...przejdź do "DLA BIZNESU"

  Miejski pakiet pomocowy Państwowy pakiet pomocowy

 

Zaproszenie do udziału w programie grantowym w ramach

aktualności gospodarcze >>

Program przeznaczony jest dla:

  • początkujących firm, MŚP istniejący (zarejestrowanych) na rynku do 3 lat,
  • osób fizycznych, studentów, absolwentów, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych (planujących w ramach programu rozpocząć działalność gospodarczą)
  • zespołów badawczych (planujących skomercjalizować swoją wiedzę w formie spółki typu spin-off, spin/out)

Program grantowy realizowany jest na terenie całego kraju.

Accelerator Programme podzielony jest na 3 etapy. W pierwszym etapie pomysłodawcy objęci są wsparciem z zakresu tworzenia/weryfikacji modelu biznesowego, w drugim z zakresu sprzedaży, natomiast w trzecim etapie z zakresu pozyskania inwestora. Pełna lista szkoleń wraz z zakresem oraz terminami szkoleń w każdym z etapów zostanie przekazana Pomysłodawcą zakwalifikowanym do udziału w programie.

Szkolenia krajowe w tym roku realizowane będą m.in. przez naszych partnerów: E&Y Accademy of Business oraz Radio Wrocław.

Pierwsze spotkanie dla Pomysłodawców zakwalifikowanych do udziału w programie grantowym odbędzie się w terminie 14-15.06.2018. Udział w spotkaniu jest obowiązkowy. Termin spotkania może ulec zmianie. Miejsce szkolenia zostanie podane do wiadomości najpóźniej w dniu 09 maja 2018 r.

Granty:

Maksymalna wartość grantu dla jednego grantobiorcy to równowartość 30 tyś. EUR (netto – podatek VAT nie jest wydatkiem klwalifikowalnym). Granty wypłacane są zaliczkowo na konto grantobiorcy. Jeśli uczestnikiem projektu jest osoba fizyczna, w momencie przyznania grantu zobowiązana jest do zarejestrowania działalności gospodarczej w formie spółki.

W ubiegłym roku całkowita pula grantów wynosiła 90 tyś. EUR.

Granty mogą zostać przeznaczone na rozpoczęcie działalności gospodarczej opartej na innowacyjnym pomyśle lub rozwój istniejącej działalności poprzez wdrażanie innowacji w zakresie ochrony środowiska / zrównoważonego rozwoju / ochrony klimatu i branż pokrewnych.

Granty przekazywane są pomysłodawcom zaliczkowo w pełnej kwocie przyznanej przez komisję konkursową. Pomysłodawca zobowiązany jest do wydatkowania i rozliczenia grantu do końca roku kalendarzowego.

Grant może zostać spożytkowany m.in. na:

  • zakup środków trwałych
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych
  • szkolenia pracowników i kadry zarządzającej
  • udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych
  • badania naukowe (realizowane przez firmy zewnętrzne)
  • zakup surowców i narzędzi do budowy prototypu
  • inne (uzasadnione z punktu widzenia prowadzonej działalności – za uprzednią akceptacją realizatora programu)

Koszty osobowe (wynagrodzenia pracowników) nie są kosztami kwalifikowanymi.

Beneficjent może dokonywać płatności wyłącznie w walucie PLN lub EUR.

Wiecej informacji TUTAJ...

Edytowano: 06.03.2018 o 12:00

Wstecz

do góry