Informacje o terminie przetargów są umieszczane na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świdnicy oraz na stronie www.nieruchomosci-swidnica.pl (wersja desktop)

Informacji udzielają:

Sprzedaż gruntów

Małgorzata Synowiec - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
tel. +48 74 856 28 84 / e-mail: geodezja@um.swidnica.pl

Sprzedaż mieszkań, lokali użytkowych i budynków
Paulina Jeżewska - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
tel. +48 74 856 28 67 / e-mail: p.jezewska@um.swidnica.pl

Wsparcie dla Inwestora
Paula Pilarska-Skoruch - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego
tel. +48 74 856 28 60 / e-mail: p.skoruch@um.swidnica.pl

 

Przetargi i rokowania odbywają się w sali 305 – III p.
Numer konta na które należy wpłacać wadium na zakup nieruchomości:
Gmina Miasto Świdnica | Bank Pekao S. A. I O/Świdnica Rynek 30 | 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724

 

Informacje na temat procedury
Szczegółowe informacje na temat procedury do uzyskania w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów pok. 124 - I piętro – Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.
 
Monika Naskręt - Kozak - tel. 74 856-28-50 e-mail: mbp@um.swidnica.pl m.naskret-kozak@um.swidnica.pl
Katarzyna Wrona - tel. 74 856-29-24 e-mail: mbp@um.swidnica.pl k.wrona@um.swidnica.pl

 

Oglądanie mieszkań i lokali użytkowych:
Miejski Zarząd Nieruchomości - Dział Czynszowy -  tel. +48 74 852-40-71

 

Oferty najmu nieruchomości
 

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy dysponuje wykazem lokali użytkowych do najmu w drodze przetargu oraz oferty poprzetargowej. Wykaz tych lokali jest dostępny w siedzibie ww. Wydziału Urzędu Miejskiego – II piętro pokój 220. Wykaz do pobrania ( plik pdf).

 

Oferty sprzedaży nieruchomości
 

zobacz więcej na stronie www.nieruchomosci-swidnica.pl


 

Ogłoszone przetargi

 

I przetarg ustny nieograniczony P-19/IV/19 na sprzedaż nieruchomości oraz I przetarg ustny nieograniczony P-20/IV/19 na sprzedaż lokalu mieszkalnego


Prezydent Miasta Świdnicy

ul. Armii Krajowej nr 49, 58-100 Świdnica, tel. 74 856-28-00 fax 74 852-32-00 ogłasza:

I przetarg ustny nieograniczony P-19/IV/19 na sprzedaż:

- nieruchomości położonej przy ulicy Westerplatte 73 w Świdnicy wraz ze sprzedażą gruntu.

oraz

I przetarg ustny nieograniczony P-20/IV/19 na sprzedaż:  

- wolnego lokalu mieszkalnego nr 15 przy placu Grunwaldzkim nr 4 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

1. ul. Westerplatte 73

Stanowiącą własność Gminy Miasto Świdnica nieruchomość - działkę nr 1599 o powierzchni 0,0786 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym, położoną przy ulicy Westerplatte 73 w Świdnicy (obręb 3, AM 13) - przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00041319/4. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

Działka nr 1599 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym, jednorodzinnym składającym się z: dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i korytarza o powierzchni użytkowej 66,20 m² przy ulicy Westerplatte 73 w Świdnicy. Jest to budynek mieszkalny, parterowy poddaszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczony. Na terenie działki nr 1599 oprócz ww. budynku znajduje się budynek gospodarczy o konstrukcji drewnianej o powierzchni ok. 15 m² w złym stanie technicznym. Bezpośredni dojazd do nieruchomości z ulicy Towarowej.

Budynek mieszkalny wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, co: własne – piec na opał stały, cwu: bojler elektryczny.

W związku z tym, że przez działkę nr 1599 przebiegają: sieć gazowa gsD63 i sieci energetyczne to należy zapewnić dostęp do nich na wypadek przeprowadzenia prac konserwacyjnych, remontowych, modernizacyjnych i awaryjnych.

