Informacje o terminie przetargów są umieszczane na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świdnicy oraz na stronie www.nieruchomosci-swidnica.pl (wersja desktop)

Informacji udzielają:

Sprzedaż gruntów

Małgorzata Synowiec - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
tel. +48 74 856 28 84 / e-mail: geodezja@um.swidnica.pl

Sprzedaż mieszkań, lokali użytkowych i budynków
Paulina Jeżewska - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
tel. +48 74 856 28 67 / e-mail: p.jezewska@um.swidnica.pl

Wsparcie dla Inwestora
Paula Pilarska-Skoruch - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego
tel. +48 74 856 28 60 / e-mail: p.skoruch@um.swidnica.pl

Przetargi i rokowania odbywają się w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy 58-100 Świdnica, ul. Armii Krajowej 47.
Numer konta na które należy wpłacać wadium na zakup nieruchomości:
Gmina Miasto Świdnica | Bank Pekao S. A. I O/Świdnica Rynek 30 | 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724

 

Informacje na temat procedury
Szczegółowe informacje na temat procedury do uzyskania w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów pok. 124 - I piętro – Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Małgorzata Prorok - Jurek - tel. 74 856-29-24 e-mail: mbp@um.swidnica.pl m.prorok@um.swidnica.pl
Monika Naskręt - Kozak - tel. 74 856-28-50 e-mail: mbp@um.swidnica.pl m.naskret-kozak@um.swidnica.pl
Katarzyna Wrona - tel. 74 856-28-50 e-mail: mbp@um.swidnica.pl k.wrona@um.swidnica.pl

Oglądanie mieszkań i lokali użytkowych:
Miejski Zarząd Nieruchomości - Dział Czynszowy -  tel. +48 74 852-40-71

Terminy ogłądania nieruchomości:
Paulina Jeżewska - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
tel. +48 74 856-28-67 / e-mail: p.jezewska@um.swidnica.pl

Oferty najmu nieruchomości
 

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy dysponuje wykazem lokali użytkowych do najmu w drodze przetargu oraz oferty poprzetargowej. Wykaz tych lokali jest dostępny w siedzibie ww. Wydziału Urzędu Miejskiego – II piętro pokój 220. Wykaz do pobrania ( plik pdf).

 

Oferty sprzedaży nieruchomości
 

zobacz więcej na stronie www.nieruchomosci-swidnica.pl


 

Ogłoszone przetargi

 

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NR P- 65/IX/20 DOTYCZĄCY: „Oddania w najem lokali użytkowych usytuowanych w zasobach komunalnych Miasta Świdnicy”.


PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICY

UL. ARMII KRAJOWEJ 49, 58-100 ŚWIDNICA TEL. 74/856-28-00

OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NR P- 65/IX/20

DOTYCZĄCY: „Oddania w najem lokali użytkowych usytuowanych w zasobach komunalnych Miasta Świdnicy”.

 

Nazwa lokalu

pow.

m2

stawka za m2/m-c

wadium

godzina

licytacji

1. Folwarczna (cz. dz. gr. nr 1106, Obr. 4, Śródmieście) – garaż – (1 pomieszczenie)

 

Lokal nie podlega prywatyzacji.

 

Lokal zlokalizowany jest na obszarze, na którym obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania miasta Świdnicy „Śródmieście – północ” zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Świdnicy nr XII/145/11 z dnia 25 listopada 2011 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 stycznia 2012 r. poz. 68. Zgodnie z ustaleniami planu przedmiotowy lokal znajduje się w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem J2.11/UO – tereny zabudowy usługowej oświaty.*

 

I przetarg odbył się w dniu 02 lipca 2020 r.

 

 

13,26 m2

 

10,00 zł

140,00 zł

10:00

2. Folwarczna (cz. dz. gr. nr 1106, Obr. 4, Śródmieście) – garaż – (1 pomieszczenie)

 

Lokal nie podlega prywatyzacji.

 

Lokal zlokalizowany jest na obszarze, na którym obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania miasta Świdnicy „Śródmieście – północ” zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Świdnicy nr XII/145/11 z dnia 25 listopada 2011 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 stycznia 2012 r. poz. 68. Zgodnie z ustaleniami planu przedmiotowy lokal znajduje się w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem J2.11/UO – tereny zabudowy usługowej oświaty.*

 

I przetarg odbył się w dniu 02 lipca 2020 r.

 

14,25 m2

10,00 zł

150,00 zł

10:30

3. Folwarczna (cz. dz. gr. nr 1106, Obr. 4, Śródmieście) – garaż – (1 pomieszczenie)

 

Lokal nie podlega prywatyzacji.

