Informacje o terminie przetargów są umieszczane na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świdnicy oraz na stronie www.nieruchomosci-swidnica.pl (wersja desktop)

Informacji udzielają:

Sprzedaż gruntów

Małgorzata Synowiec - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
tel. +48 74 856 28 84 / e-mail: geodezja@um.swidnica.pl

Sprzedaż mieszkań, lokali użytkowych i budynków
Paulina Jeżewska - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
tel. +48 74 856 28 67 / e-mail: p.jezewska@um.swidnica.pl

Wsparcie dla Inwestora
Paula Pilarska-Skoruch - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego
tel. +48 74 856 28 60 / e-mail: p.skoruch@um.swidnica.pl

 

Przetargi i rokowania odbywają się w sali 305 – III p.
Numer konta na które należy wpłacać wadium na zakup nieruchomości:
Gmina Miasto Świdnica | Bank Pekao S. A. I O/Świdnica Rynek 30 | 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724

 

Informacje na temat procedury
Szczegółowe informacje na temat procedury do uzyskania w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów pok. 124 - I piętro – Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.
 
Monika Naskręt - Kozak - tel. 74 856-28-50 e-mail: mbp@um.swidnica.pl m.naskret-kozak@um.swidnica.pl
Katarzyna Wrona - tel. 74 856-29-24 e-mail: mbp@um.swidnica.pl k.wrona@um.swidnica.pl

 

Oglądanie mieszkań i lokali użytkowych:
Miejski Zarząd Nieruchomości - Dział Czynszowy -  tel. +48 74 852-40-71

 

Oferty najmu nieruchomości
 

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy dysponuje wykazem lokali użytkowych do najmu w drodze przetargu oraz oferty poprzetargowej. Wykaz tych lokali jest dostępny w siedzibie ww. Wydziału Urzędu Miejskiego – II piętro pokój 220. Wykaz do pobrania ( plik pdf).

 

Oferty sprzedaży nieruchomości
 

zobacz więcej na stronie www.nieruchomosci-swidnica.pl


 

Ogłoszone przetargi

 

I przetarg ustny nieograniczony P-5/II/19 na sprzedaż nieruchomości: - lokalu mieszkalnego przy ulicy Westerplatte 50/11 w Świdnicy, - lokalu mieszkalnego przy ulicy Bolesława Chrobrego nr 3/8 w Świdnicy


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Prezydent Miasta Świdnicy informuje
o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym P-5/II/19 na sprzedaż nieruchomości:

-     wolnego lokalu mieszkalnego nr 11, położonego przy ulicy Westerplatte nr 50 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu

-     wolnego lokalu mieszkalnego nr 8, położonego przy ulicy Bolesława Chrobrego nr 3 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu

1.  ul. Westerplatte 50/11

Wolny lokal mieszkalny nr 11 składający się z: jednego pokoju i kuchni o powierzchni 30,67 m², wc na półpiętrze ujęte w częściach wspólnych. Lokal mieszkalny usytuowany jest na III piętrze, tj. IV kondygnacji budynku wielorodzinnego przy ulicy Westerplatte nr 50, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 3183 o powierzchni 0,0421 ha, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą nr SW1S/00043358/3. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, ogrzewanie pierwotne piecowe – aktualnie brak pieców. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń. Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zarzecze-I” zatwierdzonego uchwałą nr XXVII/320/13 Rady Miejskiej                    w Świdnicy z dnia 7 czerwca 2013 r. dla obszaru 8.MWU – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami. Przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.

Cena lokalu mieszkalnego o pow. 30,67 m2 stanowi 90,96% ceny nieruchomości
i wynosi                                                                                            - 30 926,00 zł

Cena udziału w działce nr 3183 o pow. 421 m2 (4,68% całości) stanowi 9,04% ceny nieruchomości i wynosi                                                                       -   3 074,00 zł

Cena wywoławcza wynosi 34 000,00 zł.

Wadium 3 000,00 zł. Licytacja godz.10:00.

