Informacje o terminie przetargów są umieszczane na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świdnicy oraz na stronie www.nieruchomosci-swidnica.pl (wersja desktop)

Informacji udzielają:

Sprzedaż gruntów

Małgorzata Synowiec - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
tel. +48 74 856 28 84 / e-mail: geodezja@um.swidnica.pl

Sprzedaż mieszkań, lokali użytkowych i budynków
Paulina Jeżewska - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
tel. +48 74 856 28 67 / e-mail: p.jezewska@um.swidnica.pl

Wsparcie dla Inwestora
Paula Pilarska-Skoruch - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego
tel. +48 74 856 28 60 / e-mail: p.skoruch@um.swidnica.pl

 

Przetargi i rokowania odbywają się w sali 305 – III p.
Numer konta na które należy wpłacać wadium na zakup nieruchomości:
Gmina Miasto Świdnica | Bank Pekao S. A. I O/Świdnica Rynek 30 | 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724

 

Informacje na temat procedury
Szczegółowe informacje na temat procedury do uzyskania w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów pok. 124 - I piętro – Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.
 
Monika Naskręt - Kozak - tel. 74 856-28-50 e-mail: mbp@um.swidnica.pl m.naskret-kozak@um.swidnica.pl
Katarzyna Wrona - tel. 74 856-29-24 e-mail: mbp@um.swidnica.pl k.wrona@um.swidnica.pl

 

Oglądanie mieszkań i lokali użytkowych:
Miejski Zarząd Nieruchomości - Dział Czynszowy -  tel. +48 74 852-40-71

 

Oferty najmu nieruchomości
 

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy dysponuje wykazem lokali użytkowych do najmu w drodze przetargu oraz oferty poprzetargowej. Wykaz tych lokali jest dostępny w siedzibie ww. Wydziału Urzędu Miejskiego – II piętro pokój 220. Wykaz do pobrania ( plik pdf).

 

Oferty sprzedaży nieruchomości
 

zobacz więcej na stronie www.nieruchomosci-swidnica.pl


 

Ogłoszone przetargi

 

I przetarg ustny, nieograniczony nr P-6/III/19 na sprzedaż działek położonych w Świdnicy przy ulicy Kosynierów i Hetmańskiej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi


Prezydent Miasta Świdnicy

ul. Armii Krajowej nr 49, 58-100 Świdnica, tel. 74 856-28-00, fax 74 852-32-10

ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony nr P-6/III/19 na sprzedaż działek położonych w Świdnicy przy ulicy Kosynierów i Hetmańskiej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi tj.:

 

 1. działka nr 338/4  o powierzchni 1,0243 ha przy ul.  Kosynierów
 2. działka nr 338/5  o powierzchni 1,0975 ha przy ul. Hetmańskiej

 

Każda z działek jest sprzedawana jako odrębny przedmiot sprzedaży.

 

 1. działka nr 338/4 przy ul. Kosynierów

 

Gmina  Miasto  Świdnica  jest właścicielem nieruchomości gruntowej -  działki nr 338/4 o powierzchni 1,0243 ha (w całości sklasyfikowana jako Bp) położonej przy ulicy Kosynierów w Świdnicy ( obręb 4, AM 5). Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00050831/5. Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi.

Przedmiotowa działka objęta jest ustaleniami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Parkowej dla terenu w rejonie ul. Hetmańskiej, który został zatwierdzony uchwałą nr XLII/501/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 19 lutego 2010 r., gdzie oznaczona jest na rysunku planu symbolem 1MW-U/1 jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług tj.:

 1. zamieszkiwanie;
 2. usługi podstawowe;
 3. obiekty upowszechniania kultury;
 4. wystawy i ekspozycje;
 5. obiekty kształcenia dodatkowego;
 6. usługi zdrowia;
 7. hotele;
 8. zieleń;
 9. urządzenia infrastruktury technicznej;
 10. infrastruktura drogowa.

Przeznaczenie, o którym mowa w pkt od 2 do 6 dopuszcza się wyłącznie w lokalach użytkowych w budynkach mieszkalnych.

Na rysunku ww. planu wskazano strefę ochrony konserwatorskiej, która swoim zasięgiem obejmuje przedmiotowy teren, gdzie obowiązuje dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie skali zabudowy z nawiązaniem współczesnej architektury do charakteru zabudowy historycznej.

          Dla przedmiotowego terenu została opracowana „Koncepcja zagospodarowania terenu ul. Parkowej – Podchorążych”, zgodnie z którą nastąpiło wydzielenie poszczególnych działek.

           Przedmiotowa działka dotychczas była użytkowana jako boisko piłkarskie, aktualnie jest niezagospodarowana i nie użytkowana, na części znajdują się pozostałości budynków i budowli  – do usunięcia na koszt i ryzyko nabywcy.

Na przedmiotowej działce znajdują się pojedyncze drzewa. W przypadku kolizji z projektowaną zabudową usunięcie drzew staraniem i na koszt nabywcy. 

