A
A+
A-

Inicjatywy mieszkańców - pomysły do 20 sierpnia


Inicjatywy mieszkańców – pomysły do 20 sierpnia

W ramach inicjatywy lokalnej do 20 sierpnia mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły. To nowa forma współpracy samorządu i mieszkańców służąca pobudzaniu ich aktywności. Mieszkańcy, którzy uznają, że na terenie miasta konieczna jest określona inwestycja lub innego typu działanie i chcą czynnie uczestniczyć w realizacji pomysłu mogą wystąpić z wnioskiem w tej sprawie do Prezydenta Świdnicy. Mogą to zrobić jako grupa nieformalna lub za pośrednictwem lokalnej organizacji pozarządowej.

Na początek miasto przeznaczyło na realizację tego pomysłu 50 tys. zł., z czego 30 tys. zł na inicjatywy związane z inwestycjami, a 20 tys. zł na projekty tzw. „miękkie”. Pomysły można zgłaszać do 20 sierpnia na specjalnym wniosku (wniosek w załączeniu).

Zakres zadań, które będą realizowane poprzez inicjatywę lokalną mogą obejmować m.in. oświatę i wychowanie, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (obejmującą w szczególności: budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury), kulturę, sztukę, podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turystykę, ekologię, a także działania związane z porządkiem i bezpieczeństwem publicznym, działalność charytatywną czy promocję i organizację wolontariatu (szczegółowy wykaz zadań znajduje się w regulaminie).

Ważne jest to, że w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy przychodzą nie tylko z pomysłem na realizację konkretnego przedsięwzięcia, ale deklarują współudział w jego realizacji. Współudział może polegać na świadczeniu pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych.

Przy realizacji inicjatywy lokalnej samorząd nie może przekazać mieszkańcom lub organizacjom pieniędzy. Wspiera ich w inny sposób: rzeczowo lub organizacyjnie. Jeśli jednak jakieś zadanie będzie wymagało wkładu finansowego z budżetu miejskiego, to nie trafi on do wnioskodawców, tylko będzie wydatkowany bezpośrednio przez samorząd na konkretny, wskazany w ramach inicjatywy cel.

Aby otrzymać wsparcie w ramach inicjatywy lokalnej konieczne jest złożenie wniosku w terminie do 20 sierpnia, w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Świdnicy (ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica) lub w formie elektronicznej na adres um@um.swidnica.pl, przy czym wniosek musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Do wniosku składanego przez grupę inicjatywną, należy dołączyć m.in. listę osób wchodzących w skład grupy inicjatywnej, w imieniu których wniosek jest składany.

Złożone wnioski będą następnie weryfikowane przez powołany przez prezydenta Zespół Roboczy. Wnioski, które uzyskają największą liczbę punktów zostaną skierowane do realizacji.


do góry