Świdnica, 21.01.2021 r.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ w ŚWIDNICY

ul. Armii Krajowej 49

58-100 ŚWIDNICA

 

BRM.0002.1.2021                                      

                                                                                                                                                

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, z późn.zm.) z w o ł u j ę:   

 

XXV  SESJĘ  RADY  MIEJSKIEJ  W  ŚWIDNICY    

na dzień 29.01.2021 r. o godz. 10.00

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość

(zdalny tryb obradowania)

 

   PORZĄDEK OBRAD:

 

  1. Otwarcie XXV sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum
  2. Przedstawienie porządku obrad XXV sesji Rady Miejskiej
  3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej
  4. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej w Świdnicy za 2020 rok
  5. Przedstawienie Planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Świdnicy na 2021 rok
  6. Przedstawienie i przyjęcie Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
   w Świdnicy na 2021 rok- (zał. nr 1, proj. XXV/6).
  7. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie - (zał. nr 1, proj. XXV/: 1-5)
  8. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
  9. Oświadczenia i sprawy organizacyjne
  10. Zakończenie XXV sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.                  

PRZEWODNICZĄCY RADY

    Jan Dzięcielski

  

Wykaz projektów uchwał na XXV sesję Rady Miejskiej w Świdnicy:

Załączniki:
Pobierz plik (01_XXV_01_projekt uchwały.pdf)XXV_1_projekt uchwały[w sprawie przejęcia od Województwa Dolnośląskiego zadania zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi]263 kB
Pobierz plik (02_XXV_02_projekt uchwały.pdf)XXV_2_projekt uchwały[zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu w latach 2021-2022]346 kB
Pobierz plik (03_XXV_03_projekt uchwały.pdf)XXV_3_projekt uchwały[w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2021.]306 kB
Pobierz plik (04_XXV_04_projekt uchwały.pdf)XXV_4_projekt uchwały[w sprawie obchodów Roku Cypriana Kamila Norwida w Gminie Miasto Świdnica]536 kB
Pobierz plik (05_XXV_05_projekt uchwały.pdf)XXV_5_projekt uchwały [w sprawie obchodów Roku Stanisława Lema w Gminie Miasto Świdnica. ]540 kB
Pobierz plik (06_XXV_06_projekt uchwały_plan pracy KR_2021.pdf)XXV_6_projekt uchwały[w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok]211 kB
Pobierz plik (07_XXV_07_aa_wniosek PM.pdf)XXV_7-9_wniosek PM[dot. uzupełnienia porządku obrad XXV sesji RM]381 kB
Pobierz plik (07_XXV_07_projekt uchwały.pdf)XXV_7_projekt uchwały[w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości]303 kB
Pobierz plik (07_XXV_07_załącznik do projektu uchwały.pdf)XXV_7_załącznik do projektu uchwały[w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości]182 kB
Pobierz plik (08_XXV_08_projekt uchwały.pdf)XXV_8_projekt uchwały[w sprawie odstąpienia od dochodzenia niektórych należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Świdnica lub jej jednostkom organizacyjnym w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku...]308 kB
Pobierz plik (08_XXV_08_załącznik do projektu uchwały.pdf)XXV_8_załącznik do projektu uchwały[w sprawie odstąpienia od dochodzenia niektórych należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Świdnica lub jej jednostkom organizacyjnym w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku...]846 kB
Pobierz plik (09_XXV_09_projekt uchwały.pdf)XXV_9_projekt uchwały[w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 ]394 kB