Obsługa komunikacyjna do działki nr 338/4 odbywać się będzie od strony ul. Kosynierów za pomocą istniejącego zjazdu.

 

Określenie technicznych warunków podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz zapewnienie dostawy mediów określą właściwe służby na wniosek i koszt przyszłego właściciela  nieruchomości, przy czym dla poszczególnych sieci ustala się:

 1. Przyłączenie do sieci energetycznej na warunkach Spółki Tauron Dystrybucja S.A. Przyłączenie do sieci wymagać będzie rozbudowy sieci 0,4 kV z pobliskich stacji transformatorowych oraz ewentualnie rozbudowy sieci 20 kV wraz z zabudową stacji transformatorowej.
 2. Podłączenie do sieci gazowej na warunkach wskazanych przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Na działce nr 3209, tuż przy północno-zachodniej granicy, przebiega gazociąg niskiego ciśnienia o średnicy De-125.
 3. Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na warunkach Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
 4. Odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowej nieruchomości staraniem i na koszt Nabywcy w uzgodnieniu z Wydziałem Dróg i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

 

Dla skutecznej realizacji terminu oraz właściwej zabudowy działki obiektem według wyżej wymienionej funkcji, zgodnie z art. 593 – 595 kodeksu cywilnego, zastrzega się prawo odkupu na rzecz Gminy Miasto Świdnica w przypadku nie rozpoczęcia zabudowy w terminie 2 lat lub nie zakończenia zabudowy w terminie 4,5 roku od daty nabycia gruntu przez nabywcę. Według ustawy o gospodarce nieruchomościami za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie zabudowy wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym.

 

Dla działki przeznaczonej do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.

 

Przedmiotowa działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu i decyzją Starosty wydawaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów.

 

Przedmiotowa działka nie stanowi gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu przepisów z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne.

 

Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art.67 ustawy o gospodarce nieruchomościami  na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości  cenę wywoławczą do przetargu w wysokości:

 

działka nr 338/4 o pow. 1,0243 ha - 1 840 000,00 zł

/słownie: jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy złotych/

 

Do zaoferowanej ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

 

Wadium: 300 000,00 zł (trzysta tysięcy złotych).

Licytacja godz. 10:00

 

 

 

 1. działka nr 338/5 przy ul. Hetmańskiej

 

Gmina  Miasto  Świdnica  jest właścicielem nieruchomości gruntowej -  działki nr 338/5 o powierzchni 1,0975 ha (w całości sklasyfikowana jako Bp) położonej przy ulicy Hetmańskiej  w Świdnicy ( obręb 4, AM 5). Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00050831/5. Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi.

Przedmiotowa działka objęta jest ustaleniami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Parkowej dla terenu w rejonie ul. Hetmańskiej, który został zatwierdzony uchwałą nr XLII/501/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 19 lutego 2010 r., gdzie oznaczona jest na rysunku planu symbolem 1MW-U/1 jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług tj.:

 1. zamieszkiwanie;
 2. usługi podstawowe;
 3. obiekty upowszechniania kultury;
 4. wystawy i ekspozycje;
 5. obiekty kształcenia dodatkowego;
 6. usługi zdrowia;
 7. hotele;
 8. zieleń;
 9. urządzenia infrastruktury technicznej;
 10. infrastruktura drogowa.

            Przeznaczenie, o którym mowa w pkt od 2 do 6 dopuszcza się wyłącznie w lokalach użytkowych w budynkach mieszkalnych. Na działce nr 338/5 istnieje obowiązek usytuowania skweru w wydzieleniu wewnętrznym oznaczonym symbolem (Z).

Na rysunku ww. planu wskazano strefę ochrony konserwatorskiej, która swoim zasięgiem obejmuje przedmiotowy teren, w której obowiązuje dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie skali zabudowy z nawiązaniem współczesnej architektury do charakteru zabudowy historycznej. Ponadto na części działki nr 338/5 ustalono strefę ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych, w której obowiązuje przeprowadzenie badań archeologicznych za pozwoleniem właściwych służb ochrony zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Dla przedmiotowego terenu została opracowana „Koncepcja zagospodarowania terenu ul. Parkowej – Podchorążych”, zgodnie z którą nastąpiło wydzielenie poszczególnych działek.

            Przedmiotowa działka dotychczas była użytkowana jako boisko piłkarskie, aktualnie jest niezagospodarowana i nie użytkowana, na części znajdują się pozostałości budynków i budowli  – do usunięcia na koszt i ryzyko nabywcy.

Na przedmiotowej działce znajdują się pojedyncze drzewa. W przypadku kolizji z projektowaną zabudową usunięcie drzew staraniem i na koszt nabywcy. 

Obsługa komunikacyjna do działki nr 338/5 odbywać się będzie od strony ul. Kosynierów za pomocą istniejącego zjazdu.

