Strona geoportalu - moduł turystyczny


Świdnica ma strategię rozwoju turystyki


Na październikowej sesji rada miejska przyjęła Strategię rozwoju turystyki Świdnicy na lata 2016-2026, której autorami są Tomasz Kołakowski i Bartosz Jefmański przy wspópracy z pracownikami Referatu Turystyki UM. Dokument ma ulatwić prowadzenie polityki turystycznej w mieście i wskazuje, jakie działania należy podjąć, aby wydłużyć pobyt turysty w Świdnicy.

- Strategia to narzędzie do pracy, które pokazuje nam kierunki rozwoju turystycznego miasta w oparciu o realia rynkowe oraz to, co obecnie dzieje się w turystyce krajowej i światowej. Musimy mieć świadomość, że Świdnica nigdy nie będzie miastem typu Gdańsk czy Ustka, do którego turyści przyjeżdżają po to, by wypocząć. U nas nie ma walorów wypoczynkowych. My mamy turystykę dziedzictwa związanego z bogatą, wielowiekową historią Świdnicy oraz jej wielokulturowością. I wielokulturowość oraz dziedzictwem chcemy się chwalić i pokazywać je turystom, przede wszystkim wycieczkowiczom. Jeśli zaś chodzi o oczekiwania wobec strategii - dzięki temu dokumentowi mamy jasno ukierunkowane dążenia do rozwoju turystycznego miasta - mówi Sylwia Osojca-Kozłowska, kierownik referatu turystyki.

 

Niniejszy dokument został opracowany dla prawidłowego i ukierunkowanego rozwoju turystyki dla Miasta Świdnicy. Podstawą Strategii Rozwoju Turystyki dla miasta Świdnicy na lata 2016-2026 (SRTŚ) jest sformułowanie poszczególnych jej elementów w szczególności Wizji, Misji i celów strategicznych oraz określenie propozycji przedsięwzięć, projektów i działań pozwalających te cele osiągnąć. Opracowanie składa się z 5 rozdziałów. 

 

Rozdział 1 obejmuje diagnozę zasobów i uwarunkowań rozwoju funkcji turystycznej na obszarze Świdnicy. Ta część dokumentu zawiera zestawienie danych i informacji nt. potencjału położenia geograficznego, dostępności komunikacyjnej, uwarunkowań historycznych, zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz krótką charakterystykę głównych imprez organizowanych na terenie miasta. Druga część tego rozdziału obejmuje diagnozę potencjału turystycznego Świdnicy w odniesieniu do innych ośrodków w regionie. 

 

W rozdziale 2 dokonano weryfikacji obszarów problemowych oraz zestawiono wewnętrzne i zewnętrzne czynników rozwoju funkcji turystycznej miasta. Bazą do tych działań była analiza SWOT. Istotnym elementem tego rozdziału jest również określenie preferowanych kierunków rozwoju turystyki w mieście oraz określenie docelowych segmentów rynku. 

 

Rozdział 3 zawiera zestawienie wizji i misji wraz z wyznaczonymi strategicznymi wymiarami rozwoju, celami strategicznymi oraz obszarami aktywności. Rozdział ten obejmuje również analizę komplementarności niniejszego opracowania z innymi dokumentami strategicznymi o charakterze lokalnym, regionalnym i krajowym. 

 

W rozdziale 4 dokonano zestawienia rozwiązań produktowo-projektowych jako determinant przyszłego rozwój funkcji turystycznej miasta Świdnicy oraz przeprowadzono ich wielokierunkową analizę wraz z wyznaczeniem tzw. map priorytetów w oparciu o wyniki badań ankietowych i informacje uzyskane podczas konsultacji społecznych. Rozdział ten zawiera również zestawienie dodatkowych działań o charakterze architektoniczno-przestrzennym oraz w zakresie współpracy lokalnej i regionalnej, których realizacja może wspomagać rozwój funkcji turystycznej miasta. 

 

Rozdział 5 dotyczy aspektów związanych z wdrażaniem, monitoringiem i ewaluacja zapisów Strategii. Obejmuje on dwa zestawy wskaźników służących monitorowaniu postępów w realizacji Strategii. 

 

Całość poprzedzona została wprowadzeniem, w którym w sposób ogólny nakreślono istotę i znaczenie rozwoju funkcji turystycznej dla gospodarki lokalnej.

 

Pobierz strategię turystyki Świdnicy na lata 2016-2026  Strategia rozwoju
do góry