Można już składać wnioski w sprawie udostępnienia miejsc do handlu zniczami i kwiatami


Wnioski w sprawie udostępnienia miejsc do handlu zniczami i kwiatami w dniach od 26 października do 2 listopada br. na terenie miasta Świdnicy przy alei Brzozowej, ulicy Łukasińskiego oraz ulicy Słowiańskiej można składać do 10 października br. w pok. nr 1 Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Po upływie tego terminu nie będą one przyjmowane,  a niekompletne nie będą uwzględnione w losowaniu miejsc.

Przedsiębiorca może złożyć tylko jeden wniosek zgłoszeniowy uczestnictwa w losowaniu miejsc do handlu. Powinien on zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, adres, datę jego sporządzenia oraz wskazanie miejsca oraz okresu prowadzenia  handlu.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

          1/ w zależności od charakteru prawnego przedsiębiorcy:

  1. w  przypadku osób fizycznych - wydruk CEIDG,
  2. w przypadku spółek prawa handlowego oraz innych osób prawnych – wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
  3. w przypadku producentów rolnych – decyzja o wymiarze podatku rolnego za rok bieżący oraz dowód jego opłaty,

 2/ NIP, REGON /kserokopia/,

3/ oświadczenie,  że wnioskodawca nie zalega z płatnościami wobec gminy, ZUS lub KRUS,

 4/ zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec Urzędu  Skarbowego,

Losowanie miejsc do handlu odbędzie w poniedziałek, 15 października o godz. 9.00 w  sali narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy.
do góry