...przejdź do "DLA BIZNESU"

  Miejski pakiet pomocowy Państwowy pakiet pomocowy

 

POŻYCZKI DLA FIRM „Instrument Finansowy – Pożyczka na efektywność energetyczną w MŚP”

aktualności gospodarcze >>

POŻYCZKI DLA FIRM
„Instrument Finansowy – Pożyczka na efektywność energetyczną w MŚP”

Kwota pożyczki od 200 000,00 zł do 3 000 000,00 zł, oprocentowanie od 0,5%,
prowizja 0%brak dodatkowych opłat

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA uprzejmie informuje o możliwości ubiegania się o pożyczki dofinansowane ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych i budżetu państwa tj. Funduszu Funduszy utworzonego w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez instrumenty finansowe w województwie dolnośląskim” w ramach Osi Priorytetowej 3. „Gospodarka Niskoemisyjna”, Działania 3.2. Efektywność energetyczna w MŚP – wsparcie pozadotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020. Projekt realizowany jest na podstawie umowy zawartej w dniu 13 sierpnia 2018 r. między Bankiem Gospodarstwa Krajowego pełniącym rolę Menadżera Funduszu Funduszy a Funduszem Regionu Wałbrzyskiego oraz Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. jako Pośrednikami Finansowymi, upoważniającej do udzielania pożyczek w ramach wskazanego powyżej instrumentu finansowego.

Wartość projektu wynosi 37,77 mln złotych, z czego 34 mln stanowi wkład z Funduszu Funduszy, a 3,77 mln wkład własny Pośredników Finansowych.

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

Inwestycja musi być zlokalizowana w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego.
Pożyczki mogą być przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć dotyczących głębokiej modernizacji energetycznej obiektów, w tym wymiany lub modernizacji źródła energii, mającej na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji), przedsięwzięć zakładających zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach (w tym modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie) oraz wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe.
Przykładowe przedsięwzięcia:

  1. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową dostarczaną do budynku na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
  2. wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła,
  3. wymiana lub modernizacja źródła energii w celu zmniejszenia strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej,
  4. inwestycje w urządzenia do ogrzewania z zastrzeżeniem, że wsparcie może zostać udzielone jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest uzasadnione ekonomicznie oraz że finansowanie w OZE oraz w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe jest możliwe jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach jako element projektu,
  5. modernizacja systemu wentylacji lub klimatyzacji skutkująca zmniejszeniem strat ciepła,
  6. wymiana oświetlenia oraz innych urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie budynku.

Więcej informacji: https://www.warr.pl/pozyczka-na-efektywnosc-energetyczna-w-msp/


Edytowano: 10.12.2019 o 09:18

Wstecz

do góry