A
A+
A++

Gminna Ewidencja Zabytków

Mapa Gminnej Ewidencji Zabytków przedstawia lokalizację obiektów spełniających kryteria zabytków nieruchomych, zgodnie z art. 3 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.) oraz art. 3 pkt 12, 13 i 15 ww. Ustawy.
Przedstawione obiekty zostały objęte ochroną konserwatorską na mocy art. 7 pkt 1 ww. Ustawy i/lub zostały ujęte w gminnej ewidencji zabytków Świdnicy, prowadzonej na podstawie Zarządzenia nr 0050-241-2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 r.
Jednocześnie zaznaczamy, że Gminna Ewidencja Zabytków Świdnicy podlega aktualizacji, zatem w celu uzyskania wiążących odpowiedzi w odniesieniu do ochrony konserwatorskiej danych obiektów, prosimy kierować oficjalne wnioski/pisma do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Świdnicy.

Na mapie prezentowane są:

  • Obszary archeologiczne – to zwarty przestrzennie obszar w obrębie którego występują źródła archeologiczne (zabytki nieruchome i ruchome oraz inne ślady wykorzystania terenu przez człowieka) wraz z otaczającym je kontekstem – tzw. nawarstwieniami kulturowymi, czyli warstwami ziemi, które powstały na stanowisku w trakcie jego funkcjonowania w przeszłości;
  • Stanowiska archeologiczne – to zwarty przestrzennie obszar w obrębie którego występują źródła archeologiczne (zabytki nieruchome i ruchome oraz inne ślady wykorzystania terenu przez człowieka) wraz z otaczającym je kontekstem – tzw. nawarstwieniami kulturowymi, czyli warstwami ziemi, które powstały na stanowisku (np. osadzie pradziejowej) w trakcie jego funkcjonowania w przeszłości:
  • Historyczne zespoły budowlane – powiązana przestrzennie grupa budynków wyodrębniona ze względu na formę architektoniczną, styl, zastosowane materiały, funkcję, czas powstania lub związek z wydarzeniami historycznymi;
  • Zabytki budownictwa – nieruchomość, jej część lub zespół, będąca dziełem człowieka lub związana z jego działalnością i stanowiąca świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową;
  • Obszary chronione – obszarze wpisany do rejestru zabytków wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robót, wydanego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków;
  • Cmentarze – podlegające ochronie i opiece konserwatorskiej, bez względu na stan zachowania;
  • Formy zaprojektowanej zieleni – tereny zielone wpisane do rejestru zabytków.

Gminna Ewidencja Zabytków jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasto Świdnica

Szczegółowe informacje o obszarach i obiektach zawarte w karcie adresowej zabytku oraz ze zdjęcie można wyświetlić identyfikując obiekt na mapie. Aby wyświetlić zdjęcie należy kliknąć w ikonę dostępną na formatce identyfikacji.