Informacje o terminie przetargów są umieszczane na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świdnicy oraz na stronie www.nieruchomosci-swidnica.pl (wersja desktop)

Informacji udzielają:

Sprzedaż gruntów

Małgorzata Synowiec - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
tel. +48 74 856 28 84 / e-mail: geodezja@um.swidnica.pl

Sprzedaż mieszkań, lokali użytkowych i budynków
Paulina Jeżewska - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
tel. +48 74 856 28 67 / e-mail: p.jezewska@um.swidnica.pl

Wsparcie dla Inwestora
Paula Pilarska-Skoruch - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego
tel. +48 74 856 28 60 / e-mail: p.skoruch@um.swidnica.pl

Przetargi i rokowania odbywają się w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy 58-100 Świdnica, ul. Armii Krajowej 47.
Numer konta na które należy wpłacać wadium na zakup nieruchomości:
Gmina Miasto Świdnica | Bank Pekao S. A. I O/Świdnica Rynek 30 | 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724

 

Informacje na temat procedury
Szczegółowe informacje na temat procedury do uzyskania w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów pok. 124 - I piętro – Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Małgorzata Prorok - Jurek - tel. 74 856-29-24 e-mail: mbp@um.swidnica.pl m.prorok@um.swidnica.pl
Monika Naskręt - Kozak - tel. 74 856-28-50 e-mail: mbp@um.swidnica.pl m.naskret-kozak@um.swidnica.pl
Katarzyna Wrona - tel. 74 856-28-50 e-mail: mbp@um.swidnica.pl k.wrona@um.swidnica.pl

Oglądanie mieszkań i lokali użytkowych:
Miejski Zarząd Nieruchomości - Dział Czynszowy -  tel. +48 74 852-40-71

Terminy ogłądania nieruchomości:
Paulina Jeżewska - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
tel. +48 74 856-28-67 / e-mail: p.jezewska@um.swidnica.pl

Oferty najmu nieruchomości
 

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy dysponuje wykazem lokali użytkowych do najmu w drodze przetargu oraz oferty poprzetargowej. Wykaz tych lokali jest dostępny w siedzibie ww. Wydziału Urzędu Miejskiego – II piętro pokój 220. Wykaz do pobrania ( plik pdf).

 

Oferty sprzedaży nieruchomości
 

zobacz więcej na stronie www.nieruchomosci-swidnica.pl


 

Ogłoszone przetargi

 

I przetarg ustny nieograniczony P-47/VIII/20 na sprzedaż: - działki nr 417/1 o powierzchni 0,6510 ha położonej w Świdnicy przy ulicy Bolesława Krzywoustego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.


Prezydent Miasta Świdnicy

ul. Armii Krajowej nr 49, 58-100 Świdnica, tel. 74 856-28-00 fax 74 852-32-00 ogłasza:

I przetarg ustny nieograniczony P-47/VIII/20 na sprzedaż:

- działki nr 417/1 o powierzchni 0,6510 ha położonej w Świdnicy przy ulicy Bolesława Krzywoustego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

1. działka nr 417/1

 

Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem nieruchomości gruntowej – działki nr 417/1 o powierzchni 0,6510 ha (sklasyfikowana jako RIIIb – 0,1926 ha, RIVa – 0,1751 ha, RV – 0,2833 ha ) położonej przy ulicy Bolesława Krzywoustego w Świdnicy ( obręb 2, AM 3). Dla przedmiotowej działki Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00019976/4. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i praw innych osób.

 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta dla obszaru Świdnicy – Osiedle Zawiszów, który został zatwierdzony uchwałą nr XXXIV/356/17 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 czerwca 2017 r., przedmiotowa działka oznaczona jest na rysunku planu symbolem - 12MW z przeznaczeniem podstawowym: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, przeznaczenie uzupełniające: usługi towarzyszące, istniejąca zabudowa usługowa, zabudowa uzbrojenia technicznego, zabudowa garażowa wbudowana w budynki mieszkaniowe.

 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

 1. maksymalny wskaźnik zabudowy: 0,35;

 2. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,3;

 3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,6;

 4. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 30;

 5. maksymalna wysokość zabudowy [m]: 14;

 6. geometria dachu: dach płaski z attyką obwodową;

 7. dopuszcza się kształtowanie dachów w formie tarasów;

 8. dopuszcza się realizację budynku lub zespołu budynków w układzie tarasowym;

 9. zakaz lokalizacji ogrodzeń.

 

Przedmiotowy teren dotychczas był użytkowany rolniczo, aktualnie jest nieużytkowany. Stanowi ostatni wolny obszar do zagospodarowania w kompleksie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w rejonie ulicy Bolesława Krzywoustego i Bogusza Stęczyńskiego na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy.

