Świdnica, 10.06.2020 r.

BRM.0002.5.2020                                   

                                                                                  

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z  2020 r. poz. 713) z w o ł u j ę:   

XIX  SESJĘ  RADY  MIEJSKIEJ  W  ŚWIDNICY

na dzień 18.06.2020 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 47.    

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie XIX sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad XIX sesji Rady Miejskiej.
3. Wręczenie przez Przewodniczącego Rady oraz Prezydenta Miasta dyplomu nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Świdnicy” wraz z pamiątkowym medalem dla Pani Ireny Kozłowskiej.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej.
6. Sprawozdanie z wykorzystania funduszy zewnętrznych przez Gminę Miasto Świdnica
w latach 2015-2020. 
7. Ocena stanu realizacji inwestycji w roku 2019.
8. Raport o stanie Gminy Miasto Świdnica i głosowanie nad udzieleniem Prezydentowi Miasta wotum zaufania:
a) przedstawienie raportu- wystąpienie Prezydent Miasta,
b) debata nad raportem *
c) przedstawienie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Świdnicy - (zał. nr 1, proj. XIX/1).
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Świdnica za 2019 rok i udzielenie Prezydentowi Miasta absolutorium:
a) wystąpienie Prezydent Miasta w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2019r.,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019r.,
c) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świdnicy w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2019r
d) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za 2019 r.,
e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta za 2019r.,
f) podjęcie uchwał:
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok - (zał. nr 1, proj. XIX/2),
  • w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Świdnicy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok – (zał. nr 1, proj. XIX/3).
10. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie - (zał. nr 1, proj. XIX/: 4-10).
11. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 22.05.2020r.
12. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
13. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
14. Zakończenie XIX sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

                                                                            PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                                Jan Dzięcielski

Uwaga ! 

 • godz. 15.00 godzinna przerwa.

* W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos, po uprzednim pisemnym zgłoszeniu do przewodniczącego Rady, popartym podpisami co najmniej 50 osób - (art. 28 aa ust. 6-8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym- Dz. U. z 2020 r. poz. 713).

Na podstawie art. 25 ust. 3 ww. ustawy niniejsze zaproszenie stanowi podstawę do zwolnienia Radnego od pracy zawodowej, w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

W zakładce "BUDŻET",  artykuł „sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok” zamieszczono:

 1. sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok Gminy Miasto Świdnica
 2. informacja o stanie mienia Gminy Miasto Świdnica
 3. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r.
 4. stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świdnicy w sprawie sprawozdania
  z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok
 5. wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Świdnicy za 2019 r.
 6. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
  o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Świdnicy za 2019 r.
Załączniki:
Pobierz plik (0001_Sprawozdanie z działalności Prezydent Świdnicy.pdf)Sprawozdanie PM[Sprawozdanie z działalności prezydent miasta ]1155 kB
Pobierz plik (001.pdf)Raport o stanie Gminy[Raport o stanie Gminy Miasto Swidnica za 2019 rok]2290 kB
Pobierz plik (002.pdf)załącznik nr 1 Raportu o stanie Gminy [Informacja o stanie mienia komunalnego ]1781 kB
Pobierz plik (003.pdf)załącznik nr 2 Raportu o stanie Gminy[Strategia rozwoju miasta Świdnica 2017-2023]2400 kB
Pobierz plik (004.pdf)załącznik nr 3 Raportu o stanie Gminy[Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasta Świdnica obejmujący lata 2015-2024]3554 kB
Pobierz plik (005.pdf)załącznik nr 4 Raportu o stanie Gminy[Plan gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasto Świdnica]7204 kB
Pobierz plik (006.pdf)załącznik nr 5 Raportu o stanie Gminy [Strategia Rozwoju Turystyki dla Miasta Świdnicy na lata2016-2026]5554 kB
Pobierz plik (007_Sprawozdanie z wykorzystania funduszy zewnętrznych przez GMŚ w latach 2015-2020.pdf)Raporty/Sprawozdania 1[Sprawozdanie z wykorzystania funduszy zewnętrznych przez Gminę Miasto Świdnica w latach 2015-2020]27867 kB
Pobierz plik (008_Ocena stanu realizacji inwestycji w roku 2019.pdf)Raporty/Sprawozdania 2[Ocena stanu realizacji inwestycji w roku 2019]7737 kB
Pobierz plik (009_Inwestycje 2019.pdf)Raporty/Sprawozdania 3[Inwestycje zrealizowane w 2019 roku]7060 kB
Pobierz plik (01_XIX_1_projekt uchwały.pdf)XIX_1_projekt uchwały[w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Świdnicy ]106 kB
Pobierz plik (02_XIX_2_projekt uchwały.pdf)XIX_2_projekt uchwały[w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok ]79 kB
Pobierz plik (03_XIX_3_projekt uchwały.pdf)XIX_3_projekt uchwały[w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Świdnicy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok ]85 kB
Pobierz plik (04_XIX_4_projekt uchwały.pdf)XIX_4_projekt uchwały[w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego nr 1 w Świdnicy]161 kB
Pobierz plik (05_XIX_5_projekt uchwały.pdf)XIX_5_projekt uchwały[zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek Miejski nr 2 w Świdnicy i nadania jej statutu]165 kB
Pobierz plik (06_XIX_6_projekt uchwały.pdf)XIX_6_projekt uchwały[w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat w miejskich żłobkach]131 kB
Pobierz plik (07_XIX_7_projekt uchwały.pdf)XIX_7_projekt uchwały[ zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki próchnicy zębów Gminy Miasta Świdnica w latach 2018-2020 pn. „ W Świdnicy bez próchnicy”]124 kB
Pobierz plik (08_XIX_8_projekt uchwały.pdf)XIX_8_projekt uchwały[zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Świdnica na 2020 rok”]125 kB
Pobierz plik (09_XIX_9 projekt uchwały.pdf)XIX_9_projekt uchwały[zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Świdnica”]114 kB
Pobierz plik (09_XIX_9_projekt uchwały zał.pdf)XIX_9_załącznik [zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Świdnica”]6949 kB
Pobierz plik (10_XIX_10_projekt uchwały.pdf)XIX_10_projekt uchwały[w sprawie wyznaczenia miejsc do handlu obwoźnego i obnośnego poza targowiskami na terenie miasta Świdnica]74 kB
Pobierz plik (11_XIX_11_projekt uchwały.pdf)XIX_11_projekt uchwały[w sprawie udzielenia, z budżetu Gminy Miasta Świdnicy na 2020 r., dotacji celowych na planowane prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków...]138 kB
Pobierz plik (12_1_XIX_12_1wniosek PM.pdf)wniosek Prezydent Miasta[wniosek Prezydent Miasta o uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały nr XIX/12 i XIX/13]235 kB
Pobierz plik (12_2_XIX_12_2_projekt uchwały.pdf)XIX_12_projekt uchwały[w sprawie zmiany budżetu]8710 kB
Pobierz plik (13_XIX_13_projekt uchwały.pdf)XIX_13_projekt uchwały[zmieniajaca uchwałę w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy]119 kB
Pobierz plik (13_XIX_13_załącznik do projektu uchwały.pdf)XIX_13_załącznik do projektu uchwały[załącznik do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy]177 kB