Świdnica, 14.11.2019 r.

BRM.0002.11.2019                       

                                                                                   Pan/i ..................................................

                                                                                            .......................................................

 

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn.zm.) z w o ł u j ę:  

 

XIII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY

 

na dzień 22.11.2019 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 47.  

 

   PORZĄDEK OBRAD:

 

 1. Otwarcie XIII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad XIII sesji Rady Miejskiej.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej.
 5. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie - (zał. nr 1, proj. XIII/: 1-9).
 6. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania oraz wniosków pokontrolnych z kontroli w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, dokonanej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Świdnicy pn. "Kontrola wydatków budżetowych Gminy Miasto Świdnica na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków".
 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 30.10.2019 r.
 8. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
 9. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
 10. Zakończenie XIII sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.   

 

Przewodniczący Rady

Jan Dzięcielski

                                                                                            

Uwaga !

 • Ok. godz. 15.00 godzinna przerwa.

 

 • W godz. 16.00 - 16.30 - wystąpienia mieszkańców miasta (wg ustalonego porządku)
Załączniki:
Pobierz plik (001_sprawozdanie z kontroli KR nr 2_2019.pdf)Raporty/Sprawozdania 01[Sprawozdanie z kontroli dokonanej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Świdnicy pn. Kontrola wydatków budżetowych GMŚ na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków...]514 kB
Pobierz plik (002_sprawozdanie z działalności prezydent miasta..pdf)Raporty/Sprawozdania 02[sprawozdanie z działalności prezydent miasta po 30 października 2019 r.]7079 kB
Pobierz plik (01_XIII_1_projekt uchwały.pdf)XIII_1_projekt uchwały[w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 24,04 m2, mieszczącego się przy ul. Łukowej 5 w Świdnicy]431 kB
Pobierz plik (02_XIII_2_projekt uchwały.pdf)XIII_2_projekt uchwały[zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu okreslającego wysokość i szczegółowe warunki przyznanwania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składki wynagrodzenia]1154 kB
Pobierz plik (03_XIII_3_projekt uchwały.pdf)XIII_3_projekt uchwały[zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego nr 1 w Świdnicy]660 kB
Pobierz plik (04_XIII_4_projekt uchwały.pdf)XIII_4_projekt uchwały[zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek Miejski nr 2 w Świdnicy i nadania jej statutu]683 kB
Pobierz plik (05_XIII_5_projekt uchwały.pdf)XIII_5_projekt uchwały[zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie]679 kB
Pobierz plik (06_XIII_6_projekt uchwały.pdf)XIII_6_projekt uchwały[w sprawie zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy - Osiedle Zawiszów]1860 kB
Pobierz plik (07_XIII_7_projekt uchwały.pdf)XIII_7_projekt uchwały[w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości]884 kB
Pobierz plik (08_XIII_8_projek tuchwały.pdf)XIII_8_projekt uchwały[w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Świdnicy]382 kB
Pobierz plik (09_XIII_9_projekt uchwały.pdf)XIII_9_projekt uchwały[w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Świdnicy]375 kB
Pobierz plik (10_XIII_projekt uchwały.pdf)XIII_10_projekt uchwały[w sprawie nadania imienia dla ronda u zbiegu ulic Księcia Henryka Pobożnego, Kazimierza Wielkiego, Bogusza Stęczyńskiego i Waleriana Łukasińskiego]1813 kB
Pobierz plik (11_XIII_11_o_pismo przewodnie dot. uzupełnienia porządku obrad.pdf)XIII_11_12_13_pismo przewodnie[dot. uzupełnienia porządku obrad XIII sesji Rady Miejskiej]178 kB
Pobierz plik (11_XIII_11_projekt uchwały.pdf)XIII_11_projekt uchwały[w sprawie zmiany budżetu]7474 kB
Pobierz plik (12_XIII_12_projekt uchwały.pdf)XIII_12_projekt uchwały[zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Świdnica]5538 kB
Pobierz plik (13_XIII_13_projekt uchwały.pdf)XIII_13_projekt uchwały[w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019]2761 kB