Wojewoda apeluje do właścicieli gruntów i innych nieruchomości


W związku z przypadkami gromadzenia odpadów, w tym odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska, bez wymaganego zezwolenia, przez podmioty dzierżawiące grunty i obiekty, uczulam właścicieli gruntów i innych nieruchomości, aby na bieżąco kontrolowali sposób eksploatacji przedmiotu dzierżawy przez dzierżawiącego. Stosownie do treści art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.), posiadacz odpadów ponosi odpowiedzialność za składowanie odpadów bez wymaganego zezwolenia i jest on zobowiązany do niezwłocznego ich usunięcia. W w/w ustawie wprowadzone jest domniemanie prawne odpowiedzialności za odpady władającego ziemią. Przez władającego ziemią należy rozumieć właściciela nieruchomości, a jeżeli w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na podstawie Prawa geodezyjnego i kartograficznego ujawniono inny podmiot władający gruntem – podmiot ujawniony jako władający.

W związku z powyższym władający powierzchnią ziemi muszą mieć świadomość odpowiedzialności za działania osób trzecich oraz wynikających z tego tytułu konsekwencji prawnych.
do góry