Świdnica, 25.02.2021 r.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ w ŚWIDNICY

ul. Armii Krajowej 49

58-100 ŚWIDNICA

 

BRM.0002.2.2021                                                                                                                                                                                                      

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, z późn.zm.) z w o ł u j ę:    

 

XXVI  SESJĘ  RADY  MIEJSKIEJ  W  ŚWIDNICY  

na dzień 05.03.2021 r. o godz. 10.00  

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość  

(zdalny tryb obradowania)

 

  

   PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie XXVI sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXVI sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej.
 4. Apel Rady Miejskiej w Świdnicy w sprawie konieczności podjęcia działań prowadzących do zmiany zaproponowanego budżetu unijnego dla Dolnego Śląska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027.
 5. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie - (zał. nr 1, proj. XXVI/: 1-3, 6-10).
 6. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Kolonia – Północ - (zał. nr 1, proj. XXVI/4).
 7. Zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ulicy Leśnej - (zał. nr 1, proj. XXVI/5).
 8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 29.12.2020 r.
 9. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
 10. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
 11. Zakończenie XXVI sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.       

 

 

       

PRZEWODNICZĄCY RADY

            Jan Dzięcielski

 

Wykaz projektów uchwał na XXVI sesje Rady Miejskiej:

Załączniki:
Pobierz plik (00002_Sprawozdanie z działalności Prezydent Świdnicy.pdf)Raporty/Sprawozdania[Sprawozdanie z działalności Prezydent Miasta Świdnicy]425 kB
Pobierz plik (0001_autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu.pdf)autopoprawka PM[do projektu uchwały XXVI/8 w sprawie zmiany budżetu]256 kB
Pobierz plik (001_Apel Świdnica w spr. alokacji RPO WD 2021-2027.pdf)APEL[Apel w sprawie konieczności podjęcia działań prowadzących do zmiany zaproponowanego budżetu unijnego dla Dolnego Śląska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027]203 kB
Pobierz plik (01_XXVI_01_projekt uchwały.pdf)XXVI_1_projekt uchwały[w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021, przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie miasta Świdnica i zwrotu części tej opłaty]1221 kB
Pobierz plik (02_XXVI_02_projekt uchwały.pdf)XXVI_2_projekt uchwały[w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany lokalizacji Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy oraz zmian w statucie, w związku ze zmianą lokalizacji Filii]464 kB
Pobierz plik (03_XXVI_03_projekt uchwały.pdf)XXVI_3_projekt uchwały[w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na potrzeby realizacji inwestycji mieszkaniowych na terenie Miasta Świdnicy]154 kB
Pobierz plik (04_XXVI_04_projekt uchwały.pdf)XXVI_4_projekt uchwały[w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy - Kolonia północ]429 kB
Pobierz plik (04_XXVI_04_uzasadnienie.pdf)XXVI_4_uzasanienie [do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy - Kolonia północ]]191 kB
Pobierz plik (04_XXVI_04_załącznik nr 1.pdf)XXVI_4_załącznik nr 1[do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy - Kolonia północ]5802 kB
Pobierz plik (04_XXVI_04_załącznik nr 2.pdf)XXVI_4_załącznik nr 2[do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy - Kolonia północ]116 kB
Pobierz plik (04_XXVI_04_załącznik nr 3.pdf)XXVI_4_załącznik nr 3[do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy - Kolonia północ]130 kB
Pobierz plik (05_XXVI_05_projekt uchwały.pdf)XXVI_5_projekt uchwały[w sprawie zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ulicy Leśnej"]272 kB
Pobierz plik (05_XXVI_05_załącznik nr 1.pdf)XXVI_5_załącznik nr 1[do projektu uchwały w sprawie zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ulicy Leśnej"]99 kB
Pobierz plik (05_XXVI_05_załącznik nr 2.pdf)XXVI_5_załącznik nr 2[do projektu uchwały w sprawie zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ulicy Leśnej"]72 kB
Pobierz plik (06_XXVI_06_projekt uchwały.pdf)XXVI_6_projekt uchwały[w sprawie zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta Świdnicy, dotyczącego finansowego wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa realizowanej przez Spółkę Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o. siedzibą w Świdnicy inwestycji...]268 kB
Pobierz plik (06_XXVI_06_załącznik.pdf)XXVI_6_załącznik[do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta Świdnicy, dotyczącego finansowego wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa realizowanej przez Spółkę Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o. siedzibą...]461 kB
Pobierz plik (07_XXVI_07_projekt uchwały.pdf)XXVI_7_projekt uchwały[w sprawie zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta Świdnicy, dotyczącego finansowego wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa realizowanej przez Spółkę Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o. siedzibą w Świdnicy inwestycji...]201 kB
Pobierz plik (07_XXVI_07_załącznik.pdf)XXVI_7_załącznik[do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta Świdnicy, dotyczącego finansowego wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa realizowanej przez Spółkę Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o. siedzibą...]353 kB
Pobierz plik (08_XXVI_08_projekt uchwały.pdf)XXVI_8_projekt uchwały[w sprawie zmiany budżetu]84 kB
Pobierz plik (08_XXVI_08_załącznik nr 1.pdf)XXVI_8_załącznik nr 1[do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu]201 kB
Pobierz plik (08_XXVI_08_załącznik nr 2.pdf)XXVI_8_załącznik nr 2[do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu]200 kB
Pobierz plik (08_XXVI_08_załącznik nr 3.pdf)XXV_8_załacznik nr 3[do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu]247 kB
Pobierz plik (08_XXVI_08_załącznik nr 4.pdf)XXVI_8_załącznik nr 4[do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu]67 kB
Pobierz plik (09_XXVI_09_projekt uchwały.pdf)XXVI_9_projekt uchwały[w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości Województwa Dolnośląskiego]261 kB
Pobierz plik (10_XXVI_10_projekt uchwały.pdf)XXVI_10_projekt uchwały[w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Świdnica]249 kB
Pobierz plik (11_XXVI_11_aaa_wniosek PM.pdf)XXVI_11_wniosek PM[do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie odstąpienia od dochodzenia niektórych należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Świdnica lub jej jednostkom organizacyjnym w stosunku do podmiotów...]224 kB
Pobierz plik (11_XXVI_11_projekt uchwały.pdf)XXVI_11_projekt uchwały[zmieniająca uchwałę w sprawie odstąpienia od dochodzenia niektórych należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Świdnica lub jej jednostkom organizacyjnym w stosunku do podmiotów...]125 kB
Pobierz plik (12_XXVI_12_aaa_wniosek PM.pdf)XXVI_12_wniosek PM[ do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobromierz na zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc pogorzelcom z Gminy Dobromierz]194 kB
Pobierz plik (12_XXVI_12_projekt uchwały.pdf)XXVI_12_projekt uchwały[w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobromierz na zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc pogorzelcom z Gminy Dobromierz]69 kB