Świdnica, 15.06.2022 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ w ŚWIDNICY
ul. Armii Krajowej 49
58-100 ŚWIDNICA

BRM.0002.7.2022  

                                                                                                                                                                                                           Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2022 r. poz. 559, z późn.zm.) z w o ł u j ę:   

XLII  SESJĘ  RADY  MIEJSKIEJ  W  ŚWIDNICY

na dzień 24.06.2022 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 47.    

 

PORZĄDEK OBRAD:
1.Otwarcie XLII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
2.Przedstawienie porządku obrad XLII sesji Rady Miejskiej.
3.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej.
5.Raport o stanie Gminy Miasto Świdnica za rok 2021 i głosowanie nad udzieleniem Prezydentowi Miasta wotum zaufania:
a) przedstawienie Raportu- wystąpienie Prezydent Miasta,
b) debata nad Raportem *
c) przedstawienie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Świdnicy
6.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Świdnica za 2021 rok i udzielenie Prezydentowi Miasta absolutorium:
a) wystąpienie Prezydent Miasta w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 r.,
c) przedstawienie Stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świdnicy w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok,
d) przedstawienie Wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za 2021 r.,
e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta za 2021 r.,
f) podjęcie uchwał:
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania  budżetu za 2021 rok
- w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Świdnicy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok
7.Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie
8.Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 27.05.2022 r.
9.Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
10.Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
11.Wręczenie nagród „PRIMUS INTER PARES” najlepszym absolwentom świdnickich szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/22. **
12.Zakończenie XLII sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.   

                                                                                                                     
   
PRZEWODNICZĄCY RADY
JanDzięcielski 

                                                                                                                                                                                                        
Uwaga ! 
Ok. godz. 15.00 godzinna przerwa.
* W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos, po uprzednim pisemnym zgłoszeniu do Przewodniczącego Rady, popartym podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja - (art. 28 aa ust. 6-8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym- Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn.zm.).
** Punkt „Wręczenie nagród „PRIMUS INTER PARES” najlepszym absolwentom świdnickich szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/22,. zrealizowany zostanie ok. godz. 14.00.


W zakładce "BUDŻET", artykuł „sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok” zamieszczono:

a. sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok Gminy Miasto Świdnica
b. informacja o stanie mienia Gminy Miasto Świdnica
c. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 r.
d. stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świdnicy w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok
e. wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Świdnicy za 2021 r.
f. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Świdnicy za 2021 r.

Wykaz projektów uchwał na XLII sesję Rady Miejskiej

Załączniki:
Pobierz plik (001_RAPORT_o_stanie Gminy Miasta Świdnicy_za 2021.pdf)Raporty/Sprawozdania[RAPORT o stanie Gminy Miasta Świdnicy za 2021]2062 kB
Pobierz plik (002_sprawozdanie z działalności PM.pdf)Raoprty/Sprawozdania[Sprawozdanie z działalności prezydent miasta]9362 kB
Pobierz plik (01_XLII_01_projekt uchwały.pdf)XLII_1_projekt uchwały[w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Świdnicy]106 kB
Pobierz plik (02_XLII_02_projekt uchwały.pdf)XLII_2_projekt uchwały[w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok]40 kB
Pobierz plik (03_XLII_03_projekt uchwały.pdf)XLII_3_projekt uchwały[w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Świdnicy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok]41 kB
Pobierz plik (04_XLII_04_projekt uchwały.pdf)XLII_4_projekt uchwały[zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat w miejskich żłobkach]136 kB
Pobierz plik (05_XLII_05_projekt uchwały.pdf)XLII_5_projekt uchwały[w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dziennego dla seniorów pod nazwą „Klub Seniora na Osiedlu Młodych” i połączenia go z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej ]143 kB
Pobierz plik (06_XLII_06_projekt uchwały.pdf)XLII_6_projekt uchwały[w sprawie nadania tytułu „Zasłużonego dla Miasta Świdnicy”]123 kB
Pobierz plik (07_XLII_07_projekt uchwały.pdf)XLII_7_projekt uchwały[w sprawie podziału Gminy Miasto Świdnica na sektory odbierania odpadów komunalnych]686 kB
Pobierz plik (08_XLII_08_projekt uchwały_całość.pdf)XLII_8_projekt uchwały[w sprawie wzniesienia pomnika loga Polski Walczącej na Rondzie im. Powstańców Warszawy 1944 roku]1625 kB
Pobierz plik (09_XLII_09_autopoprawka_całość.pdf)XLII_9_autopoprawka PM[do projektu uchwaly w sprawie zmiany budżetu]194 kB
Pobierz plik (09_XLI_09_projekt uchwały.pdf)XLII_9_projekt uchwały[w sprawie zamiany budżetu]129 kB
Pobierz plik (09_XLI_09_załączniki do projektu uchwały.pdf)XLII_9_załączniki[do projektu uchwały w sprawie zamiany budżetu]250 kB
Pobierz plik (10_XLII_10_projekt uchwały.pdf)XLII_10_projekt uchwały[zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy ]372 kB
Pobierz plik (10_XLII_10_załączniki do projektu uchwały.pdf)XLII_10_załączniki[do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy ]175 kB
Pobierz plik (11_XLII_11_projekt uchwały.pdf)XLII_11_projekt uchwały[w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Miasta Świdnicy na 2022 r. dotacji celowej na interwencyjne prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków ]212 kB