...przejdź do "DLA BIZNESU"

  Miejski pakiet pomocowy Państwowy pakiet pomocowy

 

Od 5 listopada trwać będzie nabór na "Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP" - to ostatnia taka szansa!

aktualności gospodarcze >>

Szanowni Państwo, to ostatnia szansa na uzyskanie dotacji w wysokości 60%.

Tym razem wsparcie kierowane jest do Mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą krócej niż 2 lata.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu:

od godz. 8.00 dnia 5 listopada 2019 r. do godz. 15.00 dnia 7 stycznia 2020 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Przedmiot konkursu, w tym typy projektów podlegających dofinansowaniu:

są typy projektów w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje RPO WD 2014-2020 określone dla Działania  1.5 Poddziałania 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP– ZIT AW, którego celem szczegółowym jest zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MSP, Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP, np.: 

-wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;

-dokonaniu zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

Kwota alokacji do czasu rozstrzygnięcia naboru może ulec zmniejszeniu ze względu na pozytywnie rozpatrywane protesty w ramach poddziałania.

W trakcie trwania naboru (poprzez zmianę regulaminu konkursu) lub po rozstrzygnięciu konkursu IOK może zwiększyć kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie, z uwzględnieniem kolejności projektów na liście według liczby otrzymanych punktów oraz zasady równego traktowania (dofinansowanie wszystkich projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów albo dofinansowanie kolejno projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów oraz taką samą ocenę).

    Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 50.000 PLN;

    Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 500.000 PLN;

IOK rekomenduje przyjąć termin zakończenia realizacji projektu do 30 października 2022.

Wsparcie w konkursie do schematu 1.5.A będzie udzielane wyłącznie jako:  pomoc de minimis (w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020).

Intensywność wsparcia dla poszczególnych beneficjentów:

– do 60% wydatków objętych pomocą de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020.

Pomoc będzie przyznawana na inwestycje początkowe.

Inwestycja początkowa oznacza:

a) inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu; lub

b) nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.

Ocenie  podlegać będzie,  czy  projekt  przyczyni  się  do  wprowadzenia  innowacji  produktowej  lub procesowej.

Do oceny kryterium przyjmuje się następującą definicję: przez innowację należy rozumieć wprowadzenie do praktyki w gospodarce  nowego  lub znacząco ulepszonego rozwiązania  w  odniesieniu  do  produktu  (towaru  lub  usługi),  procesu.

Zgodnie z ww. definicją można rozróżnić:
– innowację  produktową  – oznaczającą  wprowadzenie  na  rynek  przez  dane  przedsiębiorstwo nowego  towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia;
– innowację procesową – oznaczającą wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy.

Ocena eksperta zostanie przeprowadzona na podstawie opisu wniosku o dofinansowanie i dokumentacji projektowej.

W konkursie nie jest możliwe dofinansowanie  wydatków przeznaczonych na innowację marketingową lub organizacyjną. 

W ramach powyższych kierunków wsparcia, możliwe będzie także dofinansowanie inwestycji prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, np. ograniczające materiało-, wodochłonność procesu produkcyjnego oraz wprowadzania nowoczesnych rozwiązań (technologii) dotyczących przeciwdziałaniu zmianom klimatu (np. rozwój zeroemisyjnych i niskoemisyjnych technologii), co w konsekwencji zapewni ograniczenie negatywnych skutków środowiskowych (z wyłączeniem wprowadzania technologii mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie).

W ramach powyższego schematu preferencje uzyskają projekty:

  • realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu;
  • wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny.

Zgodnie z załącznikiem do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020 Ramy  Strategiczne  na  rzecz  inteligentnych  specjalizacji Dolnego Śląska, do  obszarów inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląsk należą:

  • branża chemiczna i farmaceutyczna;
  • mobilność przestrzenna;
  • żywność wysokiej jakości;
  • surowce naturalne i wtórne;
  • produkcja maszyn  i  urządzeń, obróbka materiałów;
  • technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT).

Więcej informacji na http://www.ipaw.walbrzych.eu/skorzystaj-z-programu/ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/poddzialanie-1-5-2-rozwoj-produktow-i-uslug-w-msp-zit-aw-schemat-a-wsparcie-innowacyjnosci-produktowej-i-procesowej-msp-mikroprzedsiebiorstwa-prowadzace-dzialalnosc-gospodarcza-krocej-niz/

Edytowano: 29.10.2019 o 10:30

Wstecz

do góry