Spotkanie informacyjne dotyczące możliwości dofinansowania projektów z funduszy europejskich


Spotkanie informacyjne dotyczące możliwości dofinansowania projektów z funduszy europejskich: „Inwestycje w całodobowe domy opieki oraz wsparcie działań zapewniających dostęp do wysokiej jakości usług społecznych”.


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Wałbrzychu zaprasza na spotkanie informacyjne, dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na projekty obejmujące:

1. Zmianę sposobu użytkowania, budowę, remont, przebudowę, rozbudowę, wyposażenie budynków infrastruktury:
- domów pomocy społecznej;
- placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku działających lub planowanych wyłącznie na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej (działanie 6.1.4.B),

2. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych na obszarze Dolnego Śląska:
- Usługi asystenckie i opiekuńcze (działanie 9.2.A)
- Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (działanie 9.2.B)
- Mieszkania wspomagane (działanie 9.2.C)

Przedstawione będą warunki wsparcia w ramach ww. działań oraz podstawowe zasady kwalifikowalności wydatków.

Do udziału zapraszamy:
- samorządy lokalne i ich jednostki organizacyjne (PCPR, OPS);
- domy pomocy społecznej;
- podmioty zajmujące się całodobową / dzienną opieką osób starszych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych;
- podmioty prowadzące rodzinne domy pomocy;
- podmioty prowadzące działalność w obszarze pomocy społecznej oraz systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej;
- organizacje pozarządowe;
- podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne;
- kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Spotkanie odbędzie się 29 czerwca 2017 r. w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, sala nr 107 „Sala Ślubów”, I piętro, w godzinach 10:00-13.00.

Zgłoszenia udziału należy przesyłać drogą elektroniczną na adres pife.walbrzych@dolnyslask.pl z podaniem imienia i nazwiska uczestnika lub telefonicznie 74 66 55 172 lub 173.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Sala, w której odbędzie się spotkanie, jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prosimy o zgłaszanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji.

Informacje na temat spotkania są dostępne na stronie www.rpo.dolnyslask.pl

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zapraszamy do udziału!
do góry