Dla przedmiotowego terenu nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy, zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej nr XXXV/422/09 z dnia 03.07.2009 roku, przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art.67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:

Cena budynku mieszkalnego o powierzchni 66,20 m² stanowi 67,40% ceny nieruchomości i wynosi                                                                                                       

                                                                                                               - 182 000,00 zł

Cena działki o powierzchni 786 m² stanowi 32,60% ceny nieruchomości i wynosi

                                                                                                                    - 88 000,00 zł

Cena wywoławcza do przetargu wynosi                                                     - 270 000,00 zł

Wadium wynosi 30 000,00 zł, licytacja godz. 10:00

 

Informację przygotowano na podstawie uchwały nr L/519/98 z dnia 27 lutego 1998r. Rady Miejskiej w Świdnicy oraz zarządzenia nr 0050-7/2019 Prezydenta Miasta Świdnicy z 9 stycznia 2019 roku.

Przetarg Nr P-19/IV/19 odbędzie się w dniu 25-04-2019 r. w w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00

 

2. pl. Grunwaldzki 4 m 15

Wolny lokal mieszkalny nr 15 składający się z: dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o powierzchni 68,91 m² + pomieszczenie przynależne wc na klatce schodowej o powierzchni 0,89 m². Lokal mieszkalny usytuowany na IV piętrze tj. przedostatniej kondygnacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy placu Grunwaldzkim nr 4 przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 2805, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00027004/9. Lokal wyposażony jest w: instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i ogrzewanie piecowe. Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście-północ” zatwierdzonego uchwałą nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010 roku dla obszaru Ł3.1/UM – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami. Przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica. Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2018r., poz. 2204, poz. 2348) na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:

 

Cena lokalu mieszkalnego o pow. 68,91 m² stanowi 94,14 % ceny nieruchomości i wynosi                                                                                                                          - 65 896,00 zł

Cena udziału w działce nr 2805 o pow. 383 m(5,46 % całości) stanowi 5,86 % ceny

nieruchomości i wynosi                                                                             - 4 104,00 zł

Cena wywoławcza do przetargu wynosi                                                    - 70 000,00 zł

Wadium wynosi 7 000,00 zł, licytacja – godz. 11:00

 

Informację przygotowano na podstawie uchwały nr L/519/98 z dnia 27 lutego 1998r. Rady Miejskiej w Świdnicy oraz zarządzenia nr 0050-28/2019 Prezydenta Miasta Świdnicy z 21 stycznia 2019 roku.

Przetarg Nr P-20/IV/19 odbędzie się w dniu 25-04-2019 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 11:00

 

 
Obowiązuje postąpienie w wysokości 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Wadium w ww. wysokościach winno być wniesione w pieniądzu do dnia 18-04-2019 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w licytacji. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.

 

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia przedmiotowej nieruchomości.

Organizator informuje, że nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w przetargu.

Warunki dla nabywcy:

  1. W ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
  2. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium, nie podlega zwrotowi.
  3. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości, ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej oraz wznowieniem i stabilizacją granic pokrywa nabywca nieruchomości.

 

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu został opublikowany w Gazecie Wyborczej - Wrocław, ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://um.swidnica.pl/pages/pl/urzad-miejski/sprzedaz-nieruchomosci.php, w Biuletynie Informacji www.bip.um.swidnica.pl w zakładce „Sprzedaż nieruchomości” oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń przy pok. 124 Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pok.225, tel. 74 856 29 55 oraz w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów, pok. 124, tel. 74 856 28 50 i 74 856 29 24.

 

Prezydent Miasta Świdnicy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w każdej chwili
z podaniem uzasadnionej przyczyny.

 

 

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

1.  Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica. Kontakt 74/865 28 00, e-mail um@um.swidnica.pl.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof Olejniczak. Kontakt z inspektorem możliwy jest telefonicznie 74 856 28 23, osobiście w budynku Urzędu przy ul. Armii Krajowej 49 lub na adres e-mail iod@um.swidnica.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji usług.

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane osób fizycznych, niezbędne do  przeprowadzenia przetargu na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2018 r. poz.121 t.j) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

5. Dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy. Ponadto przechowywane będą w celach archiwalnych w okresach wymaganych przepisami prawa.

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania zadań Gminy Miasto Świdnica.

7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane posiadają prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8. Osobom tym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

9. Urząd Miejski w Świdnicy nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w postaci profilowania.

 

 

Sporządziła: M.Prorok-Jurek

 

 

 
do góry