Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (potwierdzony przez zarządcę lokalu w miesiącu w którym składany jest wniosek),
 2. Informacja zarządcy dotycząca tytułu prawnego do mieszkania, metrażu, struktury lokalu  i wydatków w miesiącu  w którym składany jest wniosek,
 3. Deklaracja o wysokości dochodów wnioskodawcy i wszystkich członków gospodarstwa domowego z okresu 3 pełnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 4. faktura VAT za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy,

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

 1. W przypadku podnajmu lub użyczenia mieszkania - umowa podnajmu, umowa użyczenia,
 2. Potwierdzenia uzyskiwanych dochodów:
  • osoby zatrudnione - zaświadczenia o wysokości uzyskanych dochodów z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku,
  • emeryci, renciści – trzy odcinki pocztowe lub zaświadczenie z ZUS za trzy pełne miesiące kalendarzowe, poprzedzające datę złożenia wniosku,
  • osoby pobierające alimenty (z wyłączeniem pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego) - oryginał wyroku lub ugody sądowej w tej sprawie,-w przypadku otrzymywania alimentów w innej wysokości niż zasądzona - zaświadczenie wydane przez komornika prowadzącego egzekucję należności lub oświadczenie   (w przypadku otrzymywania alimentów dobrowolnych lub których egzekucja nie jest prowadzona przez komornika),
  • uczniowie/studenci - zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o wysokości uzyskanych stypendiów lub świadczeń z tytułu praktyk zawodowych,
 3. Osoby bezrobotne pobierające zasiłki z Powiatowego Urzędu Pracy (zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek szkoleniowy, stypendium stażowe) zaświadczenie z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku,

 Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania administracyjnego Wydział Gospodarki Mieszkaniowej ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Miejsce złożenia dokumentów:
Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych,          a także druki wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej 49, Wydział Gospodarki Mieszkaniowej II piętro pokój nr 220, w godzinach:
Od poniedziałku do piątku 7.30-15.30
Informacje udzielane są drogą telefoniczną pod numerem telefonu 74-856-28-76,
74-856-29-48.

Opłaty:
Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie podlega żadnym opłatom.

Termin i sposób załatwienia:
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku z możliwością przedłużenia procedury o kolejny miesiąc, o czym Wnioskodawca w każdym przypadku jest   powiadomiony.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U z 2013r., poz. 966 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2013 r. poz. 589),
 4. Uchwały Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 13 lutego 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 30.03.2004 r. Nr 57, poz. 1101).

Tryb odwoławczy:
Od decyzji w sprawie ustalenia dodatku mieszkaniowego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Świdnicy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Inne informacje:


Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy?
Dodatek mieszkaniowy:

 • przysługuje osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu,
 • przysługuje następującym osobom: najemcom praz podnajemcom lokali mieszkalnych, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych, innym osobom, mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego   i ponoszącym wydatki, związane z jego zajmowaniem, osobom, zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny,
 • przysługuje osobom spełniającym kryterium dochodowe,
 • przysługuje osobom zamieszkującym lokal mieszkalny spełniającym kryterium metrażowe.

Kryterium dochodowe
Najniższa emerytura od dnia 1 marca 2016 r. wynosi 882,56 zł (Podstawa prawna: Ustawa      z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Dochód w gospodarstwie jednoosobowym: 175% najniższej emerytury, 1544,48 zł
Dochód w gospodarstwie wieloosobowym:  125% najniższej emerytury, 1103,20 zł

Do dochodu nie wlicza się:

 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
 • dodatków dla sierot zupełnych,
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
 • pomocy w zakresie dożywiania,
 • zasiłków pielęgnacyjnych,
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
 • dodatku mieszkaniowego,
 • dodatku energetycznego.

Zgodnie z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 966, z późn. zm.) jeżeli w wyniku postępowania stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych              w deklaracji lub wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot                             w podwójnej wysokości.

Kryterium metrażowe
Kryterium metrażowe uzależnione jest od liczby osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym.
Maksymalnie wartości powierzchni normatywnej dla zamieszkiwanych lokali w zależności od liczby osób zamieszkujących w tych lokalach zaprezentowane zostały w tabeli:
Liczba osób zamieszkujących w lokalu / Powierzchnia maksymalna
1 osoba / 45,50 m²
2 osoby  / 52,00 m²
3 osoby  / 58,50 m²
4 osoby  / 71,50 m²
5 osób   / 84,50 m²
6 osób   / 91,00 m²
W razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m²    
Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m², jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwana w oddzielnym pokoju.
Nie przyznaje się dodatku mieszkaniowego, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury, tj. 17,65 zł.

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (do pobrania plik doc / pdf)


do góry