PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ w ŚWIDNICY
ul. Armii Krajowej 49
58-100 ŚWIDNICA

  Świdnica, 22.04.2021 r.

BRM.0002.4.2021                                      

                                                                            

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, z późn.zm.) z w o ł u j ę:   

XXVIII  SESJĘ  RADY  MIEJSKIEJ  W  ŚWIDNICY

na dzień 30.04.2021 r. o godz. 10.00

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość

(zdalny tryb obradowania)

   PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie XXVIII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
 2. Informacja o wstąpieniu Pani Violetty Marii Wiercińskiej w skład Rady Miejskiej
  w Świdnicy.
 3. Ślubowanie Radnej Rady Miejskiej w Świdnicy- Pani Violetty Marii Wiercińskiej.
 4. Przedstawienie porządku obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej.
 5. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej.
 6. Omówienie stanu bezpieczeństwa publicznego w 2020 roku na terenie Miasta Świdnicy oraz przedstawienie zamierzeń planowanych do realizacji na najbliższe lata:
  • wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Świdnicy,
  • wystąpienie Komendanta Straży Miejskiej w Świdnicy.
 7. Omówienie stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego i poziomu ochrony przed zagrożeniami lokalnymi w 2020 roku na terenie Miasta Świdnicy oraz przedstawienie zamierzeń planowanych do realizacji na najbliższe lata:
  • wystąpienie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy,
  • wystąpienie Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnicy.
 8. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie - (zał. nr 1, proj. XXVIII/: 1-9).
 9. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 26.03.2021 r.
 10. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
 11. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
 12. Zakończenie XXVIII sesji Rady Miejskiej w Świdnicy

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Dzięcielski

 


   Wykaz projektów uchwał na XXVIII sesję Rady Miejskiej

                                                                               

Załączniki:
Pobierz plik (00001_Sprawozdanie z działalności Prezydent Świdnicy.pdf)Raporty/Sprawozdania[Sprawozdanie z działalności Prezydent Miasta Świdnicy]397 kB
Pobierz plik (0001_autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu.pdf)autopoprawka PM[do projektu uchwały XXVIII/7 w sprawie zmian budżetu]77 kB
Pobierz plik (001_Komenda Powiatowa_Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Świdnica za rok 2020.pdf)Raporty/Sprawozdania[Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy_Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Świdnica za rok 2020]7747 kB
Pobierz plik (002_Państwowa Straż Pożarna_Informacja Komendanta Powiatowego PSP o stanie bezpieczeństwa powiatu świdnickiego w roku 2020 w zakresie ochrony przeciwpożarowej.pdf)Raporty/Sprawozdania[Państwowa Straż Pożarna w Świdnicy_Informacja Komendanta Powiatowego PSP o stanie bezpieczeństwa powiatu świdnickiego w roku 2020 w zakresie ochrony przeciwpożarowej]1161 kB
Pobierz plik (003_Informacja o wynikach Straży Miejskiej w Świdnicy za 2020 rok.pdf)Raporty/Sprawozdania[Straż Miejska w Świdnicy_Informacja o wynikach Straży Miejskiej w Świdnicy za 2020 rok]634 kB
Pobierz plik (004_Ochotnicza Straż Pożarna_Sprawozdanie za 2020 rok .pdf)Raporty/Sprawozdania[Ochotnicza Straż Pożarna_Sprawozdanie z działalności za 2020 rok ]610 kB
Pobierz plik (01_XXVIII_1 projekt uchwały.pdf)XXVIII_1_projekt uchwały[w sprawie pomnika przyrody]2278 kB
Pobierz plik (02_XXVIII_2 projekt uchwały.pdf)XXVIII_2_projekt uchwały[w sprawie odwołania ze składu Rady Muzeum działającej przy Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy Pani (…)*]144 kB
Pobierz plik (03_XXVIII_3 projekt uchwały.pdf)XXVIII_3_projekt uchwały[w sprawie powołania do składu Rady Muzeum działającej przy Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy]152 kB
Pobierz plik (04_XXVIII_4 projekt uchwały.pdf)XXVIII_4_projekt uchwały[w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy - ul. Towarowa - Składowa]550 kB
Pobierz plik (04_XXVIII_4 projekt uchwały_analiza.pdf)XXVIII_4_analiza[do projektu uchwały XXVIII/4 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy - ul. Towarowa - Składowa]2188 kB
Pobierz plik (05_XXVIII_5 projekt uchwały.pdf)XXVIII_5_projekt uchwały[w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na wykonywanie zadań z zakresu utrzymania wód stanowiących własność Skarbu Państwa i ponoszenie kosztów utrzymania tych wód w 2021 r.]151 kB
Pobierz plik (06_XXVIII_6 projekt uchwały.pdf)XXVIII_6_projekt uchwały[w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu garażu, mieszczącego się przy ul. Wrocławskiej 80 (nr działki 72, obr. 3, Zarzecze II) w Świdnicy]108 kB
Pobierz plik (07_XXVIII_7 projekt uchwały.pdf)XXVIII_7_projekt uchwały[w sprawie zmiany budżetu]265 kB
Pobierz plik (08_XXVIII_8 projekt uchwały.pdf)XXVIII_8_projekt uchwały[zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy ]288 kB
Pobierz plik (09_XXVIII_9_projekt uchwały_skarga_bz na stronę_.pdf)XXVIII_9_projekt uchwały[w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 1 w Świdnicy ]213 kB