A
A+
A-

DOKUMENTY STRATEGICZNE MIASTA

 

Strategia Rozwoju Miasta Świdnicy 2030 PLUS

Świdnica przystępuje do opracowania nowej Strategii Rozwoju Miasta

Uchwała nr XXXVI/394/22 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie przystąpienia do opracowania projektu dokumentu „Strategia Rozwoju Miasta Świdnicy 2030 PLUS” 

Projekt Strategii Rozwoju Miasta Świdnicy 2030 Plus opracowany zostanie przez zespół zadaniowy powołany przez prezydent miasta, którego pracę wspierać będą eksperci zewnętrzni. W przygotowaniu projektu tego dokumentu bardzo istotny będzie udział świdniczan.

Strategia jest dokumentem, który w sposób perspektywiczny oraz kompleksowy wskazuje podejście do wyznaczania i osiągania celów rozwoju gminy. Konieczność opracowania nowej Strategii wynika zarówno z przesłanek wewnętrznych jak i zewnętrznych uwarunkowań. Wewnętrzne przyczyny opracowania nowej strategii wynikają z faktu, iż dobiega końca horyzont czasowy obecnie obowiązującej „Strategii Rozwoju Miasta Świdnica na lata 2017-2023”. Coroczne analizy monitoringowe wskazują, że większość celów została osiągnięta lub ich realizacja nie jest zagrożona. Natomiast zmieniający się obraz społeczny, środowiskowy, gospodarczy, czy przestrzenny miasta i regionu stanowi zewnętrzne uwarunkowania i konieczność weryfikacji oraz zmian dotychczasowych kierunków rozwoju miasta przy uwzględnieniu aktualnych uwarunkowań ekonomicznych, przepisów prawa oraz zmieniających się potrzeb mieszkańców.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu „Strategia Rozwoju Miasta Świdnicy 2030 PLUS”

Zainteresowani mogą składać wszelkie uwagi, wnioski i propozycje dotyczące opracowywanego projektu sporządzania Strategii do 30 kwietnia br.:
- w formie pisemnej przesłanej na adres Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 50-100 Świdnica,
Do pobrania: Formularz uwag, wniosków i propozycji [ PDF... ,   DOC...]
- w formie elektronicznej przesłanej na adres email:  um@um.swidnica.pl lub za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP, bez konieczności podpisywania bezpiecznym podpisem zaufanym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
- ustanie  do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica (pokój 204) w godzinach pracy urzędu.

 


Badanie ankietowe z mieszkańcami Świdnicy

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do udziału w ankiecie , której celem jest poznanie opinii mieszkańców Świdnicy na temat miasta oraz rozpoznanie potrzeb i oczekiwań wobec dalszego jego rozwoju.
Udział w ankiecie jest anonimowy, a zebrane odpowiedzi będą analizowane zbiorczo - bez powiązania z konkretnymi osobami. Kwestionariusz składa się z kilkunastu pytań. Jego wypełnienie zajmuje około 10 minut.

Zachęcamy do udziału w badaniu!

Ankieta 

Ankieta

 


ZARZĄDZENIE NR 0050-163/2022
PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY
z dnia 23 maja 2022 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu dokument „Strategia Rozwoju Miasta Świdnicy 2030 PLUS”

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 9 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) i § 6 ust. 6 i § 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Świdnicy oraz w związku z Uchwałą Rady Miejskiej  nr XXXVI/394/22 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu dokumentu „Strategia Rozwoju Miasta Świdnicy 2030 PLUS”.

Pobierz Zarządzenie PM w sprawie Zespół SRM


 

Zapraszenie do udziału w spotkaniach i warsztatach  na temat problemów i potencjałów naszego miasta

Szanowni Państwo,

Rozpoczęto prace nad „Strategią Rozwoju Miasta Świdnicy 2030 Plus”. W I etapie w maju/czerwcu br. będą trwały spotkania diagnostyczne z mieszkańcami miasta w różnych obszarach tematycznych, które prowadzi Instytut Badawczy IPC sp. z o.o. z Wrocławia.

Diagnoza pozwoli uzyskać wiedzę na temat problemów i potencjałów naszego miasta, dzięki czemu określimy/zaplanujemy niezbędne i ważne inwestycje na przyszłość, aby Świdnica stawała się jeszcze bardziej atrakcyjna do życia.

Mając na uwadze potrzebę poznania opinii różnych grup społecznych zapraszamy do udziału w spotkaniach/ warsztatach w nw. termiach:

  1. 31 maja 2022 w godz.  od 9.00 – 14.00 – MŁODZIEŻ ZE SZKÓŁ ŚREDNICH – spotkania na terenie szkół.
  2. 3 czerwca 2022 w godz. 17.00 – 19.00 – ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, SENIORZY – COP, ul. Długa 33, sala parter.
  3. 8 czerwca 2022 w godz. 12.00- 14.00 – PODMIOTY GOSPODARZE, INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU – MBP ul. Franciszkańska 18, sala cysterska.
  4. 13 czerwca 2022 w godz. 12.00 -15.00 – ANIMATORZY I TWÓRCY KULTURY I SPORTU – COP, Rynek 39-40, sala II piętro.
  5. 20 czerwca 2022 w godz. 10.00- 13.00 – ZESPÓŁ DS. OPRACOWANIA PROJEKTU „STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICY 2030 PLUS”.

