Informacje o terminie przetargów są umieszczane na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świdnicy oraz na stronie www.nieruchomosci-swidnica.pl (wersja desktop)

Informacji udzielają:

Sprzedaż gruntów

Małgorzata Synowiec - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
tel. +48 74 856 28 84 / e-mail: geodezja@um.swidnica.pl

Sprzedaż mieszkań, lokali użytkowych i budynków
Paulina Jeżewska - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
tel. +48 74 856 28 67 / e-mail: p.jezewska@um.swidnica.pl

Wsparcie dla Inwestora
Paula Pilarska-Skoruch - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego
tel. +48 74 856 28 60 / e-mail: p.skoruch@um.swidnica.pl

 

Przetargi i rokowania odbywają się w sali 305 – III p.
Numer konta na które należy wpłacać wadium na zakup nieruchomości:
Gmina Miasto Świdnica | Bank Pekao S. A. I O/Świdnica Rynek 30 | 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724

 

Informacje na temat procedury
Szczegółowe informacje na temat procedury do uzyskania w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów pok. 124 - I piętro – Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.
 
Monika Naskręt - Kozak - tel. 74 856-28-50 e-mail: mbp@um.swidnica.pl m.naskret-kozak@um.swidnica.pl
Katarzyna Wrona - tel. 74 856-29-24 e-mail: mbp@um.swidnica.pl k.wrona@um.swidnica.pl

 

Oglądanie mieszkań i lokali użytkowych:
Miejski Zarząd Nieruchomości - Dział Czynszowy -  tel. +48 74 852-40-71

 

Oferty najmu nieruchomości
 

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy dysponuje wykazem lokali użytkowych do najmu w drodze przetargu oraz oferty poprzetargowej. Wykaz tych lokali jest dostępny w siedzibie ww. Wydziału Urzędu Miejskiego – II piętro pokój 220. Wykaz do pobrania ( plik pdf).

 

Oferty sprzedaży nieruchomości
 

zobacz więcej na stronie www.nieruchomosci-swidnica.pl


 

Ogłoszone przetargi

 

I przetarg ustny nieograniczony P-33/VI/19 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej składającej się z części działek o łącznej powierzchni 5,0946 ha


Prezydent Miasta Świdnicy

ul. Armii Krajowej nr 49, 58-100 Świdnica, tel. 74 856-28-00 fax 74 852-32-00 ogłasza:

I przetarg ustny nieograniczony P-33/VI/19 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej składającej się z :

- części działki nr 463 o pow. 3,8400 ha przy ulicy Komunalnej (obręb 2 AM 5) oraz część działki nr 473 o pow. 0,9546 ha i części działki nr 474 o pow. 0,3000 ha przy ulicy Esperantystów (obręb 2 AM 5). Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do trzech lat z przeznaczeniem na cele rolnicze wynosi 5,0946 ha.

 

 

 

Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem nieruchomości – działki nr 463 przy ul. Komunalnej o powierzchni 6,5536 ha, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00019918/0 oraz działek nr: 473 o powierzchni 1,1886 ha oraz 474 o powierzchni 0,3464 ha przy ul. Esperantystów, dla których Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00040519/9. Łączna powierzchnia działek nr: 463, 473, 474 wynosi 8,0886 ha. Powyższe nieruchomości są wolne od obciążeń.

Przedmiotem dzierżawy na cele rolnicze, w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, jest część działki nr 463 (obr. 2 AM 5) o powierzchni 3,8400 ha przy ul. Komunalnej (w tym RIIIb – 2,5290 ha, RIVa – 1,3110 ha) oraz część działki nr 473 o powierzchni 0,9546 ha i część działki nr 474 (obr. 2 AM 5) o powierzchni 0,3000 ha przy ul. Esperantystów (w tym RIVa – 0,8136 ha, RIVb – 0,4410 ha), co stanowi łącznie 5,0946 ha.

Dla działki nr 463 (obr. 2 AM 5), obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Osiedle Zawiszów, zatwierdzony uchwałą nr XXXIV/356/17 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 czerwca 2017r., gdzie oznaczona jest na rysunku planu symbolem 1.US o przeznaczeniu w postaci terenów zabudowy usług sportu i rekreacji oraz o przeznaczeniu uzupełniającym w postaci: zabudowy usługowej w zakresie nauki i edukacji, gastronomi, kultury, rozrywki, turystyki, wód powierzchniowych śródlądowych, zabudowy uzbrojenia technicznego. Teren położony jest w obszarze narażonym na zalanie w przypadku zniszczenia wału przeciwpowodziowego i w granicy strefy ochronnej od stopy wałów przeciwpowodziowych.

