Strategia rozwiązywania problemów społecznych


Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej radni przyjęli nową strategię rozwiązywania problemów społecznych. To bardzo ważny dokument obowiązujący przez najbliższe siedem lat w Świdnicy (2019-2025).

Dokument ten wyznacza kierunki polityki społecznej i opiera się na diagnozie obszarów problemowych. Są to między innymi wyniki ankiet, na które odpowiedzieli mieszkańcy Świdnicy, pozwoliły one wskazać to, co możemy zrobić, aby w środowisku społeczności, którą tworzymy, żyło nam się lepiej na co dzień: jakie wprowadzić zmiany, które skutecznie i w trwały sposób podniosą jakość życia. Istotnym głosem w diagnozie i opracowaniu zadań do realizacji były konsultacje ze specjalistami zawodowo zajmującymi się takimi sferami jak: pomoc społeczna, oświata i wychowanie, sport i kultura oraz bezpieczeństwo. Proces pracy nad strategią trwał od 2018 roku. Dzięki temu zawarte w dokumencie informacje są aktualne i staną się punktem wyjścia dla programów zawierających bardziej szczegółowe zadania, służące poprawie jakości życia w węższych sferach naszej społeczności.

W Strategii zwrócono uwagę na wiele problemów, grupując działania w trzy obszary:

  • wsparcie dla rodzin i wzmocnienie systemu edukacji,
  • aktywna polityka senioralna i włączenie społeczne grup defaworyzowanych
  • podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców.

Między innymi akcent położono na potrzebę poszerzania oferty dla seniorów, z jednej strony zwracając uwagę na potrzeby tej coraz liczniejszej grupy w naszej społeczności i z drugiej strony proponując rozwiązania na wykorzystanie ich potencjału. Kolejnym istotnym zagadnieniem są zadania w obszarze profilaktyki zdrowotnej, zarówno kierowanej do dorosłych mieszkańców, jak i tych najmłodszych oraz zadania w kwestii poprawy warunków życia osób z niepełnosprawnościami.

Zgodnie z art.16b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gmina opracowuje strategię rozwiązywania problemów społecznych. W art. 17 w ust. 1, tejże ustawy, zapisano „Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.”

Strategia rozwiązywania problemów społecznych.


do góry