Kalendarz imprez


Organizacje pozarządowe

Bezpieczeństwo

Ochotnicza Straż Pożarna – Jednostka Specjalistyczna

ul. Bartosza Głowackiego 1
58-100 Świdnica
tel. 74 853-15-16, 603 085-100
e-mail: cbgsm@wp.pl

Cele i opis działalności:
Jednostka posiada osobowość prawną od 1995 r. Jej członkami są przede wszystkim specjaliści: płetwonurkowie, ratownicy wodni, ratownicy wysokościowi, a także ratownicy drogowi. OSP skupia 33 członków. Posiada m.in. jeden wóz gaśniczy (średni, na podwoziu Magirus Deutz) i nowoczesny lekki pojazd ratownictwa technicznego (na podwoziu Ford Transit) zakupiony w roku 2004 ze środków Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz przekazanych przez Miasto Świdnica. Funkcjonowanie OSP-JS wspiera finansowo Miasto Świdnica. Jednostka otrzymała także w 2000 r. budynek na remizę. 


Wodne Ochotnicze Pogotowie-Ratunkowe

Oddział w Świdnicy
ul. Długa 33
58-100 Świdnica

tel.74 646-29-02

Cele i opis działalności:
Świdnicki oddział jest częścią Sudeckiego WOPR. Celem organizacji jest organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, m.in. na pływalniach (krytych i odkrytych) i innych akwenach w Świdnicy. Członkowie WOPR zajmują się także kontrolowaniem akwenów pod względem bezpieczeństwa, profilaktyką, nauką i popularyzowaniem pływania oraz utrzymują w gotowości sprzęt, który ma posłużyć do usuwania ewentualnych zagrożeń.


Biznes i promocja zatrudnienia

Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych

ul. Długa 33
58-100 Świdnica
tel. 74 646-29-02
www.ssig.pl
e-mail: biuro@ssig.pl

Cele i opis działalności:
Stowarzyszenie podejmuje działania wspierające powstawanie i rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Udziela poręczeń kredytów i pożyczek oraz oferujemy pożyczki inwestycyjne. Prowadzi szkolenia i doradztwo biznesowe z zakresu: planowania i prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenia biznes planów, minimum sanitarnego, HACCP i wiele innych. Działa na terenie powiatu świdnickiego: miasta Świdnica i gmin Dobromierz, Strzegom, Świdnica oraz Żarów.

 


Oddział Terenowy Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość”
Centrum Wspierania Biznesu

ul. Długa 33
58-100 Świdnica
tel. 74 853-39-82
tel./fax 74 853-68-52
www.cwb.org.pl
e-mail: biuro@cwb.org.pl

Cele i opis działalności:
Centrum Wspierania Biznesu powołane zostało do życia w 1992 r. Od końca 1994 r. funkcjonuje w ramach Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość”. Powstało ono z inicjatywy kilkunastu Centrów działających na obszarze całego kraju i tworzących sieć ośrodków konsultingowych zbliżonych w formule działania. CWB to wyspecjalizowana organizacja ekspercka z zakresu informacji, szkoleń i doradztwa dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jego głównym celem jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz działalność na rzecz promocji zatrudnienia. Prowadzące Centrum stowarzyszenie ma swoje oddziały w Świdnicy, Katowicach, Wrocławiu i Dzierżoniowie.


Stowarzyszenie „PRO-FUTURO”

ul. Rynek 38
58-100 Świdnica

Cele Stowarzyszenia:
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorstw; działalność na rzecz integracji europejskiej i rozwijania kontaktów międzynarodowych; działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie i finansowo organizacje pozarządowe oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą.

