Świdnica, 18.03.2021 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ w ŚWIDNICY
ul. Armii Krajowej 49
58-100 ŚWIDNICA


BRM.0002.3.2021                          
                                                                                                                                                              
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, z późn.zm.) z w o ł u j ę:   

XXVII  SESJĘ  RADY  MIEJSKIEJ  W  ŚWIDNICY
na dzień 26.03.2021 r. o godz. 10.00
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość
(zdalny tryb obradowania)
 

PORZĄDEK OBRAD:
1.Otwarcie XXVII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
2.Przedstawienie porządku obrad XXVII sesji Rady Miejskiej.
3.Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej.
4.Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie - (zał. nr 1, proj. XXVII/: 1-7).
5.Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 05.03.2021 r.
6.Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
7.Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
8.Zakończenie XXVII sesji Rady Miejskiej w Świdnicy. 

       

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Dzięcielski

 

Wykaz projektów uchwał na XXVII sesję Rady Miejskiej 

 

Załączniki:
Pobierz plik (001_Sprawozdanie z działalności Prezydent Świdnicy.pdf)Raporty/Sprawozdania[Sprawozdanie z działalności prezydent miasta]1218 kB
Pobierz plik (01_XXVII_1 projekt uchwały.pdf)XXVII_1_projekt uchwały[sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Świdnica w 2021r."]221 kB
Pobierz plik (02_XXVII_2 projekt uchwały.pdf)XXVII_2_projekt uchwały[w sprawie udzielenia dotacji celowej zakładowi budżetowemu – Miejskiemu Zarządowi Nieruchomości w Świdnicy na cele inwestycyjne w 2021 roku]117 kB
Pobierz plik (03_XXVII_03_projekt uchwały.pdf)XXVII_3_projekt uchwały[w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasto Świdnica” ]529 kB
Pobierz plik (03_XXVII_03_załącznik do projektu uchwały.pdf)XXVII_3_załącznik do projektu uchwały[w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasto Świdnica” ]3139 kB
Pobierz plik (04_XVII_04_projekt uchwały.pdf)XXVII_4_projekt uchwały[w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu ]262 kB
Pobierz plik (05_XVII_05_projekt uchwały.pdf)XXVII_5_projekt uchwały[w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej]384 kB
Pobierz plik (06_XXVII_06_projekt uchwały.pdf)XXVII_6_projekt uchwały[w sprawie zmiany budżetu]131 kB
Pobierz plik (06_XXVII_06_załącznik nr 1.pdf)XXVII_6_załącznik nr 1 do projektu uchwały[w sprawie zmiany budżetu]81 kB
Pobierz plik (06_XXVII_06_załącznik nr 2.pdf)XXVII_6_załacznik nr 2 do projektu uchwały[w sprawie zmiany budżetu]156 kB
Pobierz plik (06_XXVII_06_załącznik nr 3.pdf)XXVII_6_załącznik nr 3 do projektu uchwały[w sprawie zmiany budżetu]102 kB
Pobierz plik (06_XXVII_06_załącznik nr 4.pdf)XXVII_6_załącznik nr 4 do projektu uchwały[w sprawie zmiany budżetu]39 kB
Pobierz plik (06_XXVII_06_załącznik nr 5.pdf)XXVII_6_załącznik nr 5 do projektu uchwały[w sprawie zmiany budżetu]156 kB
Pobierz plik (06_XXVII_06_załącznik nr 6.pdf)XXVII_6_załącznik nr 6 do projektu uchwały[w sprawie zmiany budżetu]75 kB
Pobierz plik (06_XXVII_06_załącznik nr 7.pdf)XXVII_6_załącznik nr 7 do projektu uchwały[w sprawie zmiany budżetu]90 kB
Pobierz plik (06_XXVII_06_zz_autopoprawka PM.pdf)XXVII_6_autopoprawka PM[do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu]172 kB
Pobierz plik (06_XXVII_06_zz_załącznik nr 1 do autopoprawki PM.doc.pdf)XXVII_6_załącznik nr 1 do autopoprawki PM[do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu]82 kB
Pobierz plik (06_XXVII_06_zz_załącznik nr 2 do autopoprawki PM.pdf)XXVII_załącznik nr 2 do autopoprawki PM[do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu]157 kB
Pobierz plik (07_XXVII_07_projekt uchwały.pdf)XXVII_7_projekt uchwały[zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy ]420 kB
Pobierz plik (07_XXVII_07_załącznik do projektu uchwały.pdf)XXVII_7_załącznik do projektu uchwały[zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy ]173 kB