Informacje o terminie przetargów są umieszczane na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świdnicy oraz na stronie www.nieruchomosci-swidnica.pl (wersja desktop)

Informacji udzielają:

Sprzedaż gruntów

Małgorzata Synowiec - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
tel. +48 74 856 28 84 / e-mail: geodezja@um.swidnica.pl

Sprzedaż mieszkań, lokali użytkowych i budynków
Paulina Jeżewska - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
tel. +48 74 856 28 67 / e-mail: p.jezewska@um.swidnica.pl

Wsparcie dla Inwestora
Paula Pilarska-Skoruch - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego
tel. +48 74 856 28 60 / e-mail: p.skoruch@um.swidnica.pl

 

Przetargi i rokowania odbywają się w sali 305 – III p.
Numer konta na które należy wpłacać wadium na zakup nieruchomości:
Gmina Miasto Świdnica | Bank Pekao S. A. I O/Świdnica Rynek 30 | 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724

 

Informacje na temat procedury
Szczegółowe informacje na temat procedury do uzyskania w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów pok. 124 - I piętro – Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.
 
Monika Naskręt - Kozak - tel. 74 856-28-50 e-mail: mbp@um.swidnica.pl m.naskret-kozak@um.swidnica.pl
Katarzyna Wrona - tel. 74 856-29-24 e-mail: mbp@um.swidnica.pl k.wrona@um.swidnica.pl

 

Oglądanie mieszkań i lokali użytkowych:
Miejski Zarząd Nieruchomości - Dział Czynszowy -  tel. +48 74 852-40-71

 

Oferty najmu nieruchomości
 

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy dysponuje wykazem lokali użytkowych do najmu w drodze przetargu oraz oferty poprzetargowej. Wykaz tych lokali jest dostępny w siedzibie ww. Wydziału Urzędu Miejskiego – II piętro pokój 220. Wykaz do pobrania ( plik pdf).

 

Oferty sprzedaży nieruchomości
 

zobacz więcej na stronie www.nieruchomosci-swidnica.pl


 

Ogłoszone przetargi

 

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY oraz KOLEJNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NR P- 32/VI/19 DOTYCZĄCY: „Oddania w najem lokali użytkowych usytuowanych w zasobach komunalnych Miasta Świdnicy”.


PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICY

UL. ARMII KRAJOWEJ 49, 58-100 ŚWIDNICA TEL. 74/856-28-00

OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY oraz KOLEJNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NR P- 32/VI/19

DOTYCZĄCY: „Oddania w najem lokali użytkowych usytuowanych w zasobach komunalnych Miasta Świdnicy”.

 

1. II przetarg ustny nieograniczony

Nazwa lokalu

pow.

m2

stawka za m2/m-c

wadium

godzina

licytacji

1. Różana 1 – (2 pomieszczenia, I piętro)

 

Lokal nie podlega prywatyzacji.

 

Lokal zlokalizowany jest na obszarze, na którym obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania miasta Świdnicy „Śródmieście – południe” zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej nr XLVI/546/10 z dnia 16 czerwca 2010 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 sierpnia 2010 r. poz. 2211.. Zgodnie z ustaleniami planu przedmiotowy lokal znajduje się w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem I1.1/UUtereny zabudowy usługowej handlu detalicznego i usług.*

 

 

 

37,27 m2

+

19,49 m2

(części wspólne) 

15,00 zł

560,00 zł

10:00

2. Kotlarska 5A – (4 pomieszczenia)

 

Lokal nie podlega prywatyzacji.

 

Lokal zlokalizowany jest na obszarze, na którym obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania miasta Świdnicy „Śródmieście – południe” zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej nr XLVI/546/10 z dnia 16 czerwca 2010 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 sierpnia 2010 r. poz. 2211.. Zgodnie z ustaleniami planu przedmiotowy lokal znajduje się w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem H1.3/UM – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.*

 

 

 

64,70 m2

15,00 zł

1000,00 zł

10:15

 

2. Kolejny przetarg ustny nieograniczony

Nazwa lokalu

pow.

m2

stawka za m2/m-c

wadium

godzina

licytacji

1. Rynek 38 – lokal użytkowy – (3 pomieszczenia, I piętro) plus części wspólne: (łazienka, wc, korytarz)

 

Lokal nie podlega prywatyzacji.

 

Lokal zlokalizowany jest na obszarze, na którym obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania miasta Świdnicy „Śródmieście – południe” zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej nr XLVI/546/10 z dnia 16 czerwca 2010 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 sierpnia 2010 r. poz. 2211.. Zgodnie z ustaleniami planu przedmiotowy lokal znajduje się w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 10/KDPL, dla którego ustala się przeznaczenie podstawowe: istniejące ulice publiczne układu obsługowego, w tym budowle i zagospodarowanie im przynależne.