 



Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa

Rynek 1a
58-100 Świdnica
tel./fax 74-856-93-88, 74-853-50-09
http://www.siph.pl
e-mail: siph@siph.pl

Cele Stowarzyszenia i opis działania:

  1. Ochrona i reprezentacja interesów zrzeszonych przedsiębiorstw wobec administracji państwowej i samorzadu terytorialnego oraz wspomaganie ich rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości.
  2. Ochrona interesów podmiotów gospodarczych przed monopolami i dumpingiem.
  3. Kształtowanie zasad dobrego obyczaju w obrocie gospodarczym.
  4. Działanie na rzecz pogłębienia integracji europejskiej oraz rozwiązywanie konfliktów i współpracy między społeczeństwami.
  5. Działanie na rzecz wdrożenia w gospodarce narodowej przekształceń własnościowych i mechanizmów rynkowych.


Kultura i edukacja

Świdnickie Towarzystwo Muzyczne

al. Niepodległości 11
58-100 Świdnica
tel./fax 74 852-24-61
e-mail: sekretariat@orkiestra.swidnica.pl

Cele i opis działalności:
Stowarzyszenie zmierza do pobudzania i propagowania inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi różnych form edukacji i aktywności muzycznej. Organizuje zajęcia edukacyjne, prowadząc społeczną Szkołę Podstawową II stopnia w Świdnicy, ale zajmuje się również organizacją imprez muzycznych, koncertów, konkursów.
Prowadzona przez Towarzystwo szkoła jest niepubliczna szkołą artystyczną, wpisaną do ewidencji prowadzonej przez Ministra Kultury. Kształci w zawodzie muzyk-instrumentalista oraz muzyk-wokalista. Szkoła korzysta z pomieszczeń i bazy dydaktycznej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia, im. L. Rożyckiego w Świdnicy.

 


Towarzystwo Społeczno-Edukacyjne 2000

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 8/15
58-105 Świdnica

Cele Stowarzyszenia:
Rozwijanie, propagowanie i inicjowanie postaw sprzyjających szerzeniu oświaty wśród młodzieży i dorosłych; tworzenie atmosfery zaufania i szacunku do pracy społecznej i zespołowej; upowszechnianie wiedzy i możliwości naukowych; dążenie do poprawy warunków życia nauczycieli oraz walka z bezrobociem w tym zawodzie.

 


Świdnickie Stowarzyszenie Oświatowe
„Bliżej Dziecka”

ul. Jagiellońska 30
58-100 Świdnica

Cele Stowarzyszenia:
Wzbogacanie możliwości edukacji dzieci i młodzieży poprzez wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych w dziedzinie oświaty, wychowania, kultury i sportu.

 


Stowarzyszenie Edukacyjno-Doradcze Nauczycieli

ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 30
58-100 Świdnica

Cele Stowarzyszenia:
Promowanie nowoczesnych prądów pedagogicznych oraz programów edukacyjnych w placówkach oświatowych; tworzenie zaplecza informacyjnego dla rozwoju oświaty na szczeblu lokalnym; wspieranie kształcenia, doskonalenia i samokształcenia nauczycieli, studentów i innych osób zainteresowanych edukacją.

 


Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oddział w Świdnicy


ul. Długa 33
58-100 Świdnica

tel.74 646-29-02


Cele i opis działalności:
-zrzeszanie osób, którym bliskie jest dziedzictwo historyczne i kulturowe oraz dzieje współczesne Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich dla podtrzymania stosunków koleżeńskich oraz udzielanie wzajemnej pomocy,
-upowszechnianie prawdy o dziejach Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz pielęgnowanie dorobku historycznego tych ziem jako integralnej części kultury i tradycji Rzeczpospolitej Polskiej,
-utrzymywanie bliskich kontaktów z Polakami oraz organizacjami polskimi działającymi we Lwowie i na Kresach.

 


Świdnickie Stowarzyszenie Historyczne „Pamięć i Obronność”


al. Niepodległości 21
58-100 Świdnica
tel. 74-852-52-34
fax 74-853-43-20
e-mail: STIG555@wp.pl


Cele i opis działalności:
Wspieranie inicjatyw związanych Pamięcią Historyczną z dziedziny militarnej, przeszłości regionu.


Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku


ul. Długa 33
58-100 Świdnica

tel.74 646-29-02


Cele i opis działalności:
1) upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych,
2) aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna osób starszych,
3) poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów,
4) ułatwianie kontaktów z instytucjami takimi jak służba zdrowia, ośrodki kultury, ośrodkami rehabilitacyjnymi i innymi,
5) angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz otaczającego ich środowiska,
6) podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów.


