Świdnica, 10.06.2021 r.

BRM.0002.6.2021                                   

                                                                                 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z  2020 r. poz. 713, z późn.zm.) z w o ł u j ę:    

XXX  SESJĘ  RADY  MIEJSKIEJ  W  ŚWIDNICY

na dzień 18.06.2021 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdnicy,
ul. Armii Krajowej 47.    

   PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie XXX sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXX sesji Rady Miejskiej.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej.
 5. Ocena stanu realizacji inwestycji w roku 2020.
 6. Raport o stanie Gminy Miasto Świdnica i głosowanie nad udzieleniem Prezydentowi Miasta wotum zaufania:
  a) przedstawienie raportu- wystąpienie Prezydent Miasta,
  b) debata nad raportem *
  c) przedstawienie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Świdnicy - (zał. nr 1, proj. XXX/1).
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Świdnica za 2020 rok i udzielenie Prezydentowi Miasta absolutorium:
  a) wystąpienie Prezydent Miasta w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.,
  b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 r.,
  c) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świdnicy w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2020 rok,
  d) przedsatwienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za 2020r.,
  e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta za 2020 r.,
          f) podjęcie uchwał:
   • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok - (zał. nr 1, proj. XXX/2),
   • w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Świdnicy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok - (zał. nr 1, proj. XXX/3).,
 8. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie - (zał. nr 1, proj. XXX/: 4-7).
 9. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z kontroli w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, dokonanej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Świdnicy, pn. „Kontrola wydatków
  z budżetu Gminy Miasto Świdnica stanowiących dotacje dla OSP Świdnica za lata 2018-2020”.
 10. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 28.05.2021 r.
 11. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
 12. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
 13. Zakończenie XXX sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Dzięcielski        

Uwaga ! 

 • godz. 15.00 godzinna przerwa.

* W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos, po uprzednim pisemnym zgłoszeniu do Przewodniczącego Rady, popartym podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja - (art. 28 aa ust. 6-8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym- Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn.zm.).

Na podstawie art. 25 ust. 3 ww. ustawy niniejsze zaproszenie stanowi podstawę do zwolnienia Radnego od pracy zawodowej, w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

W zakładce "BUDŻET", artykuł „sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok” zamieszczono:

a. sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok Gminy Miasto Świdnica
b. informacja o stanie mienia Gminy Miasto Świdnica
c. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 r.
d. stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świdnicy w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2020 rok
e. wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Świdnicy za 2020 r.
f. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Świdnicy za 2020 r.

