Pakiet pomocowy dla świdnickich przedsiębiorców


Radni miejscy przyjęli pakiet uchwał – ulg w postaci: obniżenia lub odstąpienia od pobierania czynszu za najem lokali użytkowych, odroczenia płatności lub rozłożenia na raty czynszu dzierżawnego od gruntów stanowiących własność Gminy Miasto Świdnica; przedłużenia terminów płatności rat oraz zwolnień z podatku od nieruchomości, przygotowany przez Prezydent Miasta Świdnicy.

 - Ogłoszenie 13 marca br. w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego spowodowało, że szereg przedsiębiorców z dnia na dzień początkowo ograniczyło prowadzoną przez siebie działalność, a następnie praktycznie zaprzestało jej  prowadzenia.  Sytuacja  ta  powoduje  gwałtowne  pogorszenie  kondycji  finansowej przedsiębiorców, a  zaproponowane przeze mnie formy pomocy  mają  za  zadanie  wsparcie ich  w tym trudnym okresie i pośrednio - ochronę miejsc pracy – mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.

Jednym z podstawowych  sposobów,  który  pozwala  organowi  wykonawczemu  gminy  na  wsparcie przedsiębiorców,  jest  możliwość  ich  odciążenia  w  ponoszeniu  poszczególnych  należności  wobec gminy. Przyjęty przez świdnickich radnych pakiet pomocy obejmie:

  • Odstąpienie od pobierania czynszu lub obniżenie czynszu za najem lokali użytkowych będących własnością Gminy Miasto Świdnica, odroczenie płatności lub rozłożenie na raty czynszu dzierżawnego od gruntów, stanowiących własność Gminy Miasto Świdnica

Odstąpienie od pobierania czynszu za najem lokali użytkowych, za okres od 1 kwietnia do 31 maja 2020 roku, może zostać udzielona przedsiębiorcy, który  według  stanu  na  dzień 1  marca 2020 roku prowadził działalność gospodarczą i zobowiązany został na podstawie przepisów szczególnych do faktycznego całkowitego zaprzestania jej prowadzenia.

Ulga, polegająca na obniżeniu czynszu za najem lokali użytkowych, za okres od 1  kwietnia  do 31 maja 2020 roku  może  zostać  udzielona przedsiębiorcom,  których płynność  finansowa  uległa  pogorszeniu na skutek  spadku obrotów gospodarczych, w następstwie wystąpienia COVID-19, a przychody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej spadły o co najmniej 30%.

Ulga udzielana będzie w wysokości:

- 50% - jeżeli przychody spadły od 30% do 50% włącznie,

- 80% - jeżeli przychody spadły o więcej niż 50%.

Ulga, polegająca na odroczeniu płatności lub rozłożeniu na raty czynszu dzierżawnego od gruntów, może zostać udzielona przedsiębiorcy, którego płynność finansowa uległa  pogorszeniu  na  skutek  spadku  obrotów  gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID -19, a przychody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej spadły o co najmniej 30%. Ulga ta przysługuje  najwcześniej od 1 kwietnia  2020  r. a najpóźniej do dnia 30 listopada 2020 r.

  • Zwolnienie z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zwolnienie dotyczy podatku od nieruchomości należnego za okres kwiecień i maj 2020 roku, których terminy płatności upływają odpowiednio w kwietniu i maju 2020 roku. Będzie się mógł o nie ubiegać przedsiębiorca znajdujący się w grupie objętej całkowitym zakazem prowadzenia działalności gospodarczej w czasie obowiązywania stanu epidemii.

  • Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości

Osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą – termin płatności raty podatku od nieruchomości płatnej do dnia 15 czerwca 2020 roku przedłuża się do dnia 30 września 2020 roku. Natomiast osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym oraz spółkom niemającym osobowości prawnej - termin płatności rat podatku od nieruchomości płatnych do dnia 15  kwietnia 2020 roku, 15 maja 2020 roku i 15 czerwca 2020 roku przedłuża się do dnia 30 września 2020 roku.

Ulga ta dotyczy przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości, których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów gospodarczych w  następstwie wystąpienia COVID-19, z zastrzeżeniem, że nie posiadają oni zaległości w podatku od nieruchomości do końca lutego 2020 roku.

  • Wprowadzenia wyjątku od naliczania opłaty prolongacyjnej

Opłata prolongacyjna nie będzie naliczana w sytuacjach, gdy ulgi w spłacie zobowiązań  podatkowych powstały w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii i innego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Wymagane dokumenty – wnioski i oświadczenia, przedsiębiorcy będą mogli składać do Prezydenta  Miasta  Świdnicy, w terminie od wejścia w życie uchwał do 30 czerwca br.

Aktualne informacje odnośnie oferowanych form pomocy oraz procedur ich uzyskania można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy w zakładce „Koronawirus – informacje dla świdniczan” oraz pod numerami telefonów – tel. 74/ 856 29 81, 74/ 856 28 60, 605 762 069 i 502 431 874 w godz. 7:30 do 15:30.

Uruchomione zostaną także dodatkowe punkty wsparcia przedsiębiorców, w których pracownicy Urzędu Miejskiego doradzać będą zgłaszającym się osobom w zakresie rodzajów możliwej pomocy, czy  pomagać w wypełnieniu stosownych wniosków. Urzędnicy wspierać będą osoby prowadzące działalność tak długo, jak będzie istniała taka potrzeba.


do góry