Stowarzyszenie KANON


ul. Marii Skłodowskiej-Curie 8
58-100 Świdnica

tel.74 646-29-02
e-mail: stowarzyszeniekanon@interia.pl


Cele i opis działalności:
Zrzeszanie twórców i artystów amatorów różnych dziedzin sztuki. Promowanie twórczości artystycznej dzieci specjalnej troski i ludzi niepełnosprawnych. Inicjowanie i wspieranie amatorskiej działalności artystycznej.

 

Stowarzyszenie Miłośników Tańca "Jubilat"

pl.Grunwaldzki 11

58-100 Świdnica

tel. 516 266 144

Cel działania: propagowanie i rozwój kultury wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na obszarze działania Stowarzyszenia.


 
 Organizacje katolickie

Eucharystyczny Ruch Młodych
Diecezji Świdnickiej
Parafia pw. Św. Józefa

ul. Kotlarska 19
58-100 Świdnica
tel. 74 851-87-80

Cele i opis działalności:
Eucharystyczny Ruch Młodych jest ruchem międzynarodowym, sięgającym korzeniami Krucjaty Eucharystycznej założonej we Francji w 1916 r. Pierwsze oddziały Krucjaty powstały w Pniewach w roku 1925. Obecnie w Polsce jest ok. 12 tysięcy członków ERM w 28 diecezjach. ERM kieruje swoją działalność do dzieci po I Komunii Świętej. Pod opieką animatora, na cotygodniowych spotkaniach, w małych grupach, dzieci dzielą się swoją wiarą i radością. ERM organizuje również dla swoich podopiecznych wypoczynek zimowy i letni m.in.: pielgrzymki, kolonie, obozy i warsztaty.


Katolickie Stowarzyszenie Młodych
Diecezji Świdnickiej
Parafia NMP Królowej Polski

ul. Ignacego Prądzyńskiego 2
58-100 Świdnica
tel. 602 683-831

Cele i opis działalności:
Katolickie Stowarzyszenie Młodych jest stowarzyszeniem kościelnym, zrzeszającym młodych katolików świeckich, działającym na terenie całej Polski. W swoich ideach, zadaniach i sposobach działania jest kontynuatorem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej, będących częścią Akcji Katolickiej, działających w Polsce do roku 1953, uwzględniając potrzeby obecnej katolickiej młodzieży polskiej. Zasadniczym celem Stowarzyszenia jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego. Oddziały parafialne KSM istnieją m.in. w Świdnicy, Świebodzicach i Nowej Rudzie.

 


Akcja Katolicka
Diecezji Świdnickiej

tel. kontaktowy: 74 840-21-61

Cele i opis działalności:
Celem akcji katolickiej jest pogłębianie formacji katolickiej, przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego, kształcenie działaczy katolickich i przygotowywanie ich do aktywnego udziału w życiu publicznym. Akcja Katolicka Diecezji Świdnickiej powstała na bazie parafialnych oddziałów istniejących w części archidiecezji wrocławskiej i diecezji świdnickiej. Oddziały parafialne Akcji Katolickiej istnieją m.in. w Świdnicy, Dzierżoniowie, Bielawie, Świebodzicach, Jaworzynie Śląskiej, Lądku Zdroju, Mieroszowie, Nowej Rudzie Słupcu, Polanicy Zdroju, Pieszycach, Żarowie i Wałbrzychu.

 


Klub Inteligencji Katolickiej

ul. Stefana Żeromskiego 36/4
58-100 Świdnica

Cele Stowarzyszenia:
praca intelektualna i moralna w oparciu o naukę kościoła katolickiego zmierzająca do kształtowania osobowości ludzkiej i wychowywania członków stowarzyszenia, świadomych swych obowiązków indywidualnych i społecznych.