Załączniki:
Pobierz plik (0001_Sprawozdanie z działalności Prezydent Miasta Świdnicy.pdf)Raporty/Sprawozdania[Sprawozdanie z działalności Prezydent Miasta Świdnicy]373 kB
Pobierz plik (001_RAPORT O STANIE GMINY MIASTO ŚWIDNICA ZA 2020 ROK.pdf)Raport o stanie Gminy[Raport o stanie Gminy Miasto Świdnica za 2020 rok]2337 kB
Pobierz plik (002_ Informacja o stanie mienia komunalnego za 2020.pdf)zał. nr 1 do Raportu o Stanie Gminy[Informacja o stanie mienia komunalnego]1810 kB
Pobierz plik (003_ Strategia Rozwoju Miasta Swidnica_2017-2023.pdf)zał. nr 2 do Raportu o Stanie Gminy[Strategia rozwoju miasta Świdnica 2017-2023]2400 kB
Pobierz plik (004_ Lokalny Program Rewitalizacji.pdf)zał. nr 3 do Raportu o Stanie Gminy[Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasta Świdnica obejmujący lata 2015-2024]19573 kB
Pobierz plik (005_ Plan gospodarki niskoemisyjnej na terenie GMŚ .pdf)zał. nr 4 do Raportu o Stanie Gminy[Plan gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasto Świdnica]7204 kB
Pobierz plik (006_Strategia_Rozwoju_Turystyki_Swidnicy_2016___2026.pdf)zał. nr 5 do Raportu o Stanie Gminy[Strategia Rozwoju Turystyki dla Miasta Świdnicy na lata 2016-2026]5554 kB
Pobierz plik (007_ Sprawozdanie z monitoringu LPR na lata 2015-2024.pdf)zał. nr 6 do Raportu o Stanie Gminy[Sprawozadnie z monitoringu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Swidnica na lata 2015-2024]729 kB
Pobierz plik (008_Ocena stanu realizacji inwestycji w roku 2020 .pdf)Raporty/Sprawozdania[Ocena stanu realizacji inwestycji w roku 2020 ]7770 kB
Pobierz plik (009_ Inwestycje w 2020 roku.pdf)Raporty/Sprawozdania[Inwestycje w 2020 roku]6536 kB
Pobierz plik (009_Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z Kontroli 2021.pdf)Raporty/Sprawozdania[Przedstawienie i przyjęcie Sprawozdania z kontroli w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, dokonanej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Świdnicy, pn. „Kontrola wydatków z budżetu Gminy Miasto Świdnica stanowiących dotacje dla OSP Świdnica za lata 2018-2020]64 kB
Pobierz plik (01_XXX_1 projekt uchwały.pdf)XXX_1_projekt uchwały[w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Świdnicy ]140 kB
Pobierz plik (02_XXX_2 projekt uchwały.pdf)XXX_2_projekt uchwały[w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok ]76 kB
Pobierz plik (03_XXX_3 projekt uchwały.pdf)XXX_3_projekt uchwały[w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Świdnicy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok ]88 kB
Pobierz plik (04_XXX_4 projekt uchwały.pdf)XXX_4_projekt uchwały[zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Świdnica ]316 kB
Pobierz plik (05_XXX_5 projekt uchwały.pdf)XXX_5_projekt uchwały[w sprawie zmiany budżetu]164 kB
Pobierz plik (05_XXX_r_autopoprawka.pdf)XXX_5_autopoprawka PM[do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu]121 kB
Pobierz plik (06_XXX_6 projekt uchwały.pdf)XXX_6_projekt uchwały[zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy ]289 kB
Pobierz plik (06_XXX_r_autopoprawka.pdf)XXX_6_autopoprawka PM[do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy]257 kB
Pobierz plik (07_XXX_7 projekt uchwały.pdf)XXX_7_projekt uchwały[w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Świdnica”]312 kB
Pobierz plik (08_XXX_1_wniosek PM o wprowadzenie projektu uchwały.pdf)XXX_8_wniosek Prezydenta Miasta[o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia, z budżetu Gminy Miasta Świdnicy na 2021 r., dotacji celowych na planowane prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane...]370 kB
Pobierz plik (08_XXX_8 projekt uchwały.pdf)XXX_8_projekt uchwały[zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia, z budżetu Gminy Miasta Świdnicy na 2021 r., dotacji celowych na planowane prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy...]230 kB
Pobierz plik (09_XXX_1_wniosek PM.pdf)XXX_9_wniosek Prezydenta Miasta[o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającą uchwałę nr XXIX/299/21 Rady Miejskiej w Świdnicy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty]219 kB
Pobierz plik (09_XXX_9 projekt uchwały.pdf)XXX_9_projekt uchwały[zmieniająca uchwałę nr XXIX/299/21 Rady Miejskiej w Świdnicy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty]126 kB
Pobierz plik (10_XXX_10 projekt uchwały.pdf)XXX_10_projekt uchwały[zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego gminnych dróg publicznych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Świdnicy]722 kB
Pobierz plik (10_XXX_1_wniosek Klubu .pdf)XXX_10_Wniosek Klubu Radnych PO RP[wniosek Klubu Radnych PO RP ws. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego gminnych dróg publicznych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Świdnicy]460 kB
Pobierz plik (11_XXX_11 projekt uchwały+wniosek o wprowadzenie .pdf)XXX_11_wniosek PM+projekt uchwały[w sprawie zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta Świdnicy, dotyczącego finansowego wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa realizowanej przez Spółkę Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. siedzibą w Świdnicy...]571 kB