Przeznaczenie dopuszczone to:

- teren zabudowy usługowej kultury (UK),

- teren zabudowy usługowej, handlu detalicznego i usług (UU),

- teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW).*

 

69,58 m2

+

24,18 m2

(części wspólne) 

15,00 zł

1050,00 zł

10:30

2. Kolejowa 5 – lokal użytkowy – (2 pomieszczenia)

 

Lokal nie podlega prywatyzacji.

 

Lokal zlokalizowany jest na obszarze, na którym obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania miasta Świdnicy „ul. Ofiar Oświęcimskich” zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej nr VIII/56/15 z dnia 29 maja 2015 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 czerwca 2015 r. poz 2627. Zgodnie z ustaleniami planu przedmiotowy lokal znajduje się w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 11/MWU, dla którego ustala się przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i zabudowa usługowa.*

 

43,90 m2

4,00 zł

180,00 zł

10:45

 

*Informacja- pełny tekst Planu w formie uchwały oraz rysunku planu podlegają upublicznieniu na stronach internetowych tut. Urzędu w ogólnie dostępnym Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.bip.um.swidnica.pl, w zakładce „Architektura i urbanistyka”→ „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego”.

 

Do wylicytowanej stawki zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Miesięczną opłatę za najem ww. lokali będzie stanowić iloczyn powierzchni użytkowej i ustalonej
w przetargu stawki plus podatek VAT.

Wadium na w/w przetarg należy wpłacać przed licytacją w kasie Urzędu Miejskiego Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, a dowód wpłaty wadium okazać komisji przetargowej. Wadium najemcy zostanie wliczone w poczet czynszu, zaś pozostałym licytantom zostanie zwrócone natychmiast po przetargu. Brak dowodu wpłaty wadium nie uprawnia do brania udziału w przetargu.

 

Wszelkie prace remontowe obciążają przyszłego najemcę a ich koszt nie podlega zwrotowi.

Podpisanie umowy najmu poprzedzone jest wpłatą kaucji w wysokości 3 miesięcznego czynszu.

 

Przed zawarciem umowy najmu, wynajmujący zażąda od najemcy weksla in blanco z deklaracją wekslową oraz wyrażenia zgody współmałżonka na zaciąganie zobowiązań wynikających z umowy najmu.

 

Licytant, który wygra przetarg ma obowiązek podpisać umowę najmu w ciągu 7 dni od przetargu, pod rygorem utraty wadium oraz unieważnienia wyniku przetargu.

 

W lokalach obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia działalności w zakresie gier na automatach oraz gier na automatach o niskich wygranych, jak również jakiejkolwiek działalności w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych.

 

W lokalach obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia działalności handlowej, promocyjnej

i informacyjnej produktami powodującymi lub mogącymi powodować działania podobne do

substancji psychotropowych lub odurzających, w szczególności tzw. „dopalaczami”, nawet jeśli nie są to produkty przeznaczone do spożycia.

 

Wszelkiego rodzaju reklamy umieszczane na fasadach budynków lub szybach/ witrynach lokali wymagają odrębnych pozwoleń wydawanych na wniosek najemców lub właścicieli lokali przez Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

 

Przetarg nr P-32/VI/19 odbędzie się dnia 11-06-2019 r. punktualnie o godzinach podanych w ogłoszeniu w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47.

Uczestnicy licytacji proszeni są o wcześniejsze przybycie w celu rejestracji.

 

Oglądanie lokali - w dni robocze od godz. 08:00 do 15:00 po telefonicznym uzgodnieniu terminu
z Panią Ewą Tomaszewską lub Elżbietą Laskowską, Wydział Eksploatacji Czynszowej, Miejski Zarząd Nieruchomości w Świdnicy numer telefonu 74 852-40-71.

Szczegółowe informacje o Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Architektury pok. 209 tel. 74 856-28-64, 74 856 -29-44

Dodatkowe informacje - można uzyskać pod numerem telefonu 74 856-29-48 w godz. od 8:00 do 15:00 u pani Karoliny Chłoń.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w całości lub części z podaniem uzasadnionej przyczyny.

 

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica. Kontakt 74/856-28-00, e-mail um@um.swidnica.pl.
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Kinga Milczarek. Kontakt z inspektorem możliwy jest telefonicznie 74/856-28-23, osobiście w budynku Urzędu przy ul. Armii Krajowej 49 lub na adres e-mail iod@um.swidnica.pl.
  3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji procedury przetargowej.
  4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane osób fizycznych, niezbędne do przeprowadzenia przetargu na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 t.j), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), oraz Uchwały nr VIII/105/03 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie ustalania zasad zarządu mieniem Gminy Miasto Świdnica w zakresie najmu lokali użytkowych.
  5. Dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy. Ponadto przechowywane będą w celach archiwalnych w okresach wymaganych przepisami prawa.
  6. Posiadanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania zadań Gminy Miasto Świdnica.
  7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane posiadają prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  8. Osobom tym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  9. Urząd Miejski w Świdnicy nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w postaci profilowania.

 

 

Sporządziła: M.Prorok-Jurek

 
do góry