Świdnica, 19.05.2022 r.

BRM.0002.6.2022                                                                                              

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2022 r. poz. 559, 583)  z w o ł u j ę:   

XLI  SESJĘ  RADY  MIEJSKIEJ  W  ŚWIDNICY

na dzień 27.05.2022 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 47.    


 PORZĄDEK OBRAD:
1.Otwarcie XLI sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
2.Wręczenie przez Przewodniczącego Rady oraz Prezydenta Miasta dyplomu nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Świdnicy” Pani Helenie Semenetz-Kwiatkowskiej.
3.Przedstawienie porządku obrad XLI sesji Rady Miejskiej.
4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5.Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej.
6.Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy - Kolonia południe - (zał. nr 1, proj. XLI/3).
7.Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Świdnica za rok 2021.
8.Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie - (zał. nr 1, proj. XLI/: 1-10).
9.Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 25.03.2022 r.
10.Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
11.Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
12.Zakończenie XLI sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.    

                                                                                                                          
PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Dzięcielski
                                                                                                                                                          

                                                
Uwaga ! 
Ok. godz. 15.00 godzinna przerwa.
W godz. 16.00 - 16.30 - wystąpienia mieszkańców miasta (wg ustalonego porządku).

 

Wykaz projektów uchwał na XLI sesję Rady Miejskiej w Świdnicy

Załączniki:
Pobierz plik (001_ANALIZA za 2021_odpady.pdf)Raporty/Sprawozdania 01[Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Świdnica za rok 2021]938 kB
Pobierz plik (001_Sprawozdanie z działalności Prezydent Świdnicy.pdf)Raporty/Sprawozdania 02[sprawozdanie z działalności Prezydent Miasta]491 kB
Pobierz plik (01_XLI_01_projekt uchwały.pdf)XLI_1_projekt uchwały[w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu garażu, mieszczącego się przy ul. Wrocławskiej 30A w Świdnicy]106 kB
Pobierz plik (02_XLI_02_projekt uchwały.pdf)XLI_2_projekt uchwały[ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na wykonywanie zadań z zakresu utrzymania wód stanowiących własność Skarbu Państwa i ponoszenie kosztów utrzymania tych wód w 2022r.]346 kB
Pobierz plik (03_XLI_03_2_projekt uchwały.pdf)XLI_3_projekt uchwały[w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Kolonia południe]368 kB
Pobierz plik (03_XLI_03_3_załącznik nr 1_mapa.pdf)XLI_3_załącznik nr 1[do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Kolonia południe]1266 kB
Pobierz plik (04_XLI_04_projekt uchwały.pdf)XLI_4_projekt uchwały[zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Świdnica na lata 2022 – 2026]141 kB
Pobierz plik (05_XLI_05_projekt uchwały.pdf)XLI_5_projekt uchwały[w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Świdnickiemu]105 kB
Pobierz plik (06_XLI_06_projekt uchwały.pdf)XLI_6_projekt uchwały[w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu]168 kB
Pobierz plik (07_XLI_07_projekt uchwały.pdf)XLI_7_projekt uchwały[zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy społeczności lokalnej miasta Czernihów w Ukrainie przez Gminę Miasto Świdnica]542 kB
Pobierz plik (08_XLI_08_projekt uchwały.pdf)XLI_8_projekt uchwały[zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy społecznościom lokalnym miast Iwano-Frankiwska i Niżyna w Ukrainie przez Gminę Miasto Świdnica]745 kB
Pobierz plik (09_XLI_9_projekt uchwały.pdf)XLI_9_projekt uchwały[w sprawie zmiany budżetu]649 kB
Pobierz plik (10_XLI_10_projekt uchwały.pdf)XLI_10_projekt uchwały[zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy]184 kB