Świdnica, 18.11.2021 r.


BRM.0002.10.2021  

Pan/i ..............................

.......................................

                                

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z  2021 r. poz. 1372, z późn.zm.) z w o ł u j ę:   
XXXIV  SESJĘ  RADY  MIEJSKIEJ  W  ŚWIDNICY
na dzień 26.11.2021 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 47.    

 

PORZĄDEK OBRAD:
1.Otwarcie XXXIV sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
2.Wręczenie odznaczeń Kombatanckich osobom zasłużonym dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych- Koło Miejskie w Świdnicy.
3.Przedstawienie porządku obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej.
4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5.Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej.
6.Uchwalenie podatków lokalnych na 2022 rok - (zał. nr 1, proj. XXXIV/5).
7.Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie - (zał. nr 1, proj. XXXIV/: 1 - 4, 6, 7).
8.Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 29.10.2021 r.
9.Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
10.Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
11.Zakończenie XXXIV sesji Rady Miejskiej w Świdnicy. 

                                                                                                                       
Przewodniczacy Rady

Jan Dzięcielski
                                                                                       
 

                                                                                                                                          
Uwaga ! 
-Ok. godz. 15.00 godzinna przerwa.
-W godz. 16.00 - 16.30 - wystąpienia mieszkańców miasta (wg ustalonego porządku).

Zgodnie z § 25 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, do dnia 30 listopada 2021 r. obowiązuje nakaz zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, w tym: w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej.

 

 

Wykaz projektów uchwał na XXXIV sesję Rady Miejskiej w Świdnicy

Załączniki:
Pobierz plik (001_Sprawozdanie z działalności Prezydent Świdnicy.pdf)Raporty/Sprawozdania[Sprawozdanie z działalności prezydent miasta]1320 kB
Pobierz plik (01_XXXIV_1_projekt uchwały.pdf)XXXIV_1_projekt uchwały[zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego gminnych dróg publicznych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Świdnica]204 kB
Pobierz plik (02_XXXIV_2_autopoprawka PM.pdf)XXXIV_2_autopoprawka PM[do projektu uchwały nr XXXIV/2 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Świdnicy oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Miasta Świdnica]64 kB
Pobierz plik (02_XXXIV_2_projekt uchwały.pdf)XXXIV_2_projekt uchwały[zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Świdnicy oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Miasta Świdnica]221 kB
Pobierz plik (03_XXXIV_3_projekt uchwały.pdf)XXXIV_3_projekt uchwały[w sprawie obchodów Roku Bolka II Małego Księcia Świdnicko – Jaworskiego w Gminie Miasto Świdnica]543 kB
Pobierz plik (03_XXXIV_3_r_autopoprawka PM .pdf)XXXIV_3_autopoprawka PM[do projektu uchwały w sprawie obchodów Roku Bolka II Małego Księcia Świdnicko – Jaworskiego w Gminie Miasto Świdnica]183 kB
Pobierz plik (04_XXXIV_4_projekt uchwały.pdf)XXXIV_4_projekt uchwały[w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Świdnica]358 kB
Pobierz plik (05_XXXIV_5_projekt uchwały.pdf)XXXIV_5_projekt uchwały[w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości]211 kB
Pobierz plik (06_XXXIV_6_projekt uchwały.pdf)XXXIV_6_projekt uchwały[w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej]213 kB
Pobierz plik (07_XXXIV_7_projekt uchwały.pdf)XXXIV_7_projekt uchwały[w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych]240 kB
Pobierz plik (08_XXXIV_1_8_wniosek PM.pdf)XXXIV_8_wniosek PM[dot. wproadzenia do porządku obrad projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Świdnicy oraz nadania jej statutu]278 kB
Pobierz plik (08_XXXIV_8_projekt uchwały.pdf)XXXIV_8_projekt uchwały[zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Świdnicy oraz nadania jej statutu]264 kB
Pobierz plik (09_1_XXXIV_wniosek PM.pdf)XXXIV_9_10_11_wniosek Prezydent Miasta[o uzupełnienie porządku obrad o projekty uchwał nr XXXIV/9, XXXIV/10, XXXIV/11]169 kB
Pobierz plik (09_XXXIV_9_r_autopoprawka PM.pdf)XXXIV_9_autopoprawka PM[do projektu uchwały nr XXXIV/9 w sprawie zmiany budżetu]77 kB
Pobierz plik (09_XXXIV_9_załączniki.pdf)XXXIV_9_załączniki do autopoprawki PM[do projektu uchwały nr XXXIV/9 w sprawie zmiany budżetu]264 kB
Pobierz plik (09_XXXIV_projekt uchwały.pdf)XXXIV_9_projekt uchwały[w sprawie zmiany budżetu]150 kB
Pobierz plik (09_XXXIV_załączniki.pdf)XXXIV_9_załączniki[załączniki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu]264 kB
Pobierz plik (10_XXXIV_projekt uchwały.pdf)XXXIV_10_projekt uchwały[zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy]422 kB
Pobierz plik (10_XXXIV_załącznik do WPF listopad 2021.pdf)XXXIV_10_załączniki[do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy]182 kB
Pobierz plik (11_XXXIV_projekt uchwały.pdf)XXXIV_11_projekt uchwały[w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021]113 kB
Pobierz plik (11_XXXIV_załączniki.pdf)XXXIV_11_załączniki[do projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021]51 kB
Pobierz plik (12_XXXIV_12_projekt uchwały.pdf)XXXIV_12_projekt uchwały[w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych Radnych Rady Miejskiej w Świdnicy]120 kB
Pobierz plik (13_XXXIV_13_projekt uchwały.pdf)XXXIV_13_projekt uchwały[w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Świdnica]367 kB