Zaproszenie na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Świdnicy


W piątek, 26 maja o godz. 10.00 rozpocznie się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Świdnicy, podczas której przedstawiona zostanie analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Świdnica.

Radni rozpatrywać będą 7 projektów uchwał. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Miasto Świdnica do realizacji projektu partnerskiego pn. „Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji” oraz w sprawie ustalania opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarzy komunalnych Świdnicy.

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie XXXIII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej.
5. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Świdnica
z uwzględnieniem przejęcia wywozu odpadów z nieruchomości niezamieszkałych od
dnia 1 października 2016 r.
6. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie- (zał. nr 1, proj. XXXIII/: 1-7).
7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 28.04.2017 r.
8. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
9. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
10. Zakończenie XXXIII sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Ok. godz. 15.00 godzinna przerwa.
W godz. 16.00 – 16.30 – wystąpienia mieszkańców miasta (wg ustalonego porządku).

Wykaz projektów uchwał na XXXIII sesję Rady Miejskiej

XXXIII/1. zmieniająca uchwałę nr XXXII/344/17 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia
28 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Miasta Świdnicy na 2017 r.
dotacji celowych na planowane prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków

XXXIII/2. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Miasto Świdnica do
realizacji projektu partnerskiego pn. „Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej
i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji”

XXXIII/3. w sprawie zmiany budżetu

XXXIII/4. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta
Świdnicy

XXXIII/5. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania opłat za korzystanie z cmentarzy
i urządzeń cmentarzy komunalnych Świdnicy

XXXIII/6. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Świdnicy

XXXIII/7. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Świdnicy
do góry