Świdnica, 09.12.2021 r.

BRM.0002.11.2021                                   

                                                                            Pan/i                         

                                                                              .......................................................

                                                                               ......................................................

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z  2021 r. poz. 1372, z późn.zm.) z w o ł u j ę:   

XXXV  SESJĘ  RADY  MIEJSKIEJ  W  ŚWIDNICY

na dzień 17.12.2021 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdnicy,
ul. Armii Krajowej 47.     

 

   PORZĄDEK OBRAD:

 

 1. Otwarcie XXXV sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXXV sesji Rady Miejskiej.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej.
 5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy na lata
  2022-2035 - (zał. nr 1, projekt uchwały).
 6. Uchwalenie budżetu Gminy Miasta Świdnicy na 2022 rok - (zgodnie z uchwałą
  nr XLVI/548/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16.06.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej):
  a)
  odczytanie projektu uchwały budżetowej
  b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały  budżetowej
  c) odczytanie opinii Komisji Budżetu przez jej przewodniczącą
  d) odczytanie stanowiska Prezydenta Miasta do opinii i wniosków Komisji Budżetu
  e) odczytanie oświadczeń Klubów Radnych dotyczących projektu budżetu
  f) podjęcie uchwały budżetowej- (zał. nr 1, projekt uchwały).
 7. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie- (zał. nr 1, proj. XXXV/: 12-14, 1-11).
 8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 26.11.2021 r.
 9. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
 10. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
 11. Zakończenie XXXV sesji Rady Miejskiej w Świdnicy. 

                                                                                               PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                                               Jan Dzięcielski

 

Uwaga ! 

 • godz. 15.00 godzinna przerwa.
 • W godz. 16.00 - 16.30 - wystąpienia mieszkańców miasta (wg ustalonego porządku).

Zgodnie z § 25 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021r. poz. 861, z późn.zm.) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, do dnia 17 grudnia 2021 r. obowiązuje nakaz zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, w tym: w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej.

 

W związku z rozprzestrzeniającą się IV falą epidemii COVID-19 i coraz większą liczbą zachorowań , zaplanowana na dzień 17.12.2021r. XXXV sesja Rady Miejskiej w Świdnicy odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Transmisja online z sesji dostępna będzie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy , zakładka "Transmisja na żywo z sesji Rady Miejskiej w Świdnicy".

Jan Dzięcielski

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świdnicy

 

Wykaz projektów uchwał na XXXV sesję Rady Miejskiej w Świdnicy:

Załączniki:
Pobierz plik (0001_Sprawozdanie PM.pdf)Raporty/Sprawozdania[Sprawozdanie z działalności Prezydent Miasta Świdnicy]6214 kB
Pobierz plik (001_pismo przewodnie.pdf)Budżet 1[pismo przewodnie]335 kB
Pobierz plik (002_projekt uchwały budzetowej na 2022.pdf)Budżet 2[projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdnicy na 2022 rok]85 kB
Pobierz plik (003_autopoprawka_PM.pdf)Budżet 2 - autopoprawka PM[do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdnicy na 2022 rok]93 kB
Pobierz plik (003_uzasadnienie 2022.pdf)Budzet 3[uzasadnienie do projektu uchwaly budżetowej na 2022 rok]416 kB
Pobierz plik (004_załączniki do projektu uchwały budżetowej na2022_tabele.pdf)Budzet 4[załączniki od nr 1 do 14 do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok]1744 kB
Pobierz plik (005_załączniki_prognoza dochodów_wydatków_inwestycje.pdf)Budzet 5[tabele do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok_prognoza dochodów, wydatków, inwestycje]726 kB
Pobierz plik (006_Materiały_opis rzeczowo_finansowy zadań inwestycyjnych_2022.pdf)Budzet 6[materiały, opis rzeczowo-finansowy zadań inwestycyjnych]133 kB
Pobierz plik (007_Projekt uchwały WPF 2022_2035.pdf)Wieloletnia Prognoza Finansowa 1[projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy na lata 2022-2035]377 kB
Pobierz plik (008_Załącznik 1.pdf)Wieloletnia Prognoza Finansowa 2[załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy na lata 2022-2035]292 kB
Pobierz plik (009_Załącznik 2.pdf)Wieloletnia Prognoza Finansowa 3[załącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy na lata 2022-2035]230 kB
Pobierz plik (010_Załącznik nr 3.pdf)Wieloletnia Prognoza Finansowa 4[Załącznik nr 3 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy na lata 2022-2035]626 kB
Pobierz plik (01_XXXV_1_projekt uchwały.pdf)XXXV_1_projekt uchwały[w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, mieszczącego się przy ul. Przechodniej 2A w Świdnicy]107 kB
Pobierz plik (02_XXXV_2 projekt uchwały.pdf)XXXV_2_projekt uchwały[w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 274,33 m2, mieszczącego się przy ul. Dworcowej 2-4-6-8 (Centrum Przesiadkowe) w Świdnicy]109 kB
Pobierz plik (03_XXXV_3_projekt uchwały.pdf)XXXV_3_projekt uchwały[w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Świdnica do Klastra Świdnicka Energia Odnawialna oraz do przystąpienia do prac nad Strategią jego rozwoju na lata 2022-2030]110 kB
Pobierz plik (04_XXXV_4_projekt uchwały.pdf)XXXV_4_projekt uchwały[w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi]130 kB
Pobierz plik (05_XXXV_5_projekt uchwały.pdf)XXXV_5_projekt uchwały[zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z dworca autobusowego, którego właścicielem jest Gmina Miasto Świdnica]133 kB
Pobierz plik (06_XXXV_6_projekt uchwały.pdf)XXXV_6_projekt uchwały[w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Świdnica na 2022 r.”]69 kB
Pobierz plik (06_XXXV_6_załącznik.pdf)XXXV_6_załącznik[Załącznik do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Świdnica na 2022 r.”]522 kB
Pobierz plik (07_XXXV_7_projekt uchwały.pdf)XXXV_7_projekt uchwały[w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy oraz zmian w statucie, w związku z likwidacją Filii]130 kB
Pobierz plik (08_XXXV_8_projekt uchwały.pdf)XXXV_8_projekt uchwały[w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy]160 kB
Pobierz plik (09_XXXV_9_projekt uchwały.pdf)XXXV_9_projekt uchwały[w spr. określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu GM Świdnica na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska ograniczeniem źródeł niskiej emisji pozyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska]297 kB
Pobierz plik (10_XXXV_10_projekt uchwały.pdf)XXXV_10_projekt uchwały[w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu]125 kB
Pobierz plik (11_XXXV_11_projekt uchwały.pdf)XXXV_11_projekt uchwały[w sprawie upamiętnienia ofiar i pokrzywdzonych w trakcie stanu wojennego w Świdnicy]419 kB
Pobierz plik (12_XXXV_12_projekt uchwały.pdf)XXXV_12_projekt uchwały[w sprawie zmiany budżetu]140 kB
Pobierz plik (12_XXXV_12_rautopoprawka_PM.pdf)XXXV_12_autopoprawka PM[do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu]64 kB
Pobierz plik (12_XXXV_12_rautopoprawka_PM_2.pdf)XXXV_12_autopoprawka PM nr 2[do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu]293 kB
Pobierz plik (12_XXXV_12_załączniki.pdf)XXXV_12_załączniki[Załączniki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu]525 kB
Pobierz plik (13_XXXV_13_projekt uchwały.pdf)XXXV_13_projekt uchwały[zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy]161 kB
Pobierz plik (13_XXXV_13_załączniki.pdf)XXXV_13_załączniki[Załączniki do projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy]177 kB
Pobierz plik (14_XXXV_14_projekt uchwały.pdf)XXXV_14_projekt uchwały[w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021]181 kB
Pobierz plik (14_XXXV_14_załączniki.pdf)XXXV_14_załączniki[Załączniki do projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021]104 kB