Listopadowe obrady Rady Miejskiej


Listopadowe obrady Rady MiejskiejSesję Rady Miejskiej w Świdnicy zaplanowano tym razem na piątek, 30 listopada. Sesja rozpocznie się o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 47 (budynek Urzędu Stanu Cywilnego). 

PORZĄDEK OBRAD:
 

 1. Otwarcie XXII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku XXII sesji Rady Miejskiej.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej.
 5. Uchwalenie podatków lokalnych na 2013 rok – (zał. nr 1, proj. XXII/: 5, 6, 7).
 6. Analiza demograficzna, wskaźniki dla miasta Świdnicy za okres 2002-2011.
 7. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie - (zał. nr 1, proj. XXII/: 1-3, 8-12).
 8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 25.10.2012 r.
 9. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
 10. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
 11. Zakończenie XXII sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

W godz. 16.00 – 16.30 – przewidziano wystąpienia mieszkańców miasta. Wykaz projektów uchwał na XXII sesję Rady Miejskiej 


 

 • XXII/1 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną na 2013 rok” 
 • XXII/2 w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 4 w Świdnicy 
 • XXII/3 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Tadeusza Bortnika na Prezesa Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Świdnicy 
 • XXII/5 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
 • XXII/6 w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości 
 • XXII/7 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 
 • XXII/8 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy 
 • XXII/9 w sprawie zmiany budżetu 
 • XXII/10 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Spółka z o.o. na lata 2013 – 2017 
 • XXII/11 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miasto Świdnica 
 • XXII/12 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości zabudowanej, położonej w Świdnicy przy ulicy Adama Mickiewicza 1-3.

   

do góry