...przejdź do "DLA BIZNESU"

  Miejski pakiet pomocowy Państwowy pakiet pomocowy

 

Świdnica przedsiębiorcom – pakiet pomocowy

aktualności gospodarcze >>
 
 

TelePunkt informacyjny dla przedsiębiorców

tel. 605 762 069,  502 431 874,  74 856 29 81 od godz. 7.30 do 15.30

  Miejski pakiet pomocowy Państwowy pakiet pomocowy

 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r., w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Świdnica pragnąc pomóc lokalnym przedsiębiorcom , daje możliwość skorzystania z pakietu pomocowego tym z Państwa, którzy najmocniej zostali dotknięci ograniczeniami w usługach oraz handlu.

Kto może ubiegać się o pomoc?

 

 1. przedsiębiorcy prowadzący działalność ujętą w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491), to jest:
 • polegającą na przygotowaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach oraz gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu;
 • związaną z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak wystawy, kongresy, konferencję;
 • twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki;
 • związaną ze sportem i rekreacją w szczególności: klubów sportowych, klubów tanecznych, basenów, siłowni, klubów fitness;
 • związaną z projekcją filmów, nagrań wideo w kinach oraz działalności klubów filmowych;
 • związaną z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania;
 • związaną z prowadzeniem kasyn (z wyłączeniem kasyn internetowych);
 • działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności kulturalnej;
 • działalnością z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego;

 

 1. prowadzący handel detaliczny :
   
 • wyrobami tekstylnymi;
 • wyrobami odzieżowymi;
 • obuwiem i wyrobami skórzanymi;
 • meblami i sprzętem oświetleniowym;
 • sprzętem radiowo- telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego;
 • artykułami piśmiennymi i księgarskimi;

 

 1. lub inne podmioty prowadzące działalność, które zostały dotknięte konsekwencjami epidemii.

 

O co można się ubiegać?

 1. odroczenie terminu płatności na okres od 3 do 6 miesięcy, (max. do końca 2020 r.)
 2. rozłożenie płatności na raty, określając liczbę i wysokość rat, (max. do końca 2020 r.)
 3. umorzenie opłaty prolongacyjnej.

 

Szczegółowe informacje dotyczące w/w ulg:

Podatki od nieruchomości i środków transportu

pod adresem http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,m,11948,ulgi-rozlozenie-na-raty-odroczenie-terminu-platnosci-umorzenie.html

Rozkładanie na raty, odraczanie zaległości z tytułu czynszu najmu od gminnych lokali użytkowych

Pod adresem: http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,m,11998,ulgi-lokale-uzytkowe.html

Informacje ogólne

Składanie wniosków o udzielanie ulg zarówno w spłacie należności cywilnoprawnych, jak i dotyczących zobowiązań podatkowych, spowodowanych epidemią koronawirusa, powinno dotyczyć kolejnych miesięcy następujących po dniu 13 marca 2020 r.  Umorzenie może nastąpić tylko w wyjątkowych sytuacjach na uzasadniony wniosek.

Każdy złożony wniosek będzie traktowany indywidualnie. W przypadku gdy sytuacja finansowa Przedsiębiorcy nadal będzie trudna mimo przyznanej ulgi, będzie możliwe ponowne wystąpienie z wnioskiem o zmianę wydanej decyzji ulgowej lub o zmianę zawartego porozumienia. Z wnioskiem należy wystąpić na minimum 30 dni przed upływem terminu odroczenia lub upływem płatności danej raty.

Udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań, w formach wskazanych powyżej, nastąpi w ramach pomocy de minimis, dlatego niezbędne jest dostarczenie wymaganych dokumentów dot. pomocy publicznej.

Wniosek  z wymaganymi załącznikami (wskazane w podlinkowanych stronach), przedsiębiorca może złożyć:

 • w formie elektronicznej na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miejskiego w Świdnicy, podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
 • w formie elektronicznej wysyłając na adres  um@um.swidnica.pl podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
 • w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica
 • lub z uwagi na zamknięcie Urzędu Miejskiego w Świdnicy dla bezpośredniej obsługi klienta złożenie wniosku może odbyć się również poprzez umieszczenie korespondencji w specjalnym pojemniku zlokalizowanym w wejściu do urzędu.

 

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 – 15.15, informacje szczegółowe udzielane pod numerami telefonów:

tel. 74 856 2 891, 605 762 069;

tel. 74 856 28 05 ulgi w zakresie podatku od nieruchomości, podatków od środków transportowych- osoby prawne;

tel.  74 856 28 99 ulgi w zakresie podatku od nieruchomości – osoby fizyczne;

tel.  74 856 28 79 rozkładanie na raty, odraczanie zaległości z tytułu czynszu najmu od gminnych lokali użytkowych

Edytowano: 03.04.2020 o 15:09

Wstecz

do góry