Organizacje kombatanckie

Związek Więźniów Politycznych
Okresu Stalinowskiego
Oddział w Świdnicy

ul. Długa 33
58-100 Świdnica

tel. 74 646-29-02
Biuro czynne:środa, piątek godz.9.00-13.00

 


Związek Inwalidów Wojennych
Oddział w Świdnicy

ul. Długa 33
58-100 Świdnica

tel. 74 646-29-02
Biuro czynne: środa, piątek godz.9.00-13.00

 


Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych – Koło Miejskie

ul. Długa 33
58-100 Świdnica
tel. 74 646-29-02
Biuro czynne:wtorek, piątek godz.10.00-12.00

 


Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych – Koło Gminne

ul. Długa 33
58-100 Świdnica

tel. 74 646-29-02
Biuro czynne:czwartek godz.10.00-12.00

 


Światowy Związek Żołnierzy
Armii Krajowej – obwód Świdnica

ul. Joachima Lelewela 18
58-100 Świdnica

tel. 74 852 01 79
Biuro czynne: środa godz. 11.00-13.00

 


Związek Sybiraków
Koło Ziemi Świdnickiej

ul. Długa 33
58-100 Świdnica

tel. 74 646-29-02
Biuro czynne:wtorek, czwartek godz.9.00-12.00

 


Związek Żołnierzy Wojska Polskiego

ul.Długa 33
58-100 Świdnica
tel. 74 646-29-02
Biuro czynne: poniedziałek, środa godz.10.00-12.00





Organizacje zawodowe (branżowe)

Stowarzyszenie Przedsiębiorców
i Kupców Świdnickich

Rynek 1 A
58-100 Świdnica
tel. 74 853-31-31
www.spiks.org.pl

Cele i opis działalności:
Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich powstało 5 kwietnia 1990 roku. Liczy obecnie 43 członków zwyczajnych (przedsiębiorców, kupców, menadżerów, przedstawicieli wolnych zawodów) oraz 10 członków honorowych. Jest inicjatorem różnorodnych działań kierowanych do społeczności lokalnej – osób prywatnych, firm, instytucji. Od 1990 roku SPiKŚ jest organizatorem Świdnickiego Forum Gospodarczego, w ramach którego organizowane są spotkania z wybitnymi przedstawicielami życia społecznego, gospodarki, kultury i polityki. Pierwszym gościem Forum był zastępca redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej” - Ernest Skalski.

 


Świdnickie Stowarzyszenie „Gryf”

ul. Grodyka 19
58-100 Świdnica
tel. 74 852-24-24
email: gryf@gryf.org.pl

Cele i opis działalności:
Stowarzyszenie skupia małe i średnie przedsiębiorstwa, przede wszystkim świdnickich kupców. Jego głównym celem jest nawiązywanie i pielęgnowanie ścisłej współpracy między członkami Stowarzyszenia w celu wzajemnej pomocy oraz wzajemne wsparcie dla obrony zawodowych i zarobkowych interesów członków. Stowarzyszenie reprezentuje interesy zrzeszonych w nim kupców i przedsiębiorców, m.in. poprzez współpracę i wyrażenie ich poglądów w kontaktach z przedstawicielami władzy państwowej i samorządowej.



Stowarzyszenie Unia Przedsiębiorców
Dolnego Śląska

ul. Duga 33
58-100 Świdnica,
tel. 74 646-29-02

Cele i opis działalności:
Stowarzyszenie powstało w sierpniu 2004 roku, kilka miesięcy po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Nadrzędnym celem organizacji jest promocja, rozwój i wspieranie polskich małych i średnich przedsiębiorstw, umacnianie ich pozycji na rynkach Europy, pomoc w drodze do sukcesu.Także podejmowanie działań na rzecz partnerów społecznych, administracji publicznej, związków zawodowych oraz pracodawców.

