Informacje o terminie przetargów są umieszczane na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świdnicy oraz na stronie www.nieruchomosci-swidnica.pl (wersja desktop)

Informacji udzielają:

Sprzedaż gruntów

Małgorzata Synowiec - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
tel. +48 74 856 28 84 / e-mail: geodezja@um.swidnica.pl

Sprzedaż mieszkań, lokali użytkowych i budynków
Paulina Jeżewska - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
tel. +48 74 856 28 67 / e-mail: p.jezewska@um.swidnica.pl

Wsparcie dla Inwestora
Paula Pilarska-Skoruch - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego
tel. +48 74 856 28 60 / e-mail: p.skoruch@um.swidnica.pl

 

Przetargi i rokowania odbywają się w sali 305 – III p.
Numer konta na które należy wpłacać wadium na zakup nieruchomości:
Gmina Miasto Świdnica | Bank Pekao S. A. I O/Świdnica Rynek 30 | 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724

 

Informacje na temat procedury
Szczegółowe informacje na temat procedury do uzyskania w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów pok. 124 - I piętro – Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.
 
Monika Naskręt - Kozak - tel. 74 856-28-50 e-mail: mbp@um.swidnica.pl m.naskret-kozak@um.swidnica.pl
Katarzyna Wrona - tel. 74 856-29-24 e-mail: mbp@um.swidnica.pl k.wrona@um.swidnica.pl

 

Oglądanie mieszkań i lokali użytkowych:
Miejski Zarząd Nieruchomości - Dział Czynszowy -  tel. +48 74 852-40-71

 

Oferty najmu nieruchomości
 

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy dysponuje wykazem lokali użytkowych do najmu w drodze przetargu oraz oferty poprzetargowej. Wykaz tych lokali jest dostępny w siedzibie ww. Wydziału Urzędu Miejskiego – II piętro pokój 220. Wykaz do pobrania ( plik pdf).

 

Oferty sprzedaży nieruchomości
 

zobacz więcej na stronie www.nieruchomosci-swidnica.pl


 

Ogłoszone przetargi

 

Rokowania nr P-2/III/19 na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Kliczkowskiej 34 w Świdnicy wraz ze sprzedażą gruntu.


Prezydent Miasta Świdnicy

ul. Armii Krajowej nr 49, 58-100 Świdnica, tel. 74 856-28-00, fax 74 852-32-10

zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w rokowaniach P-2/III/19 na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Kliczkowskiej 34 w Świdnicy wraz ze sprzedażą gruntu.

 

I przetarg odbył się 21 sierpnia 2018 r. przy cenie wywoławczej –   2 120 000,00 zł

II przetarg odbył się 17 grudnia 2018 r.  przy cenie wywoławczej – 1 900 000,00 zł

 

Wolną nieruchomość zabudowaną budynkiem czterokondygnacyjnym (zabudowa wolnostojąca)  o powierzchni 1859,21 m² w tym: piwnica – 495,63m2, parter – 560,34 m2, I piętro – 567,79 m2, II piętro – 235,45m2, położoną przy ul. Kliczkowskiej nr 34 w Świdnicy wraz ze sprzedażą gruntu działki nr 231 o pow. 0,2360 ha przeznacza się do sprzedaży w drodze rokowań. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00035762/9. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

Dostęp do nieruchomości – bezpośrednio z ulicy. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, teletechniczną z wewnętrzną siecią komputerowa, gazową i centralnego ogrzewania zasilaną z własnej kotłowni. Część niezabudowaną stanowi plac utwardzony z miejscami postojowymi, dojścia piesze i zieleń.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Świdnica – Zarzecze II”, który został zatwierdzony przez Radę Miejską w Świdnicy uchwałą nr XLI/468/14 z dnia 27 czerwca 2014 r. przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem 7.U jako teren zabudowy usługowej z wyłączeniem stacji paliw.

Przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnicy. W ww. miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zostały ustalone zasady ochrony zabytkowego budynku, która polega na zachowaniu historycznej formy: jego bryły, geometrii i rodzaju pokrycia dachu, tektoniki elewacji, w tym tradycyjnych kształtów i podziałów skrzydeł okiennych i drzwiowych, istniejących dekoracji powiązanych z otworami (obramienia, nadokienniki, parapety, podokienniki), gzymsów, kolorystyki, itp. lub odtworzeniu go w historycznej formie. Budynek przy ul. Kliczkowskiej 34, zgodnie z rysunkiem planu, jest budynkiem chronionego układu zabudowy, dla którego ustala się nakaz zachowania gabarytów obiektu z tolerancją do 10%, geometrii dachu i tektoniki elewacji; kolorystyka elewacji w kolorach pastelowych. Działania budowlane na przedmiotowej nieruchomości winny być wykonywane w porozumieniu ze służbą konserwatorską.