 

Obsługa komunikacyjna działki nr 417/1 odbywać się będzie jako wpięcie bezpośrednie z drogi publicznej ul. Bolesława Krzywoustego po wykonaniu indywidualnych zjazdów na poszczególne działki w uzgodnieniu w Wydziałem Dróg i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 03 lutego 1995 roku część o pow. 0,1926 ha z przedmiotowej działki sklasyfikowana jako RIIIb, podlegają wyłączeniu z produkcji rolniczej na wniosek i koszt nabywcy.


 

Określenie technicznych warunków podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz zapewnienie dostawy mediów określą właściwe służby na wniosek i koszt przyszłego właściciela nieruchomości, przy czym dla poszczególnych sieci ustala się:

 1. Przyłączenie do sieci energetycznej na warunkach Spółki Tauron Dystrybucja S.A.. Istnieje możliwość przyłączenia do sieci obiektów na ww. działkach. Przyłączenie wymagać będzie rozbudowy sieci 20 kV, 0,4 kV oraz budowy stacji transformatorowej zlokalizowanej w obrębie przedmiotowych działek.

 2. Podłączenie do sieci gazowej na warunkach wskazanych przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Przyłączenie wymaga rozbudowy sieci gazowej, której miejscem wpięcia może być gazociąg średniego ciśnienia w ul. Bolesława Śmiałego bądź gazociąg niskiego ciśnienia w ul. Bogusza Stęczyńskiego w Świdnicy.

 3. Przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej na warunkach Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.. Przyłączenie wymagać będzie przebudowy i rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej.

 4. Odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowej nieruchomości staraniem i na koszt Nabywcy w uzgodnieniu z Wydziałem Dróg i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

 

Dla skutecznej realizacji terminu oraz właściwej zabudowy działki obiektem według wyżej wymienionej funkcji, zgodnie z art. 593 – 595 kodeksu cywilnego, zastrzega się prawo odkupu na rzecz Gminy Miasto Świdnica w przypadku nie rozpoczęcia zabudowy w terminie 2 lat lub nie zakończenia zabudowy w terminie 4,5 roku od daty nabycia gruntu przez nabywcę. Według ustawy o gospodarce nieruchomościami za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie zabudowy wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym.

 

 

Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art.67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę wywoławczą do przetargu w wysokości:

 

działka nr 417/1 o pow. 0,6510 ha - 1 623 600,00 zł brutto

1 320 000,00 zł netto + 23% VAT tj. 303 600,00 zł

/słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset złotych/

 

 

Dla działki przeznaczonej do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.

 

Przedmiotowa działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu i decyzją Starosty wydawaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów.

 

Przedmiotowa działka nie stanowi gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu przepisów z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne.

 

Wadium 200 000,00 zł

 

Przetarg Nr P-47/VIII/20 odbędzie się w dniu 11-08-2020 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00.

 

Uczestnicy licytacji proszeni są o punktualne przybycie.

 

Obowiązuje postąpienie w wysokości 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Wadium w ww. wysokości winno być wniesione w pieniądzu do dnia 05.08.2020 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.


 

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w licytacji. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.

 

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

Jednocześnie Sprzedający przypomina, że od czynności udzielenia pełnomocnictwa lub prokury należy uiścić opłatę skarbową zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1000, t.j), z wyłączeniem podmiotów zwolnionych z tego obowiązku.


 

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia przedmiotowej nieruchomości.

 

Organizator informuje, że nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Warunki dla nabywcy:

 1. W ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

 2. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium, nie podlega zwrotowi.

 3. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości, ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej oraz wznowieniem i stabilizacją granic pokrywa nabywca nieruchomości.


 

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu został opublikowany w Gazecie Rzeczpospolita, ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://um.swidnica.pl/pages/pl/urzad-miejski/sprzedaz-nieruchomosci.php, w Biuletynie Informacji www.bip.um.swidnica.pl w zakładce „Sprzedaż nieruchomości” oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń przy pok. 124 Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pok.228, tel. 74 856 28 84 oraz w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów, pok. 124, tel. 74 856 28 50 i 74 856 29 24.

 

 

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica. Kontakt 74/865 28 00, e-mail um@um.swidnica.pl.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Kinga Milczarek. Kontakt z inspektorem możliwy jest telefonicznie 74 856 28 23, osobiście w budynku Urzędu przy ul. Armii Krajowej 49 lub na adres e-mail iod@um.swidnica.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji usług.

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane osób fizycznych, niezbędne do przeprowadzenia przetargu na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2020 r. poz.65 t.j) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

5. Dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy. Ponadto przechowywane będą w celach archiwalnych w okresach wymaganych przepisami prawa.

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania zadań Gminy Miasto Świdnica.

7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane posiadają prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8. Osobom tym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

9. Urząd Miejski w Świdnicy nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w postaci profilowania.

 

 

Sporządziła: M.Prorok-Jurek

 

 
do góry