W związku z tym, że przez działkę nr 338/5 przebiega sieć gazowa i sieci kanalizacji deszczowej to należy zapewnić dostęp na wypadek przeprowadzenia prac konserwacyjnych, remontowych, modernizacyjnych i awaryjnych. Dla istniejącej w działce nr 338/5 sieci kanalizacji deszczowej należy ustanowić nieodpłatną służebność przesyłu na rzecz Gminy Miasto Świdnica.

W razie kolizji z projektowaną zabudową występujące sieci winny być przełożone na koszt nabywcy w uzgodnieniu z ich właścicielami.

Określenie technicznych warunków podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz zapewnienie dostawy mediów określą właściwe służby na wniosek i koszt przyszłego właściciela  nieruchomości, przy czym dla poszczególnych sieci ustala się:

 1. Przyłączenie do sieci energetycznej na warunkach Spółki Tauron Dystrybucja S.A. Przyłączenie do sieci wymagać będzie rozbudowy sieci 0,4 kV z pobliskich stacji transformatorowych oraz ewentualnie rozbudowy sieci 20 kV wraz z zabudową stacji transformatorowej.
 2. Podłączenie do sieci gazowej na warunkach wskazanych przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Na działce nr 3209, tuż przy północno-zachodniej granicy, przebiega gazociąg niskiego ciśnienia o średnicy De-125.
 3. Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na warunkach Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
 4. Odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowej nieruchomości staraniem i na koszt Nabywcy w uzgodnieniu z Wydziałem Dróg i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

 

Dla skutecznej realizacji terminu oraz właściwej zabudowy działki obiektem według wyżej wymienionej funkcji, zgodnie z art. 593 – 595 kodeksu cywilnego, zastrzega się prawo odkupu na rzecz Gminy Miasto Świdnica w przypadku nie rozpoczęcia zabudowy w terminie 2 lat lub nie zakończenia zabudowy w terminie 4,5 roku od daty nabycia gruntu przez nabywcę. Według ustawy o gospodarce nieruchomościami za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie zabudowy wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym.

 

Dla działki przeznaczonej do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.

 

Przedmiotowa działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu i decyzją Starosty wydawaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów.

 

Przedmiotowa działka nie stanowi gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu przepisów z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne.

 

Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art.67 ustawy o gospodarce nieruchomościami  na podstawie wartości określonej  przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości  cenę wywoławczą do przetargu w wysokości:

 

                                                                 działka nr 338/5 o pow. 1,0975 ha - 1 965 000,00 zł

/słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych/

 

 

Do zaoferowanej ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

 

Wadium: 300 000,00 zł (trzysta tysięcy złotych).

Licytacja godz. 10:30

 

Obowiązuje postąpienie w wysokości 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

 

Wadium w ww. wysokości winno być wniesione do dnia 20-03-2019 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w licytacji. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypisz Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.

 

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia przedmiotowej nieruchomości.

 

Przetarg Nr P-6/III/19 odbędzie się w dniu 26-03-2019 r. w sali nr 305
w Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej nr 49 o godzinach licytacji wskazanych przy każdej z nieruchomości.

Uczestnicy licytacji proszeni są o przybycie z piętnastominutowym wyprzedzeniem w celu rejestracji.

 

 

Warunki dla nabywcy :

 1. W ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium, nie podlega zwrotowi.
 3. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości, ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej oraz wznowieniem i stabilizacją granic pokrywa nabywca nieruchomości.

 

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu został opublikowany w Gazecie Rzeczpospolita, niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://um.swidnica.pl/pages/pl/urzad-miejski/sprzedaz-nieruchomosci.php, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.swidnica.pl w zakładce „Sprzedaż nieruchomości” oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń przy pok. 124 Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49

Osobą upoważnioną do kontaktów jest Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – Pani Małgorzata Synowiec, pok. 228, telefon 74 856-28-84.

 

 

 

Gmina Miasto Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu

 z podaniem uzasadnionej przyczyny.

 

Klauzula informacyjna RODO

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 

1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica. Kontakt 74/865 28 00, e-mail um@um.swidnica.pl.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof Olejniczak. Kontakt z inspektorem możliwy jest telefonicznie 74 856 28 23, osobiście w budynku Urzędu przy ul. Armii Krajowej 49 lub na adres e-mail iod@um.swidnica.pl.

3 Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji procedury przetargowej.

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane osób fizycznych, niezbędne do przeprowadzenia przetargu na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz.121 t.j) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

5. Dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy. Ponadto przechowywane będą w celach archiwalnych w okresach wymaganych przepisami prawa.

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania zadań Gminy Miasto Świdnica.

7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane posiadają prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8. Osobom tym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

9. Urząd Miejski w Świdnicy nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w postaci profilowania.

 

 

 

 

Sporządziła: Małgorzata Prorok-Jurek

 

 
do góry