 

Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z § 25 rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ustala cenę wywoławczą do rokowań w wysokości:  

 

1. Cena budynku o powierzchni 1859,21 m2 stanowi 87,41 % ceny nieruchomości i wynosi                                                                                                                        - 786 690,00 zł

2.  Utwardzenie terenu stanowi 3,49 % ceny nieruchomości i wynosi         - 31 410,00 zł 

3. Cena działki nr 231 o pow. 2360 m2 ( 100 % całości) stanowi 9,10% ceny  nieruchomości  i wynosi                                                                                          - 81 900,00 zł

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena wywoławcza do rokowań  wynosi                                                              - 900 000,00 zł

 

 

Zaliczka : 100  000,00 zł (sto tysięcy złotych).

Rokowania godz. 10:00

 

Ustalona w drodze rokowań cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż na dzień przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

Dopuszcza się możliwość rozłożenia ceny ustalonej w rokowaniach na raty na czas nie dłuższy niż 5 lat.

Rozłożenie na raty następuje na wniosek uczestnika rokowań zawarty w pisemnym zgłoszeniu udziału w rokowaniach.

Pierwszą ratę nabywca wnosi przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność, a następne w ustalonych i podanych terminach.

Rozłożona na raty niespłacona część należności podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski oraz podlega zabezpieczeniu hipotecznemu.

 

 

Warunkiem udziału w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki w kwocie wskazanej powyżej na konto Urzędu Miejskiego w Świdnicy - Bank PEKAO S.A. I/O Świdnica, Rynek 30, nr rachunku 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724 i złożenie zgłoszenia udziału w rokowaniach w zamkniętej kopercie, w Urzędzie Miejskim w Świdnicy w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów pok. 124 I p. do dnia 05-03-2019 r. do godziny 15:00. Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

Zgodnie z §26 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.), zgłoszenie w zamkniętej kopercie powinno zawierać:

1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2. datę sporządzenia zgłoszenia,

3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku.

UWAGA! Wzór zgłoszenia do pobrania w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów lub ze strony internetowej: www.bip.um.swidnica.pl. Rozpatrywane będą tylko zgłoszenia zawierające powyższe dane.

Wpłata zaliczki i złożenie zgłoszenia po w/w terminie nie uprawnia do brania udziału w rokowaniach. Uczestnik zobowiązany jest do dołączenia w zgłoszeniu  kopii dowodu wpłaty zaliczki lub dowodów stanowiących podstawę do zwolnienia z tego obowiązku. W przypadku, gdy uczestnikiem rokowań  jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie rokowań. Wpłata zaliczki i złożenie zgłoszenia przez uczestnika rokowań  jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami rokowań  i ich akceptacją.

Zaliczkę zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu rokowań wynikiem negatywnym. Zaliczkę wniesioną przez uczestnika rokowań, który rokowania wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia przedmiotowej nieruchomości.

 

Rokowania Nr P-2/III/19 odbędą się w dniu 11.03.2019 r. w sali nr 305
w Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej nr 49 o godz. 10:00.

 

 

Warunki dla nabywcy :

1.W ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań, organizator rokowań zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

2. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka, nie podlega zwrotowi.

3. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości, ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej oraz wznowieniem i stabilizacją granic pokrywa nabywca nieruchomości.

 

Wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach został opublikowany w Gazecie Rzeczpospolita , niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://um.swidnica.pl/pages/pl/urzad-miejski/sprzedaz-nieruchomosci.php, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.swidnica.pl w zakładce „Sprzedaż nieruchomości” oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń przy pok. 124 Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Osobą upoważnioną do kontaktów jest pani Paulina Jeżewska – Wydział Geodezji                              i Gospodarki Nieruchomościami, pok. 229, telefon 74 856 28 67.

 

 

Gmina Miasto Świdnica zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości, jak również odwołanie rokowań z uzasadnionej przyczyny.

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacja  RODO

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 

1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica. Kontakt 74/865 28 00, e-mail um@um.swidnica.pl.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof Olejniczak. Kontakt z inspektorem możliwy jest telefonicznie 74 856 28 23, osobiście w budynku Urzędu przy ul. Armii Krajowej 49 lub na adres e-mail iod@um.swidnica.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji usług.

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane osób fizycznych, niezbędne do przeprowadzenia przetargu na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2018 r. poz.121 t.j) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrześni a 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

5. Dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy. Ponadto przechowywane będą w celach archiwalnych w okresach wymaganych przepisami prawa.  

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania zadań Gminy Miasto Świdnica.

7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane posiadają prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8. Osobom tym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

9. Urząd Miejski w Świdnicy nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w postaci profilowania.

 

 

 

 

 

Sporządziła: M. Prorok-Jurek
do góry