 

Strategia Rozwoju Miasta Świdnica na lata 2017-2023

W dokumencie, który macie Państwo przed sobą, znajdziecie nie tylko przeszłość, aktualne informacje o Świdnicy, ale przede wszystkim plany na najbliższe lata. Diagnoza, której poddane zostało nasze miasto daje jasny przekaz na przyszłość. Zrównoważony rozwój to zadanie, przed którym stoi Świdnica i jej mieszkańcy. W Strategii Rozwoju Miasta 2017 – 2023 opisana jest wizja miasta obywatelskiego i nowoczesnego, rozwijającego się w sposób trwały i wszechstronny. Łączącego rozwój gospodarki poprzez aktywne wspieranie przedsiębiorców z jednoczesną dbałością o ochronę środowiska i klimatu. Tworzącego warunki dla osobistego rozwoju mieszkańców poprzez odpowiednie wspieranie właściwego kształcenia praktycznego. Przygotowującego młodych ludzi do obrania ścieżki kariery kompatybilnej z potrzebami rynku pracy, podejmowania własnych inicjatyw gospodarczych, a także społecznych.

STRATEGIA NA LATA 2017-2023 [PDF]

Sprawozdanie z realizacji Strategi Rozwoju Miasta z 2018 roku

Sprawozdanie z realizacji Strategi Rozwoju Miasta z 2019 roku

Sprawozdanie z realizacji Strategi Rozwoju Miasta z 2020 roku

LPR

Pełna treść dokumentu do ściągnięcia: ( plik PDF ok.2350KB)

 

Świdnica w perspektywie pokoleniowej - Strategia 2009 (nieobowiązująca)

UWAGA! - Dokument nieobowiązujący

Strategia Rozwoju Miasta Świdnicy zatytułowana „Świdnica w perspektywie pokoleniowej”, stanowiła podstawowy dokument planowania strategicznego. Jej zadaniem było odważne, lecz jednocześnie realistyczne zaprogramowanie rozwoju i modernizacji, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich zasobów i atutów, które posiada Świdnica, na rzecz rozwoju i poprawy poziomu i jakości życia mieszkańców. Z myślą „uczynienia Świdnicy dobrym miejscem do życia – całego życia”. Strategia była programem wyznaczającym kierunki trwałego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego, społecznego i przestrzennego, oznaczającego pogodzenie interesu publicznego i prywatnego z ekologicznymi i kulturowymi funkcjami Miasta.

Strategia Świdnicy określała docelową wizję miasta: „rozwój wartości wspólnotowych w nawiązaniu do tradycji miasta kupieckiego” we wszystkich sferach życia. Lista wskazanych w Strategii wytycznych strategicznych, tak jak cały dokument, miała charakter otwarty, natomiast strategiczne wybory – wskazywały na zasadnicze kierunki pożądanych transformacji w odniesieniu do głównych dziedzin aktywności miasta.

Pełna treść dokumentu do ściągnięcia: ( plik PDF ok. 430kB)

 

Środowisko

Program Ochrony Środowiska na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023 r. (pobierz pdf)

 

Odpady

Pełna treść dokumentu do ściągnięcia: (plik PDF ok. 2600kB)

 

Studium

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŚWIDNICY jest dokumentem określającym kierunki polityki przestrzennej gminy.

Zapisy w Studium… mają charakter ogólny, nie odnoszą się do pojedynczych działek czy budynków lecz do większych obszarów. Dokument zawiera szeroki zakres informacji na temat środowiska naturalnego gminy, jej społeczności, gospodarki, o przeznaczeniu wyznaczonych obszarów pod zabudowę, przebiegu głównych szlaków komunikacyjnych, terenów chronionych na podstawie przepisów prawa.
Studium uchwalone przez Radę Miejską w Świdnicy, nie posiada rangi przepisu prawa miejscowego, jest zobowiązaniem władzy lokalnej do działań zgodnie z wyznaczonymi kierunkami. Stanowi więc zespół zapisów ustalonych i uzgodnionych jako nienaruszalne uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przyjęte jako podstawa do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 
ZAŁĄCZNIKI:

 

MPZP

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO stanowi podstawę planowania przestrzennego w gminie. Zgodnie z art.14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest aktem prawa miejscowego.

Przy sporządzaniu planów miejscowych wiążące są dla Gminy ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego , pod rygorem nieważności. Plan miejscowy zawiera przepisy prawa lokalnego obowiązujące w zakresie przeznaczenia terenu, zagospodarowania i warunków zabudowy, stanowiące bezpośrednią podstawę do wydawania decyzji budowlanych oraz wywłaszczania gruntów na cele publiczne.

 

PGN

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ określa, na podstawie analizy aktualnego stanu w zakresie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych na obszarze Gminy Miasto Świdnica, działania zmierzające do redukcji zużycia energii, zwiększenia wykorzystania źródeł odnawialnych oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych wraz z ekologiczną oceną ich efektywności.
Działania te przyczynią się do osiągnięcia celów określonych przez Unię Europejską w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020.
Powyższy dokument ma na celu również wzmacnianie działań na rzecz poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu, poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń. Plan stanowi podstawę do ubiegania się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych na realizację zadań w nim zawartych.

Pełna treść dokumentu do ściągnięcia: ( plik pdf)

Ocena oddziaływania na środowisko. Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta Świdnica ( plik pdf)

 

Założenia do planu

Pełna treść projektu do ściągnięcia: (plik PDF)

 

Raport o stanie miasta Świdnica 2015

Pełna treść raportu o stanie miasta Świdnica na rok 2015 ( pobierz pdf)


do góry