Informacje o terminie przetargów są umieszczane na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świdnicy oraz na stronie www.nieruchomosci-swidnica.pl (wersja desktop)

Informacji udzielają:

Sprzedaż gruntów

Małgorzata Synowiec - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
tel. +48 74 856 28 84 / e-mail: geodezja@um.swidnica.pl

Sprzedaż mieszkań, lokali użytkowych i budynków
Paulina Jeżewska - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
tel. +48 74 856 28 67 / e-mail: p.jezewska@um.swidnica.pl

Wsparcie dla Inwestora
Paula Pilarska-Skoruch - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego
tel. +48 74 856 28 60 / e-mail: p.skoruch@um.swidnica.pl

 

Przetargi i rokowania odbywają się w sali 305 – III p.
Numer konta na które należy wpłacać wadium na zakup nieruchomości:
Gmina Miasto Świdnica | Bank Pekao S. A. I O/Świdnica Rynek 30 | 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724

 

Informacje na temat procedury
Szczegółowe informacje na temat procedury do uzyskania w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów pok. 124 - I piętro – Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.
 
Monika Naskręt - Kozak - tel. 74 856-28-50 e-mail: mbp@um.swidnica.pl m.naskret-kozak@um.swidnica.pl
Katarzyna Wrona - tel. 74 856-29-24 e-mail: mbp@um.swidnica.pl k.wrona@um.swidnica.pl

 

Oglądanie mieszkań i lokali użytkowych:
Miejski Zarząd Nieruchomości - Dział Czynszowy -  tel. +48 74 852-40-71

 

Oferty najmu nieruchomości
 

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy dysponuje wykazem lokali użytkowych do najmu w drodze przetargu oraz oferty poprzetargowej. Wykaz tych lokali jest dostępny w siedzibie ww. Wydziału Urzędu Miejskiego – II piętro pokój 220. Wykaz do pobrania ( plik pdf).

 

Oferty sprzedaży nieruchomości
 

zobacz więcej na stronie www.nieruchomosci-swidnica.pl


 

Ogłoszone przetargi

 

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NR P-76/IX/19 DOTYCZĄCY: „Oddania w najem budynku technicznego usytuowanego w zasobach komunalnych Miasta Świdnicy”.


PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICY

UL. ARMII KRAJOWEJ 49, 58-100 ŚWIDNICA TEL. 74/856-28-00

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NR P-76/IX/19

DOTYCZĄCY: „Oddania w najem budynku technicznego usytuowanego w zasobach komunalnych Miasta Świdnicy”.

 

Nazwa lokalu

pow.

m2

stawka za m2/m-c

wadium

godzina

licytacji

1. Słowiańska 1 – budynek techniczny

Budynek nie podlega prywatyzacji.

 

Budynek położony na terenie cmentarza komunalnego ( po lewej stronie za bramą główną cmentarza) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności  związanej z obsługą cmentarza i/lub usługami pogrzebowymi/cmentarnymi.

 

Konstrukcja budynku - betonowa, stropy żelbetowe. Dach nad częścią zasadniczą budynku dwuspadowy, na łączniku i zapleczu płaski, pokryty papą termozgrzewalną.

                  

Budynek z zewnątrz jest ocieplony ( za wyjątkiem zaplecza z pomieszczeniami gospodarczymi), otynkowany, pomalowany. Stolarka okienna w części zasadniczej budynku i łączniku – PCV. Drzwi zewnętrzne w części zasadniczej budynku – PCV. Drzwi i okna w części budynku określonej jako zaplecze z pomieszczeniami gospodarczymi – metalowe.

      

Stan techniczny budynku – dobry

      

Budynek ogrzewany jest paliwem stałym typu ekogroszek przez piec centralnego ogrzewania  EKO – Plus 50Kw HEF rok produkcji 2013.

 

Budynek przyłączony jest do sieci energetycznej n/n i sieci wodociągowej. Obiekt nie jest przyłączony do kanalizacji sanitarnej, ścieki są odprowadzane do bezodpływowego zbiornika o pojemności 45 000 litrów. Zbiornik znajduje się na działce bezpośrednio przylegającej do budynku.

