Informacje o terminie przetargów są umieszczane na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świdnicy oraz na stronie www.nieruchomosci-swidnica.pl (wersja desktop)

Informacji udzielają:

Sprzedaż gruntów

Małgorzata Synowiec - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
tel. +48 74 856 28 84 / e-mail: geodezja@um.swidnica.pl

Sprzedaż mieszkań, lokali użytkowych i budynków
Paulina Jeżewska - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
tel. +48 74 856 28 67 / e-mail: p.jezewska@um.swidnica.pl

Wsparcie dla Inwestora
Paula Pilarska-Skoruch - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego
tel. +48 74 856 28 60 / e-mail: p.skoruch@um.swidnica.pl

Przetargi i rokowania odbywają się w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy 58-100 Świdnica, ul. Armii Krajowej 47.
Numer konta na które należy wpłacać wadium na zakup nieruchomości:
Gmina Miasto Świdnica | Bank Pekao S. A. I O/Świdnica Rynek 30 | 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724

 

Informacje na temat procedury
Szczegółowe informacje na temat procedury do uzyskania w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów pok. 124 - I piętro – Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Małgorzata Prorok - Jurek - tel. 74 856-29-24 e-mail: mbp@um.swidnica.pl m.prorok@um.swidnica.pl
Monika Naskręt - Kozak - tel. 74 856-28-50 e-mail: mbp@um.swidnica.pl m.naskret-kozak@um.swidnica.pl
Katarzyna Wrona - tel. 74 856-28-50 e-mail: mbp@um.swidnica.pl k.wrona@um.swidnica.pl

Oglądanie mieszkań i lokali użytkowych:
Miejski Zarząd Nieruchomości - Dział Czynszowy -  tel. +48 74 852-40-71

Terminy ogłądania nieruchomości:
Paulina Jeżewska - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
tel. +48 74 856-28-67 / e-mail: p.jezewska@um.swidnica.pl

Oferty najmu nieruchomości
 

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy dysponuje wykazem lokali użytkowych do najmu w drodze przetargu oraz oferty poprzetargowej. Wykaz tych lokali jest dostępny w siedzibie ww. Wydziału Urzędu Miejskiego – II piętro pokój 220. Wykaz do pobrania ( plik pdf).

 

Oferty sprzedaży nieruchomości
 

zobacz więcej na stronie www.nieruchomosci-swidnica.pl


 

Ogłoszone przetargi

 

I przetarg ustny ograniczony P-62/VIII/20 na sprzedaż: - prawa użytkowania wieczystego działki nr 125 o powierzchni 0,0202 ha położonej przy ul. Kliczkowskiej w Świdnicy (obręb 3, AM 7) przezn. na poprawienie warunków zagos. nieruch.


Prezydent Miasta Świdnicy

ul. Armii Krajowej nr 49, 58-100 Świdnica, tel. 74 856-28-00 fax 74 852-32-00 ogłasza:

I przetarg ustny ograniczony P-62/VIII/20 na sprzedaż:

- prawa użytkowania wieczystego działki nr 125 o powierzchni 0,0202 ha położonej przy ul. Kliczkowskiej w Świdnicy (obręb 3, AM 7) przeznaczonej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, skierowany do właścicieli i użytkownika wieczystego nieruchomości przyległych położonych przy ulicy Kliczkowskiej 54 w Świdnicy.

 

 

1. działka nr 125 ul. Kliczkowska

 

Nieruchomość położona przy ul. Kliczkowskiej w Świdnicy (obręb 3, AM 7) - działka nr 125 o powierzchni 0,0202 ha, stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Świdnica do dnia 05.12.2089 roku. Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00043687/8. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

 

Gmina Miasto Świdnica jako użytkownik wieczysty działki nr 125, która ze względu na wielkość, kształt i położenie nie spełnia warunków samodzielnej nieruchomości, przeznacza do zbycia prawo użytkowania wieczystego tej działki z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości bezpośrednio do niej przylegających – działki nr 124 lub 126 położonych przy ul. Kliczkowskiej w Świdnicy.

 

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki nr 125 odbędzie się w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli działki nr 124 i użytkownika wieczystego działki nr 125. Aktualnie opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego w 2019 roku za działkę nr 125 wynoszą 182,10 zł. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok począwszy od roku następnego po zakupie działki.

 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta dla obszaru „Zarzecze II”, który został zatwierdzony uchwałą nr XLI/468/14 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 czerwca 2014 roku, działka nr 125 oznaczona jest na rysunku planu symbolem 3.M/U z przeznaczeniem podstawowym jako tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, z dopuszczeniem realizacji obu lub tylko jednego przeznaczenia, dopuszcza się wyłącznie usługi użyteczności publicznej.

