DOKUMENTY STRATEGICZNE MIASTA

 

Konsultacje społeczne projektu Strategia Rozwoju Sudety 2030

Prezydent Miasta Świdnicy, Pani Beata Moskal-Słaniewskaserdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej  i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony Wałbrzyski i Jeleniogórski (NUTS 3) - „Strategia Rozwoju Sudety 2030”.

Konsultacje mają na celu zebranie Państwa uwag, opinii i propozycji do projektu dokumentu „Strategia Rozwoju Sudety 2030”

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się dnia 10 lipca 2018 r. w godz. 11.00- 13.00 w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 49  w Sali Narad USC.

Projekt Strategii Rozwoju Sudety 2030 – pobierz [PDF...]

Formularz elektroniczny

Formularz do pobrania - pobierz [DOC...]

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji - pobierz [PDF...]

 

Zachęcam i serdecznie zapraszam do udziału

 

Czym jest Strategia Rozwoju Sudety 2030

Dolny Śląsk jest jednym z szybciej rozwijających się regionów w Polsce i Europie. Rozwój ten nie jest równomierny. Południowa część naszego województwa, a w szczególności Przedgórze Sudeckie i Sudety, przeszły w minionych latach trudną transformację i do tej pory zmagają się z ogromnymi problemami takimi jak: trudności komunikacyjne, brak mieszkań, degradacja infrastruktury, bezrobocie, spadek liczby mieszkańców, wykluczenie społeczne. Dystans wobec szybciej rozwijających się regionów w Polsce i północy Dolnego Śląska, stale się powiększa.

11 grudnia 2017 r. przedstawiciele 106 samorządów południa i południowego zachodu Dolnego Śląska podpisali we Wleniu Deklarację Sudecką. Wyrazili w niej wolę podjęcia wspólnych działań na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców i szybszego rozwoju gospodarczego tej części Dolnego Śląska. Sygnatariusze deklaracji zobowiązali się do stworzenia wspólnego planu modernizacji i rozwoju subregionów wałbrzyskiego i jeleniogórskiego – Strategii Rozwoju Sudety 2030, nad którą obecnie pracujemy. Celem działań które podejmujemy jest uzyskanie do 2030 r. istotnej poprawy w kluczowych dziedzinach wyznaczających tempo rozwoju gospodarczego i społecznego tej części Dolnego Śląska.

Opracowywana strategia określa bariery rozwojowe i obszary problemowe. Została w niej przedstawiona wizja przyszłości naszego regionu, cel główny, cele strategiczne oraz priorytety i działania strategiczne, których realizacja przybliży nas do przedstawionej wizji rozwoju.

Strategia Rozwoju Sudety 2030 jest narzędziem które pomoże w kształtowaniu polityki rozwoju społeczno-gospodarczego południa i zachodu województwa dolnośląskiego. Spełnia ona główne założenia polityki spójności Unii Europejskiej zawarte w projektach regulacji prawnych związanych z nową perspektywą budżetową po 2020 roku. Dzięki temu ułatwi ona dalsze działania w celu pozyskiwania wsparcia finansowego z różnych źródeł: unijnych, krajowych, regionalnych itp. - potrzebnego dla zrównoważonego rozwoju i likwidacji barier, które obecnie ten rozwój hamują.

Strategia Rozwoju Miasta Świdnica na lata 2017-2023

W dokumencie, który macie Państwo przed sobą, znajdziecie nie tylko przeszłość, aktualne informacje o Świdnicy, ale przede wszystkim plany na najbliższe lata. Diagnoza, której poddane zostało nasze miasto daje jasny przekaz na przyszłość. Zrównoważony rozwój to zadanie, przed którym stoi Świdnica i jej mieszkańcy. W Strategii Rozwoju Miasta 2017 – 2023 opisana jest wizja miasta obywatelskiego i nowoczesnego, rozwijającego się w sposób trwały i wszechstronny. Łączącego rozwój gospodarki poprzez aktywne wspieranie przedsiębiorców z jednoczesną dbałością o ochronę środowiska i klimatu. Tworzącego warunki dla osobistego rozwoju mieszkańców poprzez odpowiednie wspieranie właściwego kształcenia praktycznego. Przygotowującego młodych ludzi do obrania ścieżki kariery kompatybilnej z potrzebami rynku pracy, podejmowania własnych inicjatyw gospodarczych, a także społecznych.

