oraz jego jednostek organizacyjnych. Zasadniczy trzon tworzonego rozwiązania stanowić będzie: System do Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD), System Informacji Przestrzennej (SIP) oraz system dziedzinowy do obsługi planowania i realizacji budżetu (MPiRB). Wdrożony System EZD wspierać będzie urząd w prowadzeniu dokumentacji. Skróci czas realizacji wielu spraw, umożliwi współdzielenie oraz zarządzanie sprawą w bazie dokumentów i spraw, w tym zapewnieni pełną oraz zgodną z przepisami prawa obsługę dokumentów elektronicznych (ścisła integracja z BIP i ePUAP). Wdrożony SIP rozszerzy zakres wsparcia technicznego dla pracowników urzędu poprzez dostarczanie danych przestrzennych. Pozwoli na dostarczenie dedykowanych funkcji analitycznych, w tym specjalistycznych analiz przestrzennych dla zadań związanych z planowaniem przestrzennym, ewidencją zabytków, gospodarką nieruchomościami, ochroną przyrody, czy też zarządzaniem infrastrukturą techniczną. Wdrożone systemy zapewnią możliwość łączenia danych ewidencyjnych z danymi przestrzennymi SIP celem tworzenia wielowymiarowej „informacji zarządczej”. Poza Systemami EZD, SIP, MPiRB w ramach Projektu zostanie zakupiona infrastruktura techniczna i niezbędne oprogramowanie systemowe, bazodanowe i narzędziowe.

 

Realizacja Projektu

18.02.2016 - 20.03.2016 - Opracowanie dokumentacji projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica".

19.09.2016 - Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

07.07.2016 - Wdrożenie Modułu planowania i Realizacji budżetu. Uruchomiono oprogramowanie PlanB i Zaangażowanie firmy Doskomp.

06.04.2017 - Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania systemowego na potrzeby zadania "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica"

28.04.2017 - Podpisanie umowy z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej na dofinansowanie projektu.

Wartość umowy: 1 839 998,82 zł brutto
Wartość dofinansowania: 1 563 998,99 zł brutto

28.06.2017 - Zakończono dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania systemowego.

08.09.2017 - Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę i wdrożenie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją oraz Systemu Informacji Przestrzennej w ramach zadania "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica"

16.03.2018 - zakończenie wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją. Uruchomiono oprogramowanie SIDAS firmy MADKOM S. A.

30.05.2018 - zakończenie wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej i usług elektronicznych.

Trwa rozliczanie projektu.

  

 


do góry