 

Przedmiotowa działka stanowiła dotychczas teren użytkowany jako część parkingu samochodowego. Położona jest w pobliżu rzeki Bystrzycy w odległości około 40 m od obwałowań pasa brzegowego rzeki.

 

Na podstawie Map Zagrożenia Powodziowego, sporządzonych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, a przekazanych przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ustalono, że działka nr 125 zlokalizowana jest w granicach obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi i znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi na tym obszarze jest średnie i wynosi raz na 100 lat, co skutkuje ograniczeniami w zabudowie i zagospodarowaniu działki nr 125 i obowiązują zakazy określone w ustawie z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne.

 

Z wnioskiem o wydanie decyzji zwalniającej od ww. zakazów należy wystąpić do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu przedkładając charakterystykę planowanych działań wraz z podstawowymi danymi technicznymi i opisem planowanej technologii robót oraz mapą sytuacyjno – wysokościową z naniesionym schematem planowanych obiektów i robót. Dokonując uzgodnień, Wody Polskie uwzględniają prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi, poziom zagrożenia powodziowego, proponowaną zabudowę i zagospodarowanie terenu położonego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, a także jego aktualne zagospodarowanie i dotychczasowe przeznaczenie.

Uzgodnienia te występują w formie decyzji, w której określane zostaną wymagania lub warunki dla planowanej zabudowy oraz planowanego zagospodarowania terenu położonego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

 

Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art.67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla zbywanego prawa użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości cenę brutto w wysokości:

 

działka nr 125 o pow. 0,0202ha

13 530,00zł brutto - 11 000,00 zł netto + 23% VAT tj. 2530,00zł

/słownie: trzynaście tysięcy pięćset trzydzieści złotych/.

 


 

Dla działki przeznaczonej do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.

 

Przedmiotowa działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu i decyzją Starosty wydawaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów.

 

Przedmiotowa działka nie stanowi gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu przepisów z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne.

 

Wadium 2 000,00 zł

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów, pok. 124, I p. w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica w terminie do dnia 14.08.2020 r. do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie pisemnego zgłoszenia do przetargu. (Może zostać wykorzystany druk formularza- zał. nr 1).

 

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Wydziału Zamówień Publicznych i Przetargów obok pokoju 124 I p. do dnia 19.08.2020 r.

 

Przetarg Nr P-62/VIII/20 odbędzie się w dniu 20-08-2020 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00.

 

Uczestnicy licytacji proszeni są o punktualne przybycie.

 

Obowiązuje postąpienie w wysokości 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Wadium w ww. wysokości winno być wniesione w pieniądzu do dnia 14.08.2020 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.


 

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w licytacji. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

Jednocześnie Sprzedający przypomina, że od czynności udzielenia pełnomocnictwa lub prokury należy uiścić opłatę skarbową zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1000, t.j), z wyłączeniem podmiotów zwolnionych z tego obowiązku.


 

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia przedmiotowej nieruchomości.

 

Organizator informuje, że nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w przetargu.


 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

 

Warunki dla nabywcy:

1. W ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

2. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium, nie podlega zwrotowi.

3. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości, ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej oraz wznowieniem i stabilizacją granic pokrywa nabywca nieruchomości.


 

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu został opublikowany w Gazecie Wyborczej, ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://um.swidnica.pl/pages/pl/urzad-miejski/sprzedaz-nieruchomosci.php, w Biuletynie Informacji www.bip.um.swidnica.pl w zakładce „Sprzedaż nieruchomości” oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń przy pok. 124 Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pok.228, tel. 74 856 28 84 oraz w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów, pok. 124, tel. 74 856 28 50 i 74 856 29 24.

 

 

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica. Kontakt 74/865 28 00, e-mail um@um.swidnica.pl.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Kinga Milczarek. Kontakt z inspektorem możliwy jest telefonicznie 74 856 28 23, osobiście w budynku Urzędu przy ul. Armii Krajowej 49 lub na adres e-mail iod@um.swidnica.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji usług.

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane osób fizycznych, niezbędne do przeprowadzenia przetargu na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2020 r. poz.65 t.j) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

5. Dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy. Ponadto przechowywane będą w celach archiwalnych w okresach wymaganych przepisami prawa.

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania zadań Gminy Miasto Świdnica.

7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane posiadają prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8. Osobom tym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

9. Urząd Miejski w Świdnicy nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w postaci profilowania.

 

 

Sporządziła: M.Prorok-Jurek

 

 
do góry