 

 

522,90 m2

6,00 zł

3137,40 zł

10:00

 

Do wylicytowanej stawki zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Miesięczny czynsz najmu za budynek określony będzie jako iloczyn wylicytowanej stawki i powierzchni całkowitej budynku plus podatek VAT w wysokości 23%.

Czynsz najmu może być obniżony o 50% pod warunkiem, iż najemca w drodze umowy zobowiąże się do wykonywania remontów bieżących i kapitalnych budynku, przy czym koszt remontów kapitalnych nie może być niższy niż przyznana ulga.

 

Okres najmu budynku  –  od dnia zawarcia umowy najmu do 31 grudnia 2020r.

 

Wadium na w/w przetarg należy wpłacać przed licytacją na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, a dowód wpłaty wadium okazać komisji przetargowej.

UWAGA:

Ze względu na ryzyko związane z okresem rozliczeń międzybankowych zaleca się dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego w Świdnicy przed upływem terminu otwarcia przetargu.

 

Wadium najemcy, który wygrał przetarg zostanie wliczone w poczet opłaty za najem. Pozostałym licytantom, którzy dokonali wpłaty w kasie Urzędu Miejskiego zostanie zwrócone natychmiast po przetargu, natomiast licytantom, którzy dokonali wpłaty w innej formie zostanie zwrócone niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Brak dowodu wpłaty wadium nie uprawnia do wzięcia udziału w przetargu.

 

Podpisanie umowy najmu budynku poprzedzone jest wpłatą kaucji w wysokości 3 miesięcznego czynszu najmu.

 

Przed zawarciem umowy najmu, wynajmujący zażąda od przyszłego najemcy weksla in blanco z deklaracją wekslową oraz wyrażeniem zgody współmałżonka na zaciąganie zobowiązań wynikających z umowy najmu.

 

Najemca zawrze umowy na dostawę mediów: wody, energii elektrycznej i odbioru ścieków z szamba w terminie 7 dni od podpisania umowy pod rygorem rozwiązania umowy najmu.

 

Koszty ogrzewania i innych mediów ponosi najemca budynku.

 

Licytant, który wygrał przetarg ma obowiązek podpisać umowę w terminie 7 dni od przetargu, pod rygorem utraty wadium oraz unieważnienia przetargu.

 

Najemca nie może podnajmować budynku lub jego części innym podmiotom.

 

Najemca nie może prowadzić w budynku innej działalności oprócz działalności związanej z obsługą cmentarza i/lub usługami pogrzebowymi/ cmentarnymi.

 

Przetarg Nr P-76/IX/19 odbędzie się w dniu 30.09.2019 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00.

 

Uczestnicy licytacji proszeni są o punktualne przybycie.

 

Oglądanie budynku w dni robocze ( od poniedziałku do piątku) od godz.9.00 do godz.14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu z Wydziałem Dróg i Infrastruktury Miejskiej Urząd Miejski w Świdnicy, tel.74 85 62 856

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Dróg i Infrastruktury Miejskiej tel.74 85 62 856 oraz w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów, pok. 124, tel. 74 856 28 50 i 74 856 29 24.

 

 

Prezydent Miasta Świdnicy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w każdej chwili
z podaniem uzasadnionej przyczyny.

 

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Gazecie Wyborczej – Wrocław jak również zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://um.swidnica.pl/pages/pl/urzad-miejski/sprzedaz-nieruchomosci.php, w Biuletynie Informacji www.bip.um.swidnica.pl w zakładce „Najem lokali użytkowych” oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń przy pok. 124 Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

 

 

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

1.  Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica. Kontakt 74/865 28 00, e-mail um@um.swidnica.pl.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Kinga Milczarek. Kontakt z inspektorem możliwy jest telefonicznie 74 856 28 23, osobiście w budynku Urzędu przy ul. Armii Krajowej 49 lub na adres e-mail iod@um.swidnica.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji usług.

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane osób fizycznych, niezbędne do  przeprowadzenia przetargu na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2018 r. poz.121 t.j) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

5. Dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy. Ponadto przechowywane będą w celach archiwalnych w okresach wymaganych przepisami prawa.

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania zadań Gminy Miasto Świdnica.

7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane posiadają prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8. Osobom tym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

9. Urząd Miejski w Świdnicy nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w postaci profilowania.

 

 

 

 

Sporządziła: M.Prorok-Jurek

 

 

 
do góry