Inwentaryzacja azbestu w Świdnicy


We wtorek, 28 lipca rozpoczną się prace związane z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest na terenie Świdnicy. W związku z tym Urząd Miasta prosi mieszkańców o umożliwienie wejścia na posesję osobom, które będą prowadzić w/w inwentaryzację - pracownikom firmy: Laboratorium Wiedzy.

 

Ministerstwo Rozwoju realizując zadania przyjęte w "Programie Oczyszczania kraju z Azbestu na lata 2009-2032" ogłosiło konkurs na dofinansowanie m.in. wykonania inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenach gmin. Biuro Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świdnicy wzięło udział w tym konkursie i podpisało porozumienie z Ministerstwem Rozwoju na przyznanie dotacji w wysokości 80 % kosztów realizacji zadania. Wyłoniona w drodze postępowania ofertowego firma Laboratorium Wiedzy z Rudnika nad Sanem wykona na terenie Świdnicy inwentaryzację wyrobów zawierających azbest wraz z oceną stanu technicznego. Ponadto wprowadzi uzyskane dane do Bazy Azbestowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz na podstawie wytycznych i pozyskanych informacji opracuje program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Świdnica.

- Kontroli poddane zostaną głównie tereny ogrodów działkowych oraz garaży, które budowane były w latach 60-tych i 70-tych ubiegłego wieku. W ich konstrukcji wykorzystywano wtedy cementowe płyty faliste i płytki z azbestem, którymi kryto najczęściej dach. Azbest jest bardzo szkodliwy dla naszego zdrowia. Wywołuje przede wszystkim tak zwaną azbestozę objawiającą się dusznościami i uporczywym kaszlem. Jest także czynnikiem poważnie zwiększającym ryzyko zachorowania na raka płuc, opłucnej lub krtani – mówi Hubert Kozłowski, z Biura Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Posiadanie przez Gminę w/w programu warunkuje starania o pozyskanie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie azbestu.


do góry