A
A+
A-

Fundusze Europejskie - Pomoc Techniczna,
 Unia Europejska - Fundusz Spójności


 

foto: panorama Świdnicy


Pod pojęciem "rewitalizacja", rozumie się kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez samorząd terytorialny w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne.

Nadrzędnym celem rewitalizacji jest poprawa jakości życia mieszkańców obszaru znajdującego się zwykle w zaawansowanym stanie degradacji. Jego zabudowa i infrastruktura jest najczęściej zniszczona i nie odpowiada dzisiejszym standardom technicznym, wśród mieszkańców występują nawarstwiające się problemy społeczne, poziom rozwoju przedsiębiorczości jest niski, a stan środowiska zły.

Remonty kamienic czy modernizacja ulic i chodników to tylko niewielka część działań składających się na rewitalizację. Poprawa przestrzeni musi iść w parze z polepszeniem warunków życia, co zapewniają szerokie działania społeczne, kulturalne, edukacyjne czy ekonomiczne podejmowane w tym procesie.

Aby wzmocnić więzi mieszkańców z miastem, skutecznie zachęcić do osiedlenia się w Świdnicy, a także zapewnić długofalowy wzrost gospodarczy i poziom dobrobytu mieszkańców, Rada Miejska w Świdnicy, podjęła uchwałę nr X/91/15 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Świdnicy na lata 2015-2025.

Wyodrębnienie obszaru, w którym skupione są negatywne zjawiska społeczne, w szczególności takie jak: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym będzie podstawą do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych, stanowiących treść Gminnego Programu Rewitalizacji.

Prawidłowy sposób przeprowadzenia rewitalizacji obszaru zdegradowanego, korzystając z ustawowych narzędzi prawnych, musi opierać się na szerokiej współpracy z lokalną społecznością.

Podejmowane działania rewitalizacyjne służą zwykle poprawie wyglądu i funkcjonalności danego obszaru. Są to m.in.  modernizacje i remonty zabudowy, przestrzeni publicznych i podwórek, działania na rzecz aktywizacji społecznej mieszkańców oraz rozwijanie nowych form działalności gospodarczej, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw. Ważne jest również zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego oraz nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji.

Załączniki:

1.  Uchwała Rady Miejskiej nr X/91/15 z dnia 28 sierpnia 2015 r.
2.  Ustawa o rewitalizacji
3.  Uchwała zmieniająca

 


Gmina Miasto Świdnica realizuje projekt "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Świdnicy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 WD.

Cel projektu: Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Świdnicy na lata 2015-2024

Całkowita kwota projektu: 130 462,00 zł
Kwota dofinansowania: 117 415,80 zł
Wkład własny: 13 046,20 zł


 

AKTUALNOŚCI

Sprawozdanie monitoringowe z realizacji LPR do 31.12.2018 r

Napisał(a): Robert (rmarchewka) dnia 29.03.2019
rewitalizacja >>

Zgodnie z zapisem 7 Rozdziału Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mista Świdnica obejmującego lata 2015-2024 gmina zobowiązana jest do ciągłego i systematycznego monitorowania realizacji Programu, przedstawiamy sprawozdanie monitoringowe z realizacji LPR do 31.12.2018 r.

Sprawozdanie [plik...PDF]

Edytowano: 15.04.2019 o 14:31

Wstecz
Lokalny program rewitalizacji 2015-2024

 

baner: Fundusze Europejskie - Pomoc Techniczna,
 Unia Europejska - Fundusz Spójności


Lokalny Program Rewitalizacji został opracowywany w oparciu o Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz  Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r., w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 - 2020.

Uchwała nr XXXI/331/17
Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 31 marca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji programu
pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Gmina Miasto Świdnica na lata 2015-2024


Treść uchwały [ pobierz...PDF]

Lokalny Program Rewitalizacji [ pobierz...PDF]
 

Obszar rewitalizacji

Baner: Mapka - Obszar rewitalizacji

Przydatne linkiZespół ds. Rewitalizacji

Prezydent Miasta Świdnicy zarządzeniem nr 0050-56/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. powołał Zespół do Spraw Rewitalizacji. W skład zespołu weszło 30 osób.


W celu zapewnienia współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy procesu rewitalizacji zdegradowanych obszarów gminy, Prezydent Miasta Świdnicy na podstawie Zarządzenia nr 0050-9/2016 z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie zasad powołania Zespołu ds. Rewitalizacji, powołuje ww. Zespół, jako organ konsultacyjny w zakresie rewitalizacji.

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 03.07.2015 r. w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 - 2020, prace nad przygotowaniem GPR-u, jak również wdrażanie (realizacja) programu powinny być oparte na współpracy samorządu gminy ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym szczególnie ze społecznością obszarów rewitalizacji, innymi ich użytkownikami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.

Osoby chcące uczestniczyć w pracach Zespołu ds. Rewitalizacji, powinny zgłosić swoją kandydaturę za pomocą formularza deklaracji uczestnictwa.

Wypełnioną i podpisaną deklarację należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Świdnicy pok. 202. w terminie do 20 stycznia 2016 r.

Świdnica, 12 stycznia 2016 r.

Załączniki:

1. Zarządzenie Prezydenta w sprawie zasad powołania Zespołu ds. Rewitalizacji (PDF)
2. Formularz deklaracji uczestnictwa (DOCX)

 

Rewitalizacja 2007-2013

 

W 2005r. władze miasta Świdnicy powołały Komisję do Spraw Rewitalizacji, w skład której wchodzili przedstawiciele jednostek współpracujących z Urzędem Miejskim w Świdnicy. Następnym krokiem było powołanie Zespołu ds. Rewitalizacji, który reprezentowali lokalni liderzy. Obie grupy brały czynny udział przy tworzeniu dokumentu.

Świdnica pierwszy Lokalny Program Rewitalizacji zwany „Lokalnym Programem Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miejskich w Świdnicy na lata 2006-2013 (Podprogram 1A)” przyjęła 30 czerwca 2006r. uchwałą nr LII/523/06 Rady Miejskiej w Świdnicy. W kolejnych latach w związku ze zmianą wytycznych określających zasady przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji, stanowiących podstawę udzielania wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 opracowano „Lokalny Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miejskich w Świdnicy na lata 2007-2013 (Podprogram 2)”.

Lokalny Program Rewitalizacji jest podstawą do wprowadzenia i koordynacji działań przywracających na terenach miejskich funkcji społeczno – gospodarczej oraz działań mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego oraz estetyki i ładu urbanistycznego tych obszarów. LPR należy do narzędzi strategicznych umożliwiających Samorządowi oraz innym podmiotom chcącym się zaangażować w proces rewitalizacji aplikowanie o środku zewnętrzne m.in. z Unii Europejskiej.

Dokumenty do pobrania:

Akty prawne:

Przydatne linki:

 

 

Kontakt

 

Kontakt:

Anna Skrzypacz
Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego

Urząd Miejski w Świdnicy
ul. A.Krajowej 49 p. 201
58-100 Świdnica
tel. 74 856 29 04
e-mail: a.skrzypacz@um.swidnica.pl
do góry