 

Lokal zlokalizowany jest na obszarze, na którym obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania miasta Świdnicy „Śródmieście – północ” zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Świdnicy nr XII/145/11 z dnia 25 listopada 2011 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 stycznia 2012 r. poz. 68. Zgodnie z ustaleniami planu przedmiotowy lokal znajduje się w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem J2.11/UO – tereny zabudowy usługowej oświaty.*

 

I przetarg odbył się w dniu 02 lipca 2020 r.

 

 

 

 

 

 

14,79 m2

 

 

 

 

 

 

10,00 zł

 

 

 

 

 

 

150,00 zł

 

 

 

 

 

 

11:00

*Informacja- pełny tekst Planu w formie uchwały oraz rysunku planu podlegają upublicznieniu na stronach internetowych tut. Urzędu w ogólnie dostępnym Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.bip.um.swidnica.pl, w zakładce „Architektura i urbanistyka”→ „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego”.


 

Do wylicytowanej stawki zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Miesięczną opłatę za najem ww. lokali będzie stanowić iloczyn powierzchni użytkowej i ustalonej
w przetargu stawki plus podatek VAT.

 

Wadium w ww. wysokości winno być wniesione w pieniądzu do dnia 04.09.2020 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.


 

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w licytacji. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.

 

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

Jednocześnie Sprzedający przypomina, że od czynności udzielenia pełnomocnictwa lub prokury należy uiścić opłatę skarbową zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1000, t.j), z wyłączeniem podmiotów zwolnionych z tego obowiązku.


 

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu najmu.

 

Wszelkie prace remontowe obciążają przyszłego najemcę a ich koszt nie podlega zwrotowi.

Podpisanie umowy najmu poprzedzone jest wpłatą kaucji w wysokości 3 miesięcznego czynszu.

Przed zawarciem umowy najmu, wynajmujący zażąda od najemcy weksla in blanco z deklaracją wekslową oraz wyrażenia zgody współmałżonka na zaciąganie zobowiązań wynikających z umowy najmu.

 

Licytant, który wygra przetarg ma obowiązek podpisać umowę najmu w ciągu 7 dni od przetargu, pod rygorem utraty wadium oraz unieważnienia wyniku przetargu.

 

W lokalach obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia działalności w zakresie gier na automatach oraz gier na automatach o niskich wygranych, jak również jakiejkolwiek działalności w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych.

 

W lokalach obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia działalności handlowej, promocyjnej

i informacyjnej produktami powodującymi lub mogącymi powodować działania podobne do

substancji psychotropowych lub odurzających, w szczególności tzw. „dopalaczami”, nawet jeśli nie są to produkty przeznaczone do spożycia.

 

Wszelkiego rodzaju reklamy umieszczane na fasadach budynków lub szybach/ witrynach lokali wymagają odrębnych pozwoleń wydawanych na wniosek najemców lub właścicieli lokali przez Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury Urzędu Miejskiego w Świdnicy.


 

Przetarg nr P-65/IX/20 odbędzie się dnia 08-09-2020 r. punktualnie o godzinach podanych w ogłoszeniu w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47.

Uczestnicy licytacji proszeni są o punktualne przybycie.


 

Oglądanie lokali - w dni robocze od godz. 08:00 do 15:00 po telefonicznym uzgodnieniu terminu
z Panią Ewą Tomaszewską lub Elżbietą Laskowską, Wydział Eksploatacji Czynszowej, Miejski Zarząd Nieruchomości w Świdnicy numer telefonu 74 852-40-71.

Szczegółowe informacje o Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Architektury pok. 209 tel. 74 856-28-64, 74 856 -29-44

Dodatkowe informacje - można uzyskać pod numerem telefonu 74 856-28-76 w godz. od 8:00 do 15:00 u pani Karoliny Chłoń.


 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w całości lub części z podaniem uzasadnionej przyczyny.


 

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica. Kontakt 74/865 28 00, e-mail um@um.swidnica.pl.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Kinga Milczarek. Kontakt z inspektorem możliwy jest telefonicznie 74 856 28 23, osobiście w budynku Urzędu przy ul. Armii Krajowej 49 lub na adres e-mail iod@um.swidnica.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji usług.

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane osób fizycznych, niezbędne do przeprowadzenia przetargu na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2020 r. poz.65 t.j) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

5. Dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy. Ponadto przechowywane będą w celach archiwalnych w okresach wymaganych przepisami prawa.

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania zadań Gminy Miasto Świdnica.

7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane posiadają prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8. Osobom tym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

9. Urząd Miejski w Świdnicy nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w postaci profilowania.


 

Sporządziła: M.Prorok-Jurek

 


 


 


 


 
do góry