Informację przygotowano na podstawie uchwały nr L/519/98 z dnia 27 lutego 1998r. Rady Miejskiej w Świdnicy oraz zarządzenia nr 0050-263/2018 Prezydenta Miasta Świdnicy z 10 października 2018 roku.

2.  ul. Bolesława Chrobrego 3/8

Wolny lokal mieszkalny nr 8 składający się z: dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju  o powierzchni 41,40 m² + pomieszczenie przynależne komórka o powierzchni 16,23 m². Lokal mieszkalny usytuowany jest na II piętrze, tj. III kondygnacji budynku wielorodzinnego przy ulicy Bolesława Chrobrego nr 3, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 640 o powierzchni 0,0508 ha, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą nr SW1S/00030166/6. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i ogrzewanie piecowe. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń. Nabywca zobowiązuje się do ustanowienia służebności gruntowej w postaci prawa przejścia i przejazdu przez działkę numer 640 na rzecz każdoczesnego właściciela działek o numerach 637 i 638. Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – północ” zatwierdzonego uchwałą nr XII/145/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 listopada 2015 r. dla obszaru F1.6/UM – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami. Przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.

Cena lokalu mieszkalnego o pow. 41,40 m2 stanowi 87,03% ceny nieruchomości
i wynosi                                                                                            - 44 385,00 zł

Cena udziału w działce nr 640 o pow. 508 m2 (7,65% całości) stanowi 12,97% ceny nieruchomości i wynosi                                                                       -   6 615,00 zł

Cena wywoławcza wynosi 51 000,00 zł.

Wadium 5 000,00 zł. Licytacja godz.10:30.

Informację przygotowano na podstawie uchwały nr L/519/98 z dnia 27 lutego 1998r. Rady Miejskiej w Świdnicy oraz zarządzenia nr 0050-262/2018 Prezydenta Miasta Świdnicy z 10 października 2018 roku.

Obowiązuje postąpienie w wysokości 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium w ww. wysokościach winno być wniesione do dnia 21-02-2019 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego. Wadium wpłacone po terminie, o którym mowa powyżej, nie uprawnia do brania udziału w licytacji.

Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium przed licytacją.

Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia przedmiotowej nieruchomości.

Przetarg Nr P-5/II/19 odbędzie się w dniu 27-02-2019 r. w sali nr 305 w Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej nr 49 o godzinach licytacji wskazanych przy każdej z nieruchomości.

Uczestnicy licytacji proszeni są o przybycie z piętnastominutowym wyprzedzeniem w celu rejestracji.

Warunki dla nabywcy:

1.    W ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

2.    Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium, nie podlega zwrotowi.

3.    Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości, ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej oraz wznowieniem i stabilizacją granic pokrywa nabywca nieruchomości.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu został opublikowany w Gazecie Wyborczej - Wrocław, ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://um.swidnica.pl/pages/pl/urzad-miejski/sprzedaz-nieruchomosci.php, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.swidnica.pl w zakładce „Sprzedaż nieruchomości” oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń przy pok. 124 Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Osobą upoważnioną do kontaktów jest pani Paulina Jeżewska – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pok. 229, telefon 74 856-28-67.

Gmina Miasto Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

1.    Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica. Kontakt 74 865-28-00, e-mail um@um.swidnica.pl.

2.    Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof Olejniczak. Kontakt z inspektorem możliwy jest telefonicznie 74 856-28-23, osobiście w budynku Urzędu przy ul. Armii Krajowej 49 lub na adres e-mail iod@um.swidnica.pl.

3.    Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji usług.

4.    Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane osób fizycznych, niezbędne do przeprowadzenia przetargu na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 t.j. z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

5.    Dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy. Ponadto przechowywane będą w celach archiwalnych w okresach wymaganych przepisami prawa.

6.    Podanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania zadań Gminy Miasto Świdnica.

7.    Osoby, których dane osobowe są przetwarzane posiadają prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8.    Osobom tym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

9.    Urząd Miejski w Świdnicy nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w postaci profilowania.
do góry