 


Świdnicka Rada Federacji
Stowarzyszeń Naukowo-Techniczna
Naczelnej Organizacji Technicznej

ul. Basztowa 2
58-100 Świdnica
tel. 74 851-35-05, 852-06-20
fax 74 851-35-88
e-mail: not-fsnt@zeto.swidnica.pl
www.not.pl

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej to organizacja społeczna o ponad 160-letniej tradycji. Zrzesza 37 branżowych Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych SNT, reprezentujących wszystkie dziedziny techniki , które liczą 230 tysięcy członków. Świdnicka Rada jest jedną z 51 terenowych jednostek organizacyjnych FSN-T NOT.

 


Powiatowe Zrzeszenie Pszczelarzy w Świdnicy

ul. Łukasińskiego 13/4
58-100 Świdnica

Cele Zrzeszenia:
Wszechstronna działalność promocyjna w zakresie pszczelarstwa; propagowanie jego rozwoju; reprezentowanie interesu pszczelarzy-członków zrzeszenia; współpraca z jednostkami naukowymi oraz ośrodkami badawczo-rozwojowymi i doradczymi w zakresie pszczelarstwa; organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej; wymiana doświadczeń z innymi organizacjami pszczelarskimi.

 


Stowarzyszenie Handlowców i Producentów „Parkowa”

ul. Hetmańska 8/4
58-100 Świdnica

Cele Stowarzyszenia:
Wielostronne propagowania działalności gospodarczej zrzeszonych członków; propagowanie postaw i działań skierowanych na poprawianie, umacnianie i ochronę działalności prywatnej; umożliwianie swoim członkom udziału w życiu publicznymi wyrażania swych poglądów; działania na rzecz poprawy sytuacji ekonomicznej państwa, regionu i obywateli; wspierania i inicjowanie działań mających na celu pobudzanie obywatelskich aktywności gospodarczej; współpraca z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie ekonomii i działalności gospodarczej; pomoc prawna podmiotom gospodarczym.

 


Związek Wolnego Handlu „Hermes”

ul. Budowlana 10
58-100 Świdnica

Cele Stowarzyszenia:
Reprezentowanie interesów osób prowadzących zaewidencjonowaną działalność handlową, w szczególności zajmujących się handlem obwoźnym, obnośnym oraz targowiskowym.

 


Stowarzyszenie Drobnych Przedsiębiorców
Powiatu Świdnickiego „Sudety” w Świdnicy

ul. Wróblewskiego 1B
58-105 Świdnica

Cele Stowarzyszenia:
Zwiększanie udziału drobnych przedsiębiorców powiatu świdnickiego w życiu publicznym, podnoszenie ich prestiżu społecznego, aktywizacja środowiska drobnych przedsiębiorców i dbanie o ich interesy.




Patriotyzm, rozwój człowieka, rozwój lokalny, samorząd

Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska,
Komenda Hufca Świdnica

im. Szarych Szeregów
ul. Joachima Lelewela 18
tel./fax 74 852-01-79
www.swidnica.zhp.pl
e-mail: swidnica@zhp.pl

Cele i opis działalności:
Celem ZHP jest stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka, kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów, upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości takich jak: wolność, prawda, sprawiedliwość, demokracja, samorządność, równouprawnienie, tolerancja i przyjaźń; stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania więzi międzyludzkim ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi, a także upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą.
ZHP prowadzi całoroczna działalność oświatowo-wychowawczą, posługując się charakterystycznymi dla związku formami pracy. Organizuje przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska naturalnego, rozwojem zainteresowań i specjalności, działalnością w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu; inicjuje programy profilaktyczne: antyalkoholowe i przeciwdziałające uzależnieniom; prowadzi działalność z zakresu pomocy społecznej, w tym także działalność charytatywną i opiekuńczą; promuje zdrowy styl życie i integrację europejską. Odpłatnie związek organizuje letni i zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Jest także organizatorem wielu imprez, w tym m.in. Zimowego Rajdu „Bałwan”, corocznego Rajdu Hufca, Manewrów Techniczno-Obronnych i zawodów na orientację, wystaw, koncertów, festiwali itp.


Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej

ul. Długa 33
58-100 Świdnica
tel.74 646-29-02
e-mail:muzeum_dyrektor@poczta.onet.pl

Cele i opis działalności:
Celem działalności TRZŚ jest troska o rozwój miasta i regionu, podnoszenie poziomu kulturalnego społeczeństwa poprzez inicjowanie i prowadzenie przedsięwzięć upamiętniających wybitnie zasłużone osoby oraz doniosłe wydarzenia związane z Ziemią Świdnicką – w formie okolicznościowych wydawnictw, sesji naukowych, tablic pamiątkowych, pomników, itp.; gromadzenie i popularyzacja wiedzy dotyczącej historii i zabytków oraz dorobku artystycznego i naukowego, a także dbałość o estetykę miasta oraz ochronę środowiska.
Towarzystwo jest wydawcą Rocznik Świdnickiego, publikacji zawierającej kronikarski zapis historii miasta i regionu oraz liczne artykuły historyczne.

 


Stowarzyszenie
„Wspólnota Samorządowa Ziemi Świdnickiej”

58-100 Świdnica
ul. Wałbrzyska 25-27
e-mail: wsamorzadowa@wp.pl

Cele i opis działalności:
Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w roku 2004, jednak powstało dwa lata wcześniej, w 2002 r. Skupia samorządowców, także urzędujących burmistrzów i wójtów gmin powiatu świdnickiego oraz obecnych radnych: miejskich, gminnych i powiatowych. Zajmuje się szeroko pojętym propogowaniem idei samorządu terytorialnego, głównie poprzez udział w sprawowaniu władzy samorządowej.

 


Świdnickie Towarzystwo
Partnerstwa Miast

ul. Joachima Lelewela 18
58-100 Świdnica
tel. 601-796-822, 604-166-389
fax: 74 853-05-67
www.stpm.pl

Cele i opis działalności:
Świdnickie Towarzystwo Partnerstwa Miast powstało w 1993 r. Jego celem jest organizowanie, popierania i pobudzanie współpracy miast partnerskich w duchu porozumienia europejskiego. Spośród wielu działań Stowarzyszenia należy wymienić: organizację olimpiad językowych, stoisk partnerskich promujących wyroby charakterystyczne dla danych państw, turnieje sportowe, występy zespołów artystycznych, wystawy prac artystów, udział w imprezach miast partnerskich. Jednocześnie ŚTPM pełni rolę koordynatora współpracy partnerskiej dla szkół i innych organizacji społecznych.


Stowarzyszenie Na Rzecz Człowieka:
Integracja Tolerancja Odrodzenie Niezależność „Iton”

ul. Letnia 3
58-100 Świdnica
tel. 74 852-09-52

Cele i opis działalności:
Integracja na rzecz człowieka w duchu tolerancji wobec różnic światopoglądowych, religijnych, ekonomicznych i klasowych. Odnowienie systemu wartości nadających sens ludzkiej egzystencji.

 


Dolnośląskie Centrum Inicjatyw Społecznych


ul. Długa 33
58-100 Świdnica
tel. 74 646-29-02
e-mail: magg17@interia.pl

Cele i opis działalności:
Celem działania Stowarzyszenia jest m.in.:
1) Wszechstronne działanie na rzecz rozwoju kulturalnego, oświatowego i socjalnego,
2) Wspieranie społecznej aktywności obywateli, w szczególności: dzieci, kobiet, osób niepełnosprawnych, bezdomnych, bezrobotnych,
3) Działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji i edukacji, w tym także edukacji europejskiej
4) Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych,
5) Propagowanie kultury fizycznej, wszechstronnej rekreacji oraz alternatywnego stylu życia wolnego od używek,
6) Prowadzenie działalności integrującej lokalną społeczność wobec przejawów przemocy, nałogów, wyzysków i biedy,
7) Propagowanie postaw tolerancji wobec kultury, religii, narodowości, orientacji seksualnych, zwalczanie postaw rasistowskich i szowinistycznych.
 



Informujemy, że nasza strona używa plików cookie w celach statystycznych i dla usprawnienia funkcjonowania strony [czytaj więcej...].
Można określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zapoznałem się z zasadami używania plików cookie na tej stronie - wciśnij przycisk [Tak]