Dla działek nr: 473 oraz 474 (obr. 2 AM 5) obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Osiedle Zawiszów, zatwierdzony uchwałą nr XXXIV/356/17 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 czerwca 2017r., gdzie oznaczone są na rysunku planu symbolem 12.U o przeznaczeniu w postaci zabudowy usługowej, z wyłączeniem handlu hurtowego oraz o przeznaczeniu uzupełniającym w postaci zabudowy uzbrojenia technicznego.

 

 

Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z § 5 ust. 1 uchwały nr XXVI/317/13 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem miasta w zakresie dzierżaw gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego ustala cenę wywoławczą do pierwszego przetargu w wysokości:

                                                      400,00 zł za 1 ha rocznie.

 

Wadium: 50,00 zł

 

 

Na podstawie § 3 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze jest zwolniona z podatku VAT.

Zgodnie z § 5 ust. 2 uchwały nr XXVI/317/13 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem miasta w zakresie dzierżaw gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego, ustala się niezmienność stawki czynszu dzierżawnego przez okres 1 roku. Po upływie roku stawki będą waloryzowane o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy.

Umowa dzierżawy będzie zawarta na okres do trzech lat, z możliwością jej przedłużenia. Wydzierżawiając zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku, gdy teren okaże się niezbędny dla Gminy Miasta Świdnica do zagospodarowania zgodnie z planem lub z innych ważnych przyczyn.

Dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia wszelkich świadczeń związanych z wydzierżawioną nieruchomością m.in. podatku rolnego. Za wszelkie zdarzenia losowe na dzierżawionym terenie, powstałe w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia przedmiotu dzierżawy, niewłaściwego jego używania, jak również niewłaściwego oznaczenia terenu, odpowiedzialność materialną i cywilną ponosi Dzierżawca terenu.

 

Dzierżawca bez zgody Wydzierżawiającego nie może w całości lub w części odstępować terenu dzierżawionego osobom trzecim do bezpłatnego używania, ani go poddzierżawiać.

Obsługa komunikacyjna przedmiotowych terenów odbywać się będzie od ul. Komunalnej.

 

Dzierżawca, który wygra przetarg ma obowiązek podpisać umowę dzierżawy pod rygorem utraty wadium oraz unieważnienia wyniku przetargu.

 

 

Przetarg Nr P-33/VI/19 odbędzie się w dniu 18-06-2019 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00

 

Uczestnicy licytacji proszeni są o punktualne przybycie.

 
Obowiązuje postąpienie w wysokości 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Wadium na w/w przetarg należy wpłacać przed licytacją na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, a dowód wpłaty wadium okazać komisji przetargowej.

UWAGA:

Ze względu na ryzyko związane z okresem rozliczeń międzybankowych zaleca się dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego w Świdnicy przed upływem terminu otwarcia przetargu.

 

Wadium dzierżawcy, który wygrał przetarg zostanie wliczone w poczet opłaty za dzierżawę. Pozostałym licytantom, którzy dokonali wpłaty w kasie Urzędu Miejskiego zostanie zwrócone natychmiast po przetargu, natomiast licytantom, którzy dokonali wpłaty w innej formie zostanie zwrócone niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Brak dowodu wpłaty wadium nie uprawnia do wzięcia udziału w przetargu.

 

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu został opublikowany w Gazecie Wyborczej - Wrocław, ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://um.swidnica.pl/pages/pl/urzad-miejski/sprzedaz-nieruchomosci.php, w Biuletynie Informacji www.bip.um.swidnica.pl w zakładce „Dzierżawa nieruchomości” oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń przy pok. 124 Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pok.229, tel. 74 856 29 59 oraz w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów, pok. 124, tel. 74 856 28 50 i 74 856 29 24.

 

Prezydent Miasta Świdnicy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w każdej chwili
z podaniem uzasadnionej przyczyny.

 

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

1.  Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica. Kontakt 74/865 28 00, e-mail um@um.swidnica.pl.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Kinga Milczarek. Kontakt z inspektorem możliwy jest telefonicznie 74 856 28 23, osobiście w budynku Urzędu przy ul. Armii Krajowej 49 lub na adres e-mail iod@um.swidnica.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji usług.

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane osób fizycznych, niezbędne do  przeprowadzenia przetargu na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2018 r. poz.121 t.j) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

5. Dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy. Ponadto przechowywane będą w celach archiwalnych w okresach wymaganych przepisami prawa.

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania zadań Gminy Miasto Świdnica.

7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane posiadają prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8. Osobom tym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

9. Urząd Miejski w Świdnicy nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w postaci profilowania.

 

 

Sporządziła: M.Prorok-Jurek

 

 
do góry