Świdnica, 14.04.2022 r.

BRM.0002.5.2022       

                           
                             
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559)

z w o ł u j ę :   

XL  SESJĘ  RADY  MIEJSKIEJ  W  ŚWIDNICY
na dzień 22.04.2022 r. o godz. 10.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 47.


 
PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie XL sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
  2. Wręczenie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”, przyznanej przez Sejmik Dolnośląski wieloletniemu samorządowcowi Świdnicy na wniosek Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Świdnicy.
  3. Wręczenie medali- „PRO BONO POLONIAE”, PRO PATRIA” osobom zasłużonym dla Związku Sybiraków, odznaczonym przez Ministra ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych na wniosek Zarządu Koła Sybiraków w Świdnicy
  4. Przedstawienie porządku obrad XL sesji Rady Miejskiej.
  5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  6. Przyjęcie protokołu z XXXVIII i XXXIX sesji Rady Miejskiej.
  7. Omówienie stanu bezpieczeństwa publicznego w 2021 roku na terenie Miasta Świdnicy oraz przedstawienie zamierzeń planowanych do realizacji na najbliższe lata:
   -wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Świdnicy,
   -wystąpienie Komendanta Straży Miejskiej w Świdnicy.
  8. Omówienie stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz poziomu ochrony przed zagrożeniami lokalnymi w 2021 roku na terenie Miasta Świdnicy oraz przedstawienie zamierzeń planowanych do realizacji na najbliższe lata:
   -wystąpienie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy,
   -wystąpienie Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnicy.
  9. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie - (zał. nr 1, proj. XL/: 1 - 9).
  10. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
  11. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
  12. Zakończenie XL sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.
  13.  

 

Przewodniczący Rady
Jan Dzięcielski

Uwaga ! 

 • godz. 15.00 godzinna przerwa.
 • W godz. 16.00 - 16.30 - wystąpienia mieszkańców miasta (wg ustalonego porządku).

 

Wykaz projektów uchwał na XL sesję Rady Miejskiej:

Załączniki:
Pobierz plik (001_Komenda Powiatowa_Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Świdnica za rok 2021.pdf)Raporty/Sprawozdania[Komenda Powiatowa Policji_Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Świdnica za rok 2021]10596 kB
Pobierz plik (002_Państwowa Straż Pożarna_Informacja Komendanta Powiatowego PSP o stanie bezpieczeństwa powiatu świdnickiego w roku 2021 w zakresie ochrony ppoż.pdf)Raporty/Sprawozdania[Państwowa Straż Pożarna w Świdnicy_Informacja Komendanta Powiatowego PSP o stanie bezpieczeństwa powiatu świdnickiego w roku 2021 w zakresie ochrony przeciwpożarowej]1075 kB
Pobierz plik (003_Informacja o wynikach Straży Miejskiej w Świdnicy za 2021 rok.pdf)Raporty/Sprawozdania[Straż Miejska w Świdnicy_Informacja o wynikach Straży Miejskiej w Świdnicy za 2021 rok]9006 kB
Pobierz plik (004_Ochotnicza Straż Pożarna_Sprawozdanie za 2021 rok.pdf)Raporty/Sprawozdania[Ochotnicza Straż Pożarna_Sprawozdanie z działalności za 2021 rok]466 kB
Pobierz plik (01_XL_1_projekt uchwały.pdf)XL_1_projekt uchwały[w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu]123 kB
Pobierz plik (02_XL_2_projekt uchwały.pdf)XL_2_projekt uchwały[w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu]176 kB
Pobierz plik (03_XL_3_projekt uchwały.pdf)XL_3_projekt uchwały[zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty]141 kB
Pobierz plik (04_XL_4_projekt uchwały.pdf)XL_4_projekt uchwały[w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 2175 położonej w rejonie ulicy Wałbrzyskiej w Świdnicy]109 kB
Pobierz plik (05_XL_5_projekt uchwały.pdf)XL_5_projekt uchwały[w sprawie odwołania ze składu zespołu radnych]107 kB
Pobierz plik (06_XL_6_projekt uchwały.pdf)XL_6_projekt uchwały[w sprawie powołania do składu zespołu radnych]111 kB
Pobierz plik (07_XL_7_projekt uchwały.pdf)XL_7_projekt uchwały[zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Świdnica]125 kB
Pobierz plik (08_XL_8_projekt uchwały.pdf)XL_8_projekt uchwały[w sprawie zmiany budżetu]612 kB
Pobierz plik (08_XL_8_rautopoprawka PM.pdf)XL_8_autopoprawka PM[do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu]210 kB
Pobierz plik (09_XL_9_projekt uchwały.pdf)XL_9_projekt uchwały[zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy]165 kB
Pobierz plik (09_XL_9_rautopoprawka PM.pdf)XL_9_autopoprawka PM[do projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy]194 kB
Pobierz plik (10_XL_10_1_wniosek PM.pdf)XL_10_wniosek PM[o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie taryfy opłat i zasad odpłatności za usługi przewozowe transportu zbiorowego organizowane przez Gminę Miasto Świdnica]772 kB
Pobierz plik (10_XL_10_projekt uchwały.pdf)XL_10_projekt uchwały[zmieniająca uchwałę w sprawie taryfy opłat i zasad odpłatności za usługi przewozowe transportu zbiorowego organizowane przez Gminę Miasto Świdnica]200 kB
Pobierz plik (11_XL_11_1_wniosek PM.pdf)XL_11_wniosek PM[o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały ws. udzielenia pomocy społeczności lokalnej miasta Czernihów w Ukrainie przez Gminę Miasto Świdnica]257 kB
Pobierz plik (11_XL_11_projekt uchwały.pdf)XL_11_projekt uchwały[w sprawie udzielenia pomocy społeczności lokalnej miasta Czernihów w Ukrainie przez Gminę Miasto Świdnica]546 kB