STRATEGIA NA LATA 2017-2023 [PDF]

LPR

Pełna treść dokumentu do ściągnięcia: ( plik PDF ok.2350KB)

 

Świdnica w perspektywie pokoleniowej - Strategia 2009 (nieobowiązująca)

UWAGA! - Dokument nieobowiązujący

Strategia Rozwoju Miasta Świdnicy zatytułowana „Świdnica w perspektywie pokoleniowej”, stanowiła podstawowy dokument planowania strategicznego. Jej zadaniem było odważne, lecz jednocześnie realistyczne zaprogramowanie rozwoju i modernizacji, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich zasobów i atutów, które posiada Świdnica, na rzecz rozwoju i poprawy poziomu i jakości życia mieszkańców. Z myślą „uczynienia Świdnicy dobrym miejscem do życia – całego życia”. Strategia była programem wyznaczającym kierunki trwałego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego, społecznego i przestrzennego, oznaczającego pogodzenie interesu publicznego i prywatnego z ekologicznymi i kulturowymi funkcjami Miasta.

Strategia Świdnicy określała docelową wizję miasta: „rozwój wartości wspólnotowych w nawiązaniu do tradycji miasta kupieckiego” we wszystkich sferach życia. Lista wskazanych w Strategii wytycznych strategicznych, tak jak cały dokument, miała charakter otwarty, natomiast strategiczne wybory – wskazywały na zasadnicze kierunki pożądanych transformacji w odniesieniu do głównych dziedzin aktywności miasta.

Pełna treść dokumentu do ściągnięcia: ( plik PDF ok. 430kB)

 

Środowisko

Program Ochrony Środowiska na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023 r. (pobierz pdf)

 

Odpady

Pełna treść dokumentu do ściągnięcia: (plik PDF ok. 2600kB)

 

Studium

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŚWIDNICY jest dokumentem określającym kierunki polityki przestrzennej gminy.

Zapisy w Studium… mają charakter ogólny, nie odnoszą się do pojedynczych działek czy budynków lecz do większych obszarów. Dokument zawiera szeroki zakres informacji na temat środowiska naturalnego gminy, jej społeczności, gospodarki, o przeznaczeniu wyznaczonych obszarów pod zabudowę, przebiegu głównych szlaków komunikacyjnych, terenów chronionych na podstawie przepisów prawa.
Studium uchwalone przez Radę Miejską w Świdnicy, nie posiada rangi przepisu prawa miejscowego, jest zobowiązaniem władzy lokalnej do działań zgodnie z wyznaczonymi kierunkami. Stanowi więc zespół zapisów ustalonych i uzgodnionych jako nienaruszalne uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przyjęte jako podstawa do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 
ZAŁĄCZNIKI:

 

MPZP

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO stanowi podstawę planowania przestrzennego w gminie. Zgodnie z art.14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest aktem prawa miejscowego.

Przy sporządzaniu planów miejscowych wiążące są dla Gminy ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego , pod rygorem nieważności. Plan miejscowy zawiera przepisy prawa lokalnego obowiązujące w zakresie przeznaczenia terenu, zagospodarowania i warunków zabudowy, stanowiące bezpośrednią podstawę do wydawania decyzji budowlanych oraz wywłaszczania gruntów na cele publiczne.

 

PGN

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ określa, na podstawie analizy aktualnego stanu w zakresie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych na obszarze Gminy Miasto Świdnica, działania zmierzające do redukcji zużycia energii, zwiększenia wykorzystania źródeł odnawialnych oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych wraz z ekologiczną oceną ich efektywności.
Działania te przyczynią się do osiągnięcia celów określonych przez Unię Europejską w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020.
Powyższy dokument ma na celu również wzmacnianie działań na rzecz poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu, poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń. Plan stanowi podstawę do ubiegania się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych na realizację zadań w nim zawartych.

Pełna treść dokumentu do ściągnięcia: ( plik pdf)

Ocena oddziaływania na środowisko. Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta Świdnica ( plik pdf)

 

Założenia do planu

Pełna treść projektu do ściągnięcia: (plik PDF)

 

Raport o stanie miasta Świdnica 2015

Pełna treść raportu o stanie miasta Świdnica na rok 2015